Vianočná súťaž NIVEA – chatbot adventný kalendár

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Vianočná súťaž NIVEA – chatbot adventný kalendár"

- pre Slovenskú republiku –

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej súťaže nazvanej "Vianočná súťaž NIVEA – chatbot adventný kalendár" (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7685/B (ďalej tiež ako "usporiadateľ").

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len "organizátor")

Technickým správcom súťaže je
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom: Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len "technický správca").

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/vybrali-sme-pre-vas/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2021 00:00:00 hod do 24. 12. 2021 23:59:59 hod vrátane (ďalej len "čas konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže" ), výhradne prostredníctvom webových stránok www.nivea.sk (ďalej len "súťažný web"). Súťaž je na účely udelenia denných výhier rozdelená na jednotlivé súťažné dni. Súťažným dňom sa pre účely tejto súťaže rozumie každý jednotlivý kalendárny deň od 1. 12. 2021 až do 24. 12. 2021 vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (ďalej len "súťažný deň", spoločne potom "súťažné dni").

II. Účastníci súťaže:

1. Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca"). Mladšíie ako 16 rokov sa môže súťaže zúčastniť iba pri doložení súhlasu zákonného zástupcu.

2. Súťažiacim sa môže stať a dennú výhru môže prevziať ktokoľvek. Hlavnú výhru môže prevziať iba člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo k momentu registrácie do súťaže a po celú dobu jej trvania až do odovzdania výhry. Registrácia člena klubu môže byť uskutočnená na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi "Pravidlami členstva NIVEA klubu" dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutaze/nivea-klub.

3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

4. Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. (ďalej len "súťažiaci").

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez akejkoľvek kompenzácie vylúčená.III. Účasť v súťaži:

1.  Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v čase a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde bude možné v každý jednotlivý súťažný deň otvoriť chatbot, čím symbolicky odkryje políčko adventného kalendára príslušné pre tento súťažný deň. Potom sa záujemcovia zobrazí jednak výhra, o ktorú sa v príslušnom súťažnom dni hrá (pozri článok. V.), jednak mu bude umožnené odpovedať na súťažnú otázku pre daný deň a dokončiť registráciu do súťaže pre daný deň.

Následne záujemca vyberie odpoveď (pre príslušný súťažný deň) v chatbote umiestnenú vedomostnú súťažnú otázku, a to zaškrtnutím zvoleného variantu (volí z variantov: a) alebo b) s tým, že vždy len jedna odpoveď je správna).

Následne vyplní svoj e-mail, ak je odpoveď vyhodnotená ako správna, a to tak, že:

a. Ak nie je členom NIVEA klubu, vyplní ľubovoľnú e-mailovú adresu.

b. Ak je členom NIVEA klubu a má záujem súťažiť aj o hlavnú výhru (a zúčastniť sa súťaže v rámci svojho klubového členstva), vyplní svoju e-mailovú adresu, ktorou sa prihlasuje do svojho členského účtu v NIVEA klube.

Potom záujemca potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla "ok", čím súčasne potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov (prípadne je mladší ako 16 rokov, ale potvrdzuje, že zároveň s odoslaním odpovede zašle usporiadateľovi elektronickú kópiu súhlasu zákonného zástupcu s účasťou v súťaži).

2. Pre účasť v súťaži je nutné využiť nástroj chatbota na webe nivea.sk a miestať dostatočnée technické vybavenie a nastavenie tohto vybavenia tak, aby bol nástroj chatbota na webových stránkach bol funkčný. Dodávateľom nástroja je Loyjoy GmbH, Muenster Nemecko. Usporiadateľ nezodpovedá za dostupnosť nástroja na všetkých zariadeniach a v prípade nesprávneho nastavenia zariadenia.

3. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia (v súlade s týmito pravidlami) registrácie obsahujúcej odpoveď na súťažnú otázku a e-mailovú adresu prostredníctvom chatbotu technickému správcovi súťaže (ďalej len "súťažná registrácia" alebo "registrácia"). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že vykonávať platné súťažné registrácie je možné iba k tomu dňu, ku ktorému je aktuálne možné odkryť príslušné políčko (resp. nemožno činiť registráciu k spätnému či budúcemu dátumu). 

4. Súťažnú registráciu je možné v jeden konkrétny súťažný deň urobiť aj opakovane, avšak ak tak súťažiaci urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže (urobenej v ten rovnaký súťažný deň). Do vyhodnotenia príslušného súťažného dňa je tak vždy zaradená posledná platná registrácia konkrétneho súťažiaceho.

5. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web, či funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1. V súťaži sa udeľujú denné výhry a hlavné výhry. Celkom sa súťaží o 240 denných výhier, teda do súťaže je vložených 10 denných výhier v každom súťažnom dni. Po skončení súťaže bude vyžrebovaných 10 členov NIVEA klubu, ktorí získajú hlavnú výhru. Hlavných výhier je teda do súťaže je vložených celkom 10 kusov.

DENNÉ VÝHRY

2. Do vyhodnotenia denných výhier súťaže, resp. každého jednotlivého súťažného dňa, budú vždy zaradené len tie platné súťažné registrácie (urobené vo vyhodnocovaný súťažný deň), ktoré budú obsahovať správnu odpoveď na súťažnú otázku príslušnú pre daný vyhodnocovaný deň. Súťažné registrácie sa tak do ďalších súťažných dní nepresúvajú. Objektívnu správnu odpoveď na každú súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku. Súťažiaci má neobmedzený počet pokusov na dosiahnutie správnej odpovede

3. Každý súťažný deň potom je určených (max.) 10 výhercov denných výhier, ktorí sú určení na základe žrebovania zo správnych odpovedí daného dňa vykonaného správcom aplikácie chatbot. Každý jednotlivý súťažiaci môže v každý jednotlivý konkrétny súťažný deň získať max. 1 dennú výhru, teda max. 24 denných výhier v súťaži. Súťaž má max. najviac 240 výhercov denných výhier. Po skončení každého súťažného dňa (do 1 dňa po uplynutí príslušného súťažného dňa), vyžrebuje technický správca aplikácie chatbot zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, v príslušný súťažný deň sa platne registrovali do súťaže a správne zodpovedali pre príslušný súťažný deň platnú súťažnú otázku, 10 súťažiacich. Títo súťažiaci sa pri splnení všetkých nadväzujúcich povinností stanú výhercami dennej výhry v súťaži, a to pokiaľ úplne splnili aj ostatné podmienky súťaže a tieto pravidlá. O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

4. V súťaži (v rámci celej doby konania) je určených 10 výhercov hlavných výhier, ktorými sa môžu stať len členovia NIVEA klubu. Títo výhercovia sú určení na základe žrebovania vykonaného technickým správcom súťaže zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa v aspoň jednom súťažnom dni zapojili do súťaže, splnili podmienky účasti v súťaži, v príslušný súťažný deň sa platne registrovali do súťaže a správne odpovedali na príslušný súťažný deň platnú súťažnú otázku a ktorí sú zároveň aj členmi NIVEA klubu, a to po celú dobu trvania súťaže až do odovzdania výhry. Členstvo nesmie byť pozastavené ani prerušené pre porušovanie podmienok členstva v NIVEA klube. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

5. V prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do odpovede na výhernú správu rovnakú adresu bydliska (popr. bola táto uvedená v rámci členského účtu NIVEA klubu), považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v konkrétnom súťažnom dni získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do konkrétneho súťažného dňa sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol skôr (tzn., bol vylosovaný a splnil všetky podmienky súťaže skôr). Rovnaké pravidlo sa použije pri denných výhrach aj pri hlavných výhrach.

6. Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní v rámci dennej výhry informovaný automaticky odosielaným e-mailom nasledujúci deň po vyhodnotení súťaže. Vylosovaní výhercovia hlavnej výhry budú informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli v registračnom formulári v rámci NIVEA klubu (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci v stanovenej lehote požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, po doručení požadovaných informácií, príp. po kontrole požadovaných dokladov a ich odsúhlasení organizátorom súťaže.

7. Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť organizátorovi súťaže dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní, odkedy bol na ich predloženie vyzvaný organizátorom súťaže. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek náhrady, pričom usporiadateľ  je oprávnený rozhodnúť o ďalšom využití výhry, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

8. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom poštového prepravcu, ktorým je Slovenská pošta, a.s., na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú súťažiaci uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní po overení splnenia podmienok pre vznik jeho nároku na výhru organizátorom súťaže.

9. Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si výhru neprevezme do 5 dní od doručenia výzvy organizátora súťaže na jej prevzatie, nárok súťažiaceho na výhru zaniká bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek náhrady a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. 

10. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky pre získanie výhry) než je počet výhier v súťaži, príp. ak nie je možné výhry rozdeliť z iného relevantného dôvodu (v súlade s právnymi predpismi a pravidlami tejto súťaže), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o nasledujúce balíčky produktov usporiadateľa súťaže (každá zarážka špecifikuje jeden balíček):

a. denné výhry (balíčky):

NIVEA MEN Osviežujúci pleťový gél-krém, 150 ml + korkový hrnček
NIVEA Čistiaca micelárna voda HYDRA SKIN EFFECT, 400 ml + kačiečnka
NIVEA Telové mlieko NATURALLY GOOD, 350 ml + motivačníý diáarř
NIVEA Ošetrujúci tónovací krém v hubke Hyaluron
Cellular Cushion 3 v 1 - stredný odtieň, 15 ml + nákupníá taška
NIVEA Energizujúca micelárna voda, 400 ml + nákupníá taška
NIVEA Energizujúci denný krém proti vráskam Q10, 50 ml + NIVEA Intenzívna energizujúca 7-dňová kúra Q10, 7 ml + nákupníá taška
NIVEA Sprchovací gél NATURALLY GOOD Cotton Flower, 300 ml + nákupná taška
NIVEA Osviežujúci denný hydratačný gél Hydra Skin Effect, 50 ml + NIVEA Intenzívna hydratačná 7-dňová kúra Hydra Skin Effect, 7 ml + ponožky s puntíkybodkami
NIVEA Sprchovací gél Fresh Blends Raspberry, 300 ml + svieíčka
NIVEA Expertné odličovacie micelárne obrúsky, 20 ks + NIVEA Expertný odličovač očí, 125 ml + hrnček s kříriedou
NIVEA Telové mlieko Rose Touch, 400 ml + hrnček s kříriedou
NIVEA Sérum proti pigmentovým škvrnám Cellular Luminous630, 30 ml + ponožky soe srdcoem 
NIVEA Upokojujúca ošetrujúca micelárna voda 3 v 1, 400 ml + ponožky seo srdceom 
NIVEA Care Výživný krém, 200 ml + smoothie sklenicepohár
NIVEA MEN Sprej antiperspirant pre mužov Fresh Kick, 150 ml + NIVEA MEN Sprchovací gél pre mužov Fresh Kick, 250 ml
NIVEA Osviežujúci denný hydratačný gél Hydra Skin Effect, 50 ml + NIVEA Regeneračný nočný hydratačný gél-krém Hydra Skin Effect, 50 ml 
NIVEA Energizujúci denný krém proti vráskam Q10, 50 ml NIVEA 10-minútová textilná maska Q10 PLUS C, 1 ks
NIVEA MEN Voda po holení Fresh Kick, 100 ml + NIVEA MEN Gél na holenie Fresh Kick, 200 ml
NIVEA Osviežujúci denný hydratačný gél Hydra Skin Effect, 50 ml + NIVEA 10-minútová hydratačná textilná maska Hydra Skin Effect, 1 ks
NIVEA Creme, 150 ml + NIVEA Ošetrujúci sprchovací gél Creme Care, 250 ml
NIVEA Hydratačný denný gél-krém Rose Touch, 50 ml + NIVEA Micelárna voda Rose Touch, 400 ml
NIVEA Hydratačný denný gél-krém Rose Touch, 50 ml + NIVEA Micelárne čistiace pleťové obrúsky Rose Touch, 25 ks
NIVEA Intenzívny ošetrujúci krém UREA, 300 ml + NIVEA Regeneračné telové mlieko Repair & Care, 400 ml
NIVEA Telové mlieko NATURALLY GOOD, 350 ml +  NIVEA Zjemňujúci denný krém NATURALLY GOOD, 50 ml

("denná výhra")

b. hlavná výhra

Balíček obsahujúci NIVEA Osviežujúci denný hydratačný gél Hydra Skin Effect, 50 ml + NIVEA Regeneračný nočný hydratačný gél-krém Hydra Skin Effect, 50 ml + NIVEA Intenzívna hydratačná 7-dňová kúra Hydra Skin Effect, 7 ml + NIVEA Čistiaca micelárna voda HYDRA SKIN EFFECT, 400 ml + NIVEA Telové mlieko NATURALLY GOOD, 350 ml + NIVEA Sprchovací gél NATURALLY GOOD Wild Rose, 300 ml + Labello Ošetrujúci peeling na pery Wild Rose, 5,5 ml +  NIVEA Kids Sprchovací gél a šampón 2 v 1, 500 ml + NIVEA Krém na tvár, telo a zadoček, 150 ml + NIVEA MEN Osviežujúci pleťový gél-krém, 150 ml + NIVEA MEN Gél na holenie Fresh Kick, 200 ml + NIVEA MEN Voda po holení Fresh Kick, 100 ml + Labello Balzam na pery pre mužov, 5,5 ml + korkový hrnček + ponožky s bodkami

