druhý kvíz

Vianočná súťaž NIVEA - Chatbot Adventný kalendár

Úplné pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Vianočná súťaž NIVEA – chatbot adventný kalendár"

- pre Slovenskú republiku –

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej súťaže nazvanej "Vianočná súťaž NIVEA – chatbot adventný kalendár" (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7685/B (ďalej tiež ako "usporiadateľ").

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len "organizátor")

Technickým správcom súťaže je

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom: Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len "technický správca").

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na www.nivea.sk

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2020 00:00:00 hod do 24. 12. 2020 23:59:59 hod vrátane (ďalej len "čas konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže" ), výhradne prostredníctvom webových stránok www.nivea.sk  (ďalej len "súťažný web"). Súťaž je na účely udelenia denných výhier rozdelená na jednotlivé súťažné dni. Súťažným dňom sa pre účely tejto súťaže rozumie každý jednotlivý kalendárny deň od 1. 12. 2020 až do 24. 12. 2020, vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (ďalej len "súťažný deň", spoločne potom "súťažné dni").

II. Účastníci súťaže:

1. Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca").

2. Súťažiacim sa môže stať a dennú výhru môže prevziať ktokoľvek. Hlavnú výhru môže prevziať iba člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo k momentu registrácie do súťaže a po celú dobu jej trvania až do odovzdania výhry. Registrácia člena klubu môže byť uskutočnená na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi "Pravidlami členstva NIVEA klubu" dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutaze/nivea-klub.

3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

4. Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. (ďalej len "súťažiaci").

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez akejkoľvek kompenzácie vylúčená.


III. Účasť v súťaži:

1.  Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v čase a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde bude možné v každý jednotlivý súťažný deň otvoriť chatbot, čím symbolicky odkryje políčko adventného kalendára príslušné pre tento súťažný deň. Potom sa záujemcovia zobrazí jednak výhra, o ktorú sa v príslušnom súťažnom dni hrá (pozri článok. V.), jednak mu bude umožnené odpovedať na súťažnú otázku pre daný deň a dokončiť registráciu do súťaže pre daný deň.

Následne záujemca vyberie odpoveď (pre príslušný súťažný deň) v chatbote umiestnenú vedomostnú súťažnú otázku, a to zaškrtnutím zvoleného variantu (volí z variantov: a) alebo b) s tým, že vždy len jedna odpoveď je správna).

Následne vyplní svoj e-mail, ak je odpoveď vyhodnotená ako správna, a to tak, že:
a. Ak nie je členom NIVEA klubu, vyplní ľubovoľnú e-mailovú adresu.
b. Ak je členom NIVEA klubu a má záujem súťažiť aj o hlavnú výhru (a zúčastniť sa súťaže v rámci svojho klubového členstva), vyplní svoju e-mailovú adresu, ktorou sa prihlasuje do svojho členského účtu v NIVEA klube.
Potom záujemca potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla "ok", čím súčasne potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov (prípadne je mladší ako 16 rokov, ale potvrdzuje, že zároveň s odoslaním odpovede zašle usporiadateľovi elektronickú kópiu súhlasu zákonného zástupcu s účasťou v súťaži).

2. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia (v súlade s týmito pravidlami) registrácie obsahujúcej odpoveď na súťažnú otázku a e-mailovú adresu prostredníctvom chatbotu technickému správcovi súťaže (ďalej len "súťažná registrácia" alebo "registrácia"). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že vykonávať platné súťažné registrácie je možné iba k tomu dňu, ku ktorému je aktuálne možné odkryť príslušné políčko (resp. nemožno činiť registráciu k spätnému či budúcemu dátumu). 

3. Súťažnú registráciu je možné v jeden konkrétny súťažný deň urobiť aj opakovane, avšak ak tak súťažiaci urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže (urobenej v ten rovnaký súťažný deň). Do vyhodnotenia príslušného súťažného dňa je tak vždy zaradená posledná platná registrácia konkrétneho súťažiaceho.

4. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web, či funkčnosť súťažného webu.

IV. Určenie výhercov:

1. V súťaži sa udeľujú denné výhry a hlavné výhry. Celkom sa súťaží o 240 denných výhier, teda 10 denných výhier v každom súťažnom dni. Po skončení súťaže bude vyžrebovaných 10 členov NIVEA klubu, ktorí získajú hlavnú výhru. Hlavných výhier je teda rozdaných celkom 10 kusov.

