NIVEA dotazník – pre užívateľov, ktorí sú odberateľmi NIVEA newslettera

 

 Úplné pravidlá súťaže
NIVEA dotazník – pre užívateľov, ktorí sú odberateľmi NIVEA newslettra

– pre Slovenskú Republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej NIVEA dotazník – pre užívateľov, ktorí sú odberateľmi NIVEA newslettra (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je

 

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 


Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

 

Technickým správcom súťaže je 

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“).


Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetovej stránke https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla .


I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 03.02.2020 00:00:00 hod. do 16.02.2020 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok https://www.NIVEA.sk/ (ďalej len „súťažný web").

 


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá nie je v čase spustenia súťaže členom NIVEA klubu, ale je odberateľom NIVEA newslettra, staršia ako 16 rokov , s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). 

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje podľa čl. III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Súťaž je určená len pre odberateľov newslettra usporiadateľa, ktorí nie je sú v dobe jej vyhlásenia členmi NIVEA klubu (ktorý má vyhlásenú samostatnú súťaž).

2) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že:

- Ako odberateľ newslettra usporiadateľa v termíne vyhlásenia súťaže obdrží newsletter usporiadateľa, 

- Klikne na odkaz umiestnený v newslettri , ktorý ho presmeruje na súťažný web obsahujúci formulár a dotazník, 

- Úplne a pravdivo vyplní požadované údaje o svojej osobe: 

 • E-mailová adresa, 
 • Meno a priezvisko, 
 • Adresa na území Slovenskej republiky
 • Pohlavie;

- Zároveň uvedie svoj názor a odpovede na všetky dotazníkové otázky k prieskumu usporiadateľa, pričom pokiaľ vyberie iné, uvedie relevantné vyjadrenie k položenej otázke (všetky odpovede spoločne „súťažná odpoveď“) 

- A potvrdí súhlas s týmito pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov kliknutím na príslušné tlačidlo [odoslať], čím súčasne potvrdí, že je starší ako 16 rokov. 

3) Záujemca je do súťaže zaregistrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a riadne vyplneného registračného formuláru (vrátane relevantných odpovedí na dotazníkové otázky) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia").

4) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže tak bude rozhodujúcou vždy jeho posledná registrácia. 

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej trvania platne zaregistrovali a súčasne zodpovedali na položené súťažné otázky a sú odberateľmi NIVEA newslettra (počas celej doby trvania súťaže až do jej vyhodnotenia), avšak zároveň nie sú ku dňu registrácie do súťaže členmi NIEVA klubu, vyžrebovaných 15 výhercov.  

2) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 dní pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli s registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť  vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, poprípade o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru a/alebo adresy na doručenie výhry na území Slovenskej republiky.  V taktom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, poprípade kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

4) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

6) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formuláru rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o túto výhru:

Výherný balíček obsahujúci:

 • NIVEA Výživné telové mlieko body milk, 250ml
 • Labello balzam na pery original, 5,5ml
 • Krém na ruky Intensive Care, 100ml
 • NIVEA huňaté ponožky
 • NIVEA deka

(ďalej spolu ako „výhra“ alebo „výhry“)VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

 • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
 • Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
 • Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nevyhnutné pre prípadné kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
 • Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane odpovede na súťažnú otázku, doručovaciu adresu a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
 • Viac informácií o spracúvaní, príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 


2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, s tým, že účinnosť nadobúda zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude po dobu trvania súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla .

V Bratislave dňa: 30.01.2020