("hlavná výhra")


(spoločně aj len “výhra”)


Pre každý jednotlivý súťažný deň je pridelený jeden druh balíčka dennej výhry (o aký balíček, teda ktorú z výhier pôjde, bude záujemcovi / súťažiacemu zobrazené v konkrétny súťažný deň v chatbote), a to v počte 10 ks.

Do súťaže je vložených 240 ks dennej výhry. Každý súťažný deň sa rozdeľuje 10 výhier (rovnakých balíčkov) s tým, že každý oprávnený výherca súťažného dňa získa 1 ks výhry.

Do súťaže je vložených 10 ks hlavnej výhry. Táto výhra sa rozdeľuje po skončení posledného súťažného dňa s tým, že každý oprávnený výherca súťažného dňa získa 1 ks výhry.
(ďalej len "výhra").


2. V súťaži sa hrá aj o body do súťaže "Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu Zber bodov v rámci NIVEA klubu", pričom:

a. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže riadne registroval (vrátane voľby testovaného a výherného produktu) uvedie pri registrácii e-mail, na ktorom má platné a aktívne členstvo v NIVEA klube a zároveň ktorý zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, resp. do odovzdania výhier, získava za účasť a výkon v tejto súťaži aj body do súťaže "Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu".

b. Počet bodov za účasť v tejto súťaži započítavaných do klubovej súťaže pre členov NIVEA klubu tvorí 5 bodov za každý súťažný deň, keď odoslal súťažnú registráciu, bez ohľadu na skutočnosť, či súťažiaci vyhral alebo nie a bez ohľadu na skutočnosť, koľkokrát bola v daný deň súťažnej registrácie odoslaná.


VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1. Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím tiež súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

  • Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ;
  • Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
  • Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas záujemcu ako dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu je nevyhnutné pre účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
  • Doba spracúvania osobných údajov je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len dokumenty nevyhnutné pre splnenie si zákonnej povinnosti usporiadateľa v prípade kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv usporiadateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov viď. dokument "Politika ochrany súkromia";
  • Rozsah spracúvaných údajov: údaje vyplnené v chatbote podľa týchto pravidiel súťažná odoveď, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre a o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, prípadne súhlas zákonného zástupcu, údaj o počte bodov do klubovej súťaže, údaj o denných a hlavných výhrach, počet registrácií a súvisiacej komunikácie,
  • viac informácií o spracúvaní, kontakty správcu, celoskupinového poverenca, údaje o príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemcov nájdete v dokumente "Politika ochrany súkromia".
  • informácie o spracovaní osobných údajov v rámci zberu bodov v NIVEA klube sú dostupné tu,
  • informácie o spracovaní osobných údajov v rámci chatbotu a nástroja LoyJoy sú dostupné tu.


2. Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne udeľujú svoj súhlas v súlade s ustanoveniami § 12 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, s tým, že môžu byť usporiadateľom, organizátorom a/alebo technickým správcom súťaže vyhotovované a zverejňované zvukové a obrazové záznamy súťažiacich súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), alebo iným spôsobom zverejňované písomnosti alebo prejavy osobnej povahy týkajúce sa súťažiaceho v rozsahu súťažiacim uvedené krstné meno a bydlisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, a to bezplatne po dobu, ktorá sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.


VII.  Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v iným plnením. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Žiaden súťažiaci nemá na výhry právny nárok. O nároku na výhru a jej odovzdaní rozhoduje výlučne usporiadateľ.

3. Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov k týmto úplným pravidlám súťaže.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je záujemca / súťažiaci povinný tieto pochybnosti vyvrátiť (a predmetné skutočnosti riadne preukázať).

7. Úplné a platné znenie týchto pravidiel bude počas celej doby súťaže zverejnené na internetových stránkach www.nivea.sk.

V Bratislave, 12. 11. 2021