DENNÉ VÝHRY

2. Do vyhodnotenia denných výhier súťaže, resp. každého jednotlivého súťažného dňa, budú vždy zaradené len tie platné súťažné registrácie (urobené vo vyhodnocovaný súťažný deň), ktoré budú obsahovať správnu odpoveď na súťažnú otázku príslušnú pre daný vyhodnocovaný deň. Súťažné registrácie sa tak do ďalších súťažných dní akokoľvek nepresúvajú. Objektívnu správnu odpoveď na každú súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku. Súťažiaci má neobmedzený počet pokusov na dosiahnutie správnej odpovede

3. Každý súťažný deň potom je určených (max.) 10 výhercov denných výhier, ktorí sú určení na základe žrebovania zo správnych odpovedí daného dňa vykonaného správcom aplikácie chatbot. Každý jednotlivý súťažiaci môže v každý jednotlivý konkrétny súťažný deň získať max. 1 výhru, teda každý jednotlivý súťažiaci môže po celú dobu súťaže získať najviac 24 denných výhier v súťaži. Súťaž celkom má max. 240 výhercov denných výhier.

4. Súťažiaci, ktorý vyhrá dennú výhru, musí pre jej získanie postupovať podľa inštrukcií v rámci oznámenia dennej výhry, teda zaslať na e-mail info@nivea.sk riadne, správne a úplne celé meno a priezvisko, doručovaciu adresu a informáciu, v ktorý deň adventu bola výhra získaná.

HLAVNÉ VÝHRY

5. V súťaži (v rámci celej doby konania) je určených 10 výhercov hlavných výhier, ktorými sa môžu stať len členovia NIVEA klubu. Títo výhercovia sú určení na základe žrebovania vykonaného technickým správcom súťaže zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa v aspoň jednom súťažnom dni zapojili do súťaže, splnili podmienky účasti v súťaži, v príslušný súťažný deň sa platne registrovali do súťaže a správne odpovedali na príslušný súťažný deň platnú súťažnú otázku a ktorí sú zároveň aj členmi NIVEA klubu. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. Výhercom hlavnej výhry nemôže byť súťažiaci, ktorý nevyhral aspoň jednu dennú výhru.

6. V prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do odpovede na výhernú správu rovnakú adresu bydliska (popr. bola táto uvedená v rámci členského účtu NIVEA klubu), považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v konkrétnom súťažnom dni získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do konkrétneho súťažného dňa sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol skôr (tzn., bol vylosovaný a splnil všetky podmienky súťaže skôr). 

7. Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní v rámci dennej výhry informovaný automaticky odosielaným e-mailom nasledujúci deň po vyhodnotení súťaže. Vylosovaní výhercovia hlavnej výhry budú informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli v registračnom formulári (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci v stanovenej lehote požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, po doručení požadovaných informácií, príp. po kontrole požadovaných dokladov a ich odsúhlasení organizátorom súťaže.

8. Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť organizátorovi súťaže dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní, odkedy bol na ich predloženie vyzvaný organizátorom súťaže. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek náhrady, pričom usporiadateľ  je oprávnený rozhodnúť o ďalšom využití výhry, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

9. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom poštového prepravcu, ktorým je Slovenská pošta, a.s., na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú súťažiaci uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní po overení splnenia podmienok pre vznik jeho nároku na výhru organizátorom súťaže.

10. Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si výhru neprevezme do 5 dní od doručenia výzvy organizátora súťaže na jej prevzatie, nárok súťažiaceho na výhru zaniká bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek náhrady a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.

11. Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenej platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu preklopený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu pobytu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky súvisiace podmienky stanovené týmito pravidlami) skôr.

12. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky pre získanie výhry) než je počet výhier v súťaži, príp. ak nie je možné výhry rozdeliť z iného relevantného dôvodu (v súlade s právnymi predpismi a pravidlami tejto súťaže), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o nasledujúce balíčky produktov usporiadateľa súťaže (každá zarážka špecifikuje jeden balíček):

a. dennou výhrou je jeden z týchto balíčkov (podľa určenia usporiadateľa):

 • NIVEA Ošetrujúci tónovací krém v hubke Q10 CUSHION 3 v 1 - svetlý až stredný odtieň, 15 ml + NIVEA Čistiace pleťové mlieko proti vráskam Q10 POWER, 200 ml + skladacia nákupná taška
 • NIVEA Hydratačné sérum-esencia Hyaluron Cellular Filler, 30 ml + NIVEA Vypĺňajúci denný krém Hyaluron Cellular Filler, 50 ml + skladacia nákupná taška
 • NIVEA Intenzívna energizujúca 7-dňová kúra Q10, 7 ml + NIVEA 10-minútová textilná maska Q10 PLUS C, 1 ks + skladacia nákupná taška
 • NIVEA Hydratačný denný gél-krém Rose Touch, 50 ml + NIVEA Micelárne čistiace pleťové obrúsky Rose Touch, 25 ks + malá nákupná taška 
 • NIVEA Výživný denný krém, 50 ml + NIVEA Dvojfázová micelárna voda s ružovou vodou, 400 ml + malá nákupná taška
 • NIVEA Sprchovací gél pre mužov Sensitive, 250 ml + NIVEA MEN Creme, 150 ml + kačka
 • NIVEA Ošetrujúci sprchovací gél Care & Roses, 250 ml + NIVEA Telové mlieko s olejom Ruža & arganový olej, 200 ml + kačka
 • NIVEA 10-minútová textilná maska HYALURON CELLULAR FILLER, 1 ks + NIVEA Spevňujúci denný krém Hyaluron Cellular Filler, 50 ml + deka
 • NIVEA Telové mlieko s olejom: Kokos & olej Monoi, 200 ml + NIVEA Ošetrujúci sprchovací gél Care & Coconut, 250 ml + ponožky
 • NIVEA Telové suflé s olejom: Čerešňový kvet & jojobový olej, 200 ml + NIVEA Ošetrujúci sprchovací gél Care & Roses, 250 ml + ponožky
 • NIVEA Regeneračné telové mlieko Repair & Care, 250 ml + Labello Balzam na pery Med Repair, 5,5 ml + ponožky
 • NIVEA Kids Sprchovací gél a šampón 2 v 1, 500 ml + NIVEA Sprchovací gél s ílom Zázvor & Bazalka, 250 ml + osuška pre deti s kapucňou
 • NIVEA Kids Sprchovací gél a šampón 2 v 1, 500 ml + NIVEA Krém na tvár, telo a zadoček, 150 ml + osuška pre deti s kapucňou 
 • NIVEA MEN Gél na holenie Sensitive na 3-dňové strnisko, 200 ml + NIVEA MEN Balzam pre citlivú pleť a strnisko, 125 ml + batoh
 • NIVEA MEN Gél na holenie Sensitive Cooling, 200 ml + NIVEA MEN Voda po holení Sensitive Cooling, 100 + batoh
 • NIVEA Energizujúce perlové sérum proti vráskam Q10, 30 ml + NIVEA Energizujúci denný krém proti vráskam Q10, 50 ml + nákupný košík
 • NIVEA Hydratačný micelárny šampón, 400 ml + NIVEA Micelárna voda URBAN SKIN DETOX + nákupný košík
 • NIVEA Creme, 400 ml + NIVEA Ošetrujúci sprchovací gél Creme Care, 250 + nákupný košík
 • NIVEA Výživné telové mlieko Body Milk, 250 ml + NIVEA Krém na ruky Intensive Care, 100 ml + smoothie pohár
 • NIVEA Sprchovací gél Fresh Blends Raspberry, 300 ml + NIVEA Biologicky rozložiteľné micelárne obrúsky, 25 ks + smoothie pohár
 • NIVEA Denný krém proti vráskam NATURALLY GOOD, 50 ml + NIVEA Nočný krém proti vráskam NATURALLY GOOD, 50 ml + kozmetická taštička
 • NIVEA Care upokojujúci krém, 200 ml + NIVEA Antiperspirant sprej Fresh Blossom, 150 ml + popisovací hrnček s kriedou
 • NIVEA Ľahké telové mlieko Aloe & Hydration, 250 ml + NIVEA Ošetrujúci sprchovací gél pre pocit hydratovanej pokožky, 250 ml + hrnček s kriedou 
 • NIVEA PURE COLOR Jemný micelárny šampón, 400 ml + NIVEA Kondicionér a kúra na vlasy PURE COLOR 2 v 1, 200 ml + hrebeň

b. hlavnou výhrou je balíček:

