Úplné pravidlá akcií na testovanie výrobkov organizovaných na sociálnych sieťach

Úplné pravidlá akcií na testovanie výrobkov organizovaných na sociálnych sieťach


1. Úvodné ustanovenia:
1.1. Zmyslom týchto úplných pravidiel akcií na testovanie výrobkov organizovaných na sociálnych sieťach („pravidlá“) je úprava podmienok akcií pre testovanie výrobkov usporiadateľa spotrebiteľmi organizovaných usporiadateľom na sociálnych sieťach („akcie"). 
1.2. Akcie sú vyhlasované spoločne pre Českú a Slovenskú republiku a sú vyhodnocované spoločne pre účastníkov zapojených s českými i slovenskými profilmi. Tento text je slovenským znením pravidiel a dostupné je aj české znenie - viď tu.
1.3. Originál pravidiel je tiež k dispozícii pri vstupu do akcie a je zverejnený na webových stránkach https://www.nivea.cz/souteze-a-pravidla a https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla .
1.4. Každá konkrétna akcia má pri vyhlásení (obvykle v rámci postu vyzývajúceho na účasť v akcii) nastavené doplňujúce konkrétne podmienky danej akcie („skrátené pravidlá“). V prípade rozporu týchto pravidiel a skrátených pravidiel majú prednosť skrátené pravidlá.
1.5. Tieto pravidlá a skrátené pravidlá sú jedinými dokumentmi, ktoré záväzne upravujú podmienky akcie vyhlásené a vyhodnotené prostredníctvom sociálnych sietí usporiadateľom. Pokiaľ vznikne rozpor týchto dokumentov s dokumentmi na webových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených spotrebiteľom, majú prednosť vždy skrátené pravidlá a pravidlá.
1.6. Tieto pravidlá sú určené pre spotrebiteľov zapájajúcich sa do akcie na území Slovenskej republiky, resp. prostredníctvom slovenských profilov účastníkov. 
1.7. Okamihom vloženia komentára podľa zadania akcie na testovanie uvedeného v poste podľa skrátených pravidiel účastník prejavuje svoj súhlas s pravidlami, skrátenými pravidlami a so spracovaním osobných údajov a zaväzuje sa stanovené podmienky akcie dodržiavať.

2. Akcie zabezpečujú:
2.1. Akcie na testovanie organizuje spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B („usporiadateľ“).
2.2. Organizátorom je spoločnosť Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 („organizátor“).
2.3. Technickým správcom je spoločnosť Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 („technický správca“).

3. Doba a miesto konania:
3.1. Akcia na testovanie prebieha vždy v termíne určenom skrátenými pravidlami („termín akcie“). Začiatok akcie je okamihom zverejnenia postu vyzývajúceho na účasť v akcii a obsahujúceho skrátené pravidlá („post“). Koniec akcie je stanovený Skrátenými pravidlami, pokiaľ je tu uvedený konkrétny dátum, má sa za to, že je možné zúčastniť sa akcie do 23:59:59 posledného ho dňa.
3.2. Tieto pravidlá upravujú akcie výlučne na sociálnych sieťach Facebook a Instagram („sociálne siete“) na profilu www.instagram.com/nivea_czsk a https://www.facebook.com/niveacrsr („profil“).

4. Účastník:
4.1. Účastníkom sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov. Mladšie osoby sa môžu akcie zúčastniť iba ak so svojou účasťou doručia usporiadateľovi súhlas zákonného zástupcu. Účastník vstupom do akcie prehlasuje, že je starší ako 16 rokov, prípadne (u osôb mladších ako 16 rokov) vyhlasuje, že má súhlas zákonného zástupcu.
4.2. Účastník je povinný mať na účasť v akcii po celú dobu svojej účasti v akcii aktívny autentický profil na sociálnej sieti, ktorý nie je zablokovaný a spĺňa podmienky danej sociálnej siete („záujemca“). Záujemca nie je oprávnený prihlasovať sa do akcie prostredníctvom viacerých profilov alebo viacerých sociálnych sietí.
4.3. Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
4.4. Účastníkom sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do akcie platne zaregistruje podľa pravidiel („účastník“).
4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii, osoby so zablokovaným profilom alebo konajúce v rozpore s pravidlami akcie nebudú do akcie zaradené. V prípade, že bude zistené, že do akcie bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto akcii, bude táto z akcie bez náhrady vylúčená.
4.6. Osoby konajúce v rozpore s pravidlami, dopúšťajúce sa nekalého konania, obchádzania pravidiel, poškodzovanie tretích osôb či poskytovanie nepravdivých informácií, budú bez náhrady vylúčené z účasti v akcii. V prípade dôvodného podozrenia na podvodné či iné konanie účastníka v rozpore s pravidlami je účastník povinný preukázať, že konal v súlade.
4.7. Podmienkou účasti nie je nákup tovaru.
4.8. Podmienkou účasti na akcii môže byť špecifická vlastnosť spotrebiteľa potrebná na testovanie zvolených produktov, spotrebiteľ sa zaväzuje všetky podmienky napĺňať a odovzdávať usporiadateľovi pravdivé a nezavádzajúce informácie.

