Pravidlá súťaže NIVEA Letný kvíz

Len pre členov NIVEA klubu.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Letný kvíz"

- pre Slovenskú republiku –

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej Letný kvíz (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky predmetnej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.
Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava I, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B (ďalej len „usporiadateľ“)

Organizátorom súťaže je
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 028 320 20, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 (ďalej len „organizátor“)

Technickým správcom je
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom: Štrossova 291, Bilé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“)

Originál Úplných pravidiel bude počas celej doby súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.


I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 07. 09. 2020 00:00:00 hod. do 11. 10. 2020 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok www.nivea.sk (ďalej len „miesto konania súťaže“).


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať výlučne fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, pokiaľ spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“).

2) Súťažiacim sa môže stať a výhru prevziať výlučne člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo v momente registrácie do súťaže a počas celej doby jej trvania. Registrácia člena klubu môže byť vykonaná na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi „Pravidlami členstva NIVEA klubu“ dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutazi/nivea-klub.

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi a technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, príp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4) Súťažiacim súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich bodoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje podľa článku III. (ďalej len „súťažiaci“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená. 


III. Účasť v súťaži

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v čase a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

- vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje, resp. tieto skontroluje podľa vopred vyplnených:

  • e-mailová adresa,
  • meno a priezvisko,
  • adresa na území Slovenskej republiky,
  • pohlavie,

- zároveň v registračnom formulári uvedie svoje odpovede (ďalej len „súťažná odpoveď“) na tam uvedené súťažné vedomostné otázky: Aká je základná BIO ingrediencia v dennom kréme Naturally Good ?, Koľko ingrediencií prírodného pôvodu je obsiahnutých vo výrobkoch Naturally Good ?, Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé ?, Od akého roku výrobky NIVEA neobsahujú mikročastice?  (ďalej len „súťažná otázka“), odpoveď je realizovaná zaškrtnutím jedinej správnej z možností a, b, c (vždy je tu správna možnosť a to jedna);

- a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla „odoslať“, čím zároveň potvrdí, že je starší ako 16 rokov. 

2) Záujemca je do súťaže zaregistrovaný a stáva sa súťažiacim, momentom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane správnych odpovedí na súťažné otázky) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).
 
3) Súťažiaci ihneď zistí, či zodpovedal správne všetky vedomostné súťažné otázky, nakoľko po odoslaní formulára získa informáciu, či boli všetky odpovede správne, alebo nie (súťažiaci nezistí, koľko odpovedí a ktoré boli nesprávne). Správne odpovede na súťažné otázky sú stanovené objektívne, a to usporiadateľom súťaže. Takto určené správne odpovede nie je možné spochybňovať alebo sa domáhať určenia iných „správnych odpovedí“.

4) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak ak tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže teda bude rozhodujúca vždy len jeho posledná registrácia. 

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali, a zároveň zodpovedali riadne všetky otázky v dotazníku, vyžrebovaných 100 výhercov výhry.

2) Žrebovanie uskutoční technický správca súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Objektívne správnu odpoveď na každú súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

4) Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné podklady/informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do 30 dní od overenia jeho nároku na výhru.

7) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Usporiadateľ, organizátor, ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu v priebehu prepravy.

8) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich má rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a zároveň vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa teda výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a zároveň splnil všetky nadväzujúce podmienky stanovené pravidlami) skôr.

9) V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (prípadne menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.


V. Výhry v súťaži:

1)  V súťaži sa hrá o tieto výhry: 

100 x Balíček produktov NIVEA obsahujúci: 

- 1x NIVEA Rozjasňujúci denný krém NATURALLY GOOD, 50 ml
- 1x NIVEA Regeneračný nočný krém NATURALLY GOOD, 50 ml
- 1x NIVEA Čistiaca pleťová voda NATURALLY GOOD, 200 ml
- 1x NIVEA Čistiace pleťové mlieko NATURALLY GOOD, 200 ml
- 1x NIVEA Čistiaci ryžový peeling pre zmiešanú pleť, 75 ml
- 1x bambusový pohár 
- 1x plátenná taška

Obsah balíčka je pevne stanovený a výherca (príp. osoba zaňho výhru čerpajúca) nemôže požadovať viac alebo zmenu jednotlivých komponentov.

 (ďalej tiež ako „výhra“)

2) V súťaži sa hrá tiež o body do súťaže „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“, pričom:

a. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže riadne zaregistroval (vrátane riadneho zodpovedania všetkých otázok v dotazníku) a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, získava za účasť a výkon v tejto súťaži rovnako body do súťaže „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“. 

b. Počet bodov za účasť v tejto súťaži započítateľných do celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu je, bez ohľadu na skutočnosť, či súťažiaci vyhral alebo nie, nasledujúce ohodnotenie:
i. správna odpoveď na všetky otázky na prvý pokus 30 bodov,
ii. správna odpoveď na všetky otázky na druhý pokus 25 bodov,
iii. správna odpoveď na všetky otázky na tretí pokus 20 bodov,
iv. správna odpoveď na všetky otázky na štvrtý pokus 15 bodov,
v. správna odpoveď na všetky otázky na piaty pokus (a viac) 5 bodov

c. Súťažiaci registráciou do súťaže súhlasí so zaradením výsledku do Celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu a jeho uchovaním podľa vyššie uvedených pravidiel.

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavov osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

  • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
  • Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
  • Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
  • Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme na spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
  • Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane odpovedí v registračnom formulári, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o obľúbenom výrobku, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, údaj o počte bodov do celoročnej súťaže
  • Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 


2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne záujemcom/súťažiacim uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, zverejnených, a účinnosť nadobúda zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk

5) O výhrach v súťaži a celkovom konečnom poradí súťažiacich, bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.V Bratislave, dňa 17. 06. 2020