 • NIVEA Ošetrujúci tónovací krém v hubke Q10 CUSHION 3 v 1 - svetlý až stredný odtieň, 15 ml + NIVEA Expertná micelárna voda, 400 ml  + NIVEA Antiperspirant sprej Invisible Black & White Ultimate Impact, 150 ml + NIVEA Sprchovací gél Fresh Blends Apricot, 300 ml + NIVEA Telové suflé s olejom: Čerešňový kvet & jojobový olej, 200 ml + NIVEA UREA & CARE, 300 ml + NIVEA MEN Hydratačný pleťový krém Sensitive, 50 ml + NIVEA MEN Antiperspirant sprej Invisible Black & White Ultimate Impact, 150 ml + NIVEA Sprchovací gél pre mužov Rock Salt, 250 ml + NIVEA MEN Gél na holenie Sensitive na 3-dňové strnisko, 200 ml + NIVEA MEN Balzam pre citlivú pleť a strnisko, 125 ml + NIVEA BABY Krém proti zapareninám, 100 ml + NIVEA Krém na tvár, telo a zadoček, 150 ml + NIVEA BABY Micelárny gél, 500 ml + NIVEA BABY Ošetrujúci olej, 200 ml + batoh + ponožky + skladacia nákupná taška + smoothie pohár + kačka + plyšový medvedík

(všetky výhry spoločne ďalej len “výhra”)


Pre každý jednotlivý súťažný deň je pridelený jeden druh balíčka dennej výhry (o aký balíček, teda ktorú z výhier pôjde, bude záujemcovi / súťažiacemu zobrazené v konkrétny súťažný deň v chatbote), a to v počte 10 ks.

Do súťaže je vložených 240 ks dennej výhry. Každý súťažný deň sa rozdeľuje 10 výhier (rovnakých balíčkov) s tým, že každý oprávnený výherca súťažného dňa získa 1 ks výhry.

Do súťaže je vložených 10 ks hlavnej výhry. Táto výhra sa rozdeľuje po skončení posledného súťažného dňa s tým, že každý oprávnený výherca súťažného dňa získa 1 ks výhry.
(ďalej len "výhra").


2. V súťaži sa hrá aj o body do súťaže "Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu", pričom:
a. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže riadne registroval (vrátane voľby testovaného a výherného produktu) a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, resp. do odovzdania výhier, získava za účasť a výkon v tejto súťaži aj body do súťaže "Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu".
b. Počet bodov za účasť v tejto súťaži započítavaných do klubovej súťaže pre členov NIVEA klubu tvorí 5 bodov za každý súťažný deň, keď odoslal súťažnú registráciu, bez ohľadu na skutočnosť, či súťažiaci vyhral alebo nie.

VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1. Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím tiež súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

 • Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ;
 • Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas záujemcu ako dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu je nevyhnutné pre účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
 • Doba spracúvania osobných údajov je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len dokumenty nevyhnutné pre splnenie si zákonnej povinnosti usporiadateľa v prípade kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv usporiadateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov viď. dokument "Politika ochrany súkromia";
 • Rozsah spracúvaných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane voľby testovaného a výherného produktu, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre a o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, údaj o počte bodov do celoročnej súťaže,
 • viac informácií o spracúvaní, príjemcoch osobných údajov a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemcov nájdete v dokumente "Politika ochrany súkromia".


2. Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne udeľujú svoj súhlas v súlade s ustanoveniami § 12 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, s tým, že môžu byť usporiadateľom, organizátorom a/alebo technickým správcom súťaže vyhotovované a zverejňované zvukové a obrazové záznamy súťažiacich súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), alebo iným spôsobom zverejňované písomnosti alebo prejavy osobnej povahy týkajúce sa súťažiaceho v rozsahu súťažiacim uvedené krstné meno a bydlisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, a to bezplatne po dobu, ktorá sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.


VII.  Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v iným plnením. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Žiaden súťažiaci nemá na výhry právny nárok. O nároku na výhru a jej odovzdaní rozhoduje výlučne usporiadateľ.

3. Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov k týmto úplným pravidlám súťaže.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je záujemca / súťažiaci povinný tieto pochybnosti vyvrátiť (a predmetné skutočnosti riadne preukázať).

7. Úplné a platné znenie týchto pravidiel bude počas celej doby súťaže zverejnené na internetových stránkach www.nivea.sk


V Bratislave, 26. 11. 2020