5. Registrácia do akcie:
5.1. Na účasť v akcii, jej vyhodnotení a komunikácii s účastníkom je nevyhnutné, aby účastník prostredníctvom funkcie sociálnej siete sledoval profil, a to počas celého termínu konania akcie až do jej vyhodnotenia.
5.2. Účastník zachytí okamih, kedy je skrátenými pravidlami formou postu zverejnená výzva na účasť v akcii.
5.3. Účastník prostredníctvom svojho profilu vlastným komentárom pod postom uverejní požadovanú odpoveď (v podobe fotografie, diela, textu alebo iné podľa zadania).
5.4. Záujemca sa stáva účastníkom v okamihu nahratia odpovede spĺňajúcej všetky podmienky podľa Skrátených pravidiel a týchto pravidiel.
5.5. Registrácia je dokončená jej úspešným doručením a prijatím zo strany usporiadateľa.
5.6. Účastník registráciou vyhlasuje, že spĺňa tieto pravidlá, vrátane veku, podmienok na účasť na akcii na testovanie a udelených súhlasov.
5.7. Účastník sa môže registrovať iba raz. Ak účastník poruší ustanovenia o počte účastí a využívaní viacerých profilov, bude z akcie úplne vylúčený.
5.8. Už raz zaregistrovanú odpoveď nie je možné akokoľvek meniť či upravovať. Táto úprava odpovede sa považuje za novú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v akcii. V tomto prípade môže byť účastník vylúčený.
5.9. Odpoveď nahraná účastníkom musí okrem iného zodpovedať téme podľa zadania a týchto pravidiel, smie byť zaslaná iba v slovenskom alebo českom jazyku, vo formáte textu do počtu znakov podľa podmienok danej sociálnej siete, o veľkosti súboru podľa podmienok sociálnej siete a nesmie odporovať dobrým mravom. Pri nedodržaní uvedených podmienok je účastník z akcie vylúčený. Rovnako v prípade, že je spätne zistené, že účastník nespĺňa vlastnosti potrebné na testovanie alebo iným spôsobom tieto pravidlá či skrátené pravidlá, bude taký účastník z akcie na testovanie výrobkov vyradený.
5.10. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie odpovede na profil, či funkčnosť profilu alebo sociálnej siete.

6. Testovanie výrobkov:
6.1. Podmienky pre účastníkov testovania výrobkov sú stanovené vždy skrátenými pravidlami a týmito pravidlami.
6.2. V prípade, že je účastník na testovanie vybraný, dostane zadarmo výrobky na testovanie a následne vyplní dotazník na testovanie výrobkov.
6.3. Účastník sa zaväzuje dotazník vyplniť pravdivo, bez ovplyvnenia usporiadateľa alebo iných osôb a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Najmä sa účastník zaväzuje užívať produkty na testovanie v súlade s návodom na použitie, po dobu nevyhnutnú na pravdivú a úplnú reakciu na všetky otázky v dotazníku.
6.4. Dotazník je účastníkovi zaslaný elektronicky, a to na e-mail, ktorý uviedol v reakcii na správu o zaradení do testovania, najneskôr do dvoch týždňov od zaslania správy o zaradení do testovania. Účastník dotazník zašle usporiadateľovi podľa pokynov usporiadateľa.
6.5. Účasťou v akcii účastník súhlasí, že jeho dotazník bude uchovaný usporiadateľom na účely vyhodnotenia testovania a na marketingové účely – viac viď články 8 a 9 týchto pravidiel.
6.6. Zo všetkých účastníkov sú do akcie na testovanie vybraní tí účastníci, ktorí spĺňajú pravidlá a v prípade väčšej účasti, než je predpokladaný počet, sú účastníci žrebovaní.
6.7. Ak účastník vyjadruje svoj názor, nie je oprávnený zverejňovať urážajúce, diskriminačné, hanlivé komentáre alebo komentáre inak poškodzujúce tretie osoby. V rámci odpovedí účastník nezverejňuje osobné údaje či iné chránené prvky osobnosti tretej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu.
6.8. Pokiaľ účastník zasiela fotografiu alebo iné dielo, prehlasuje, že je jediným autorom. Zároveň nie je účastník oprávnený v diele zachytiť tretie osoby bez ich výslovného a doloženého súhlasu podľa týchto pravidiel. Dielo musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní, nesmie zobrazovať účastníka či iné osoby v nebezpečných situáciách či akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo v rozpore s právnymi predpismi či právami tretích osôb. Na diela zachytené na fotografii sa uvedené pravidlá aplikujú obdobne.

