Úplné pravidlá súťaže

Súťaž k programu NIVEA Baby pre mesiace Február až Apríl 2020

ˇÚplné pravidlá súťaže
Súťaž k programu NIVEA Baby pre mesiace Február až Apríl 2020
- pre Slovenskú republiku -Účelom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej Súťaž k programu NIVEA Baby pre mesiace Február až Apríl 2020 (ďalej jen "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Tieto pravidlá upravujú tú časť súťaže, ktorá je záväzná pre súťažiacich s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je 

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 


Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).


Technickým správcom súťaže je

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).


Originál Úplných pravidiel bude počas trvania súťaže zverejnený na internetovej stránke https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.


I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1. 2. 2020 00:00:00 hod. do 30. 4. 2020 23:59:59 hod. (ďalej len  „termín konania súťaže“) na území Slovenskej  republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“).


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

3) Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje podľa článku III. týchto pravidiel(ďalej len „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že sa zaregistruje na odber informácií o akciách, súťažiach a novinkách týkajúcich sa NIVEA Baby, čím je za odmenu zaradený aj do tejto súťaže, teda záujemca v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, resp. podstránku registrácia k newsletteru NIVEA Baby s adresou https://www.nivea.sk/nivea-baby/registracia, kde:

vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára, ktorým sa prihlasuje k odberu newsletterov programu NIVEA Baby, požadované údaje:
meno a priezvisko,
pohlavie,
e-mailová adresa,
údaj o očakávanom dátume narodenia dieťaťa súťažiaceho, alebo - v prípade, že sa už dieťa narodilo - o dátume narodenia tohto dieťaťa;
potvrdí, že je starší ako 18 rokov;
zaškrtne súhlas s odberom informácií týkajúcich sa NIVEA Baby, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, teda udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, čím zároveň potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov a to všetko potvrdí stlačením príslušného tlačidla [registrovať sa].

2) Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

3) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť len raz. Za jedného súťažiaceho sa považuje jedna e-mailová adresa. Ak bude zistené, že súťažiaci toto pravidlo (alebo iné) obchádza, napríklad so opakovane prihlasuje a odhlasuje, alebo sa registruje na viac svojich adries, bude taký súťažiaci sa súťaže vylúčený.

4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1) Každý kalendárny mesiac bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže platne zaregistrovali v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a z odberu sa zároveň neodhlásili, vylosovaných 10 výhercov. 

2) Losovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 dní od skončenia daného kalendárneho mesiaca. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Vylosovaný súťažiaci bude o svojom vylosovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia losovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vylosovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (najmä adresy na území Slovenskej republiky, na ktorú má byť zaslaná výhra), príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takomto prípade bude vylosovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, príp. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takomto prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití, vrátene ich udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

4) Výhra bude výhercovi zaslaná do 30 dní po tom, ako výherca riadne oznámi organizátorovi v súlade s predchádzajúcim ods. 3) všetky požadované informácie a doklady. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca oznámi organizátorovi v odpovedi na výhernú správu.

5) Ak súťažiaci nezareaguje na výhernú správu do 5 dní, alebo ak sa nepodarí vylosovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, príp. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (príp. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie alebo stratu počas prepravy.

6) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v počas celej súťaže. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takýto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, komu nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vylosovaný) skôr.

7) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

Výhrou v súťaži je kozmetický balíček obsahujúci nasledujúce produkty:
- 1x NIVEA Baby Micelárny šampón, 500 ml
- 1x NIVEA Baby Krém na tvár, telo a zadoček, 150 ml
- 1x NIVEA Baby Čistiace obrúsky Pure & Sensitive
- 1x NIVEA Baby Micelárny gél, 500 ml
- 1x NIVEA Baby Hydratačné mlieko, 500 ml
- 1x NIVEA Baby Krém proti zapareninám, 100 ml
- 1x NIVEA Baby plyšový medvedík
- 1x NIVEA Baby osuška

(ďalej tiež ako "výhra")

Každý mesiac v termíne konania súťaže je do súťaže vložených celkovo desať kusov výhier, teda do celej súťaže je vložených celkom 30 kusov výhier.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Súťažiaci pri registrácii do odberu newsletteru NIVEA BABY súhlasí, že odberom newslettera NIVEA BABY dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov za účelom zaistenia zasielania newsletteru NIVEA BABY podľa dokumentu "Spracúvanie osobných údajov NIVEA BABY".
2) Prejavením súhlasu k odberu newsletteru súťažiaci tiež berie na vedomie, že je za odmenu zapojený do súťaže Súťaž k programu NIVEA Baby pre mesiace Február až Máj 2020 podľa týchto pravidiel.
3) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí aj so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže ako aj odovzdanie výhier;
Právnym základom spracúvania je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania osobných údajov je doba: od okamihu zahájenia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme prevádzkovateľa na ochrane jeho práv viď dokument „Politika ochrany súkromia“;
Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola urobená registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 rokov, 
viac informácií o spracúvaní osobných údajov, príjemcovi a informáciách o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

4) Záujemca (resp. súťažiaci) výslovne súhlasí s tým, aby usporiadateľ súťaže použil v súlade s § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezodplatne súťažiacim uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od skončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom  odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného správania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude urobená vo forme písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.
V Bratislave dňa: 17. 01. 2020