7. Sady výrobkov na testovanie:
7.1. Počet účastníkov vybraných na testovanie a sady výrobkov na testovanie, ktoré účastníci dostanú zadarmo sú vždy stanovené skrátenými pravidlami.
7.2. Výrobky na testovanie a účasť na testovaní nie je možné previesť na inú osobu.
7.3. V prípade, že je do akcie na testovanie prihlásených viac účastníkov, než je stanovený maximálny počet účastníkov testovania, potom je po skončení termínu akcie zo všetkých účastníkov (resp. ich registrácií), ktorí sa do akcie v čase jej konania platne zaregistrovali a súčasne dodržali tieto pravidlá a skrátené pravidlá, vyžrebovaný stanovený počet účastníkov testovania, ktorí dostanú sady výrobkov na testovanie.
7.4. Akcia sa vyhodnocuje spoločne pre Českú i Slovenskú republiku, a to tak, že sa vyberá 50 účastníkov testovania na Facebooku, 50 účastníkov testovania na Instagrame, pričom v rámci Instagramu je žrebovaných 50 účastníkov bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o účastníkov v rámci SR alebo ČR, zatiaľ čo v rámci Facebooku je žrebovaných 25 účastníkov za SR a 25 za ČR, a to podľa toho, či je komentár vložený pod český alebo slovenský príspevok.
7.5. Sady výrobkov na testovanie sú odovzdávané účastníkom zadarmo a doručujú sa iba na platné a riadne označené adresy na území Českej a Slovenskej republiky prostredníctvom usporiadateľom zvoleného poskytovateľa poštových služieb.
7.6. Sadu na testovanie môže jednotlivý účastník získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac účastníkov majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto účastníci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže získať výhru iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do akcie, sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr (prípadne jeho registrácia bola doručená skôr).
7.7. Sada výrobkov na testovanie je doručovaná iba raz, náhradné doručenie nie je možné.
7.8. Žrebovanie je zaistené technickým správcom akcie, a to do 7 pracovných dní od ukončenia akcie. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
7.9. Účastník je o tom, že bol zaradený do akcie na testovanie, informovaný organizátorom akcie, a to do 21 kalendárnych dní od vykonania vyhodnotenia účasti, a to prostredníctvom účtu na sociálnej sieti, s ktorým sa do akcie zapojil (resp. z ktorého nahral svoju odpoveď) („správa o zaradení do testovania“). V rámci správy o zaradení do testovania bude výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na túto správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, e-mail, adresa na doručenie sady výrobkov na testovanie), popr. o doručení dokladov preukazujúcich jeho nárok na zaradenie do akcie na testovanie. V takom prípade bude vyžrebovaný účastník informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na túto správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.
7.10. Účastník je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady/informácie najdlhšie do 5 pracovných dní. Pokiaľ účastník v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude z akcie vyradený (tzn. nestane sa účastníkom testovania). V takom prípade daná sada výrobkov na testovanie bude udelená inému, dolosovanému, účastníkovi.
7.11. Ak sa nepodarí vyžrebovanému účastníkovi sadu výrobkov na testovanie doručiť, alebo ak si ju neprevezme, jeho nárok na ňu zaniká a súprava výrobkov na testovanie prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie zásielok, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.
7.12. V prípade, že sa do akcie v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (príp. menej účastníkov splní podmienky pre zapojenie sa do akcie, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých sád výrobkov na testovanie), než je stanovené, usporiadateľ je oprávnený akciu ukončiť alebo nerozdané sady použiť iným spôsobom podľa vlastného rozhodnutia.

8. Spracovanie osobných údajov:
8.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ.
8.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľ sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia dostupnom na https://www.nivea.cz/ a https://www.nivea.sk/ („Politika“).
8.3. Účelom spracovania je realizácia akcie, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie sád výrobkov na testovanie, zabezpečenie testovania, spracovanie dotazníkov a zverejnenie a použitie výsledkov testovania.
8.4. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas účastníka, ktorý účastník dobrovoľne udeľuje vstupom do akcie ako marketingovej akcie. Svoj súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov účastníka je nevyhnutné na zabezpečenie akcie a odvolaním súhlasu účasť v akcii končí.
8.5. Doba spracovania osobných údajov je dobou termínu konania akcie a 6 mesiacov potom. Po skončení tejto doby sú uchované výsledky testovania, súhrnné štatistiky, analýzy, a to po dobu jedného roka. Následne je uchovaný len obmedzený rozsah údajov pre splnenie zákonných povinností usporiadateľa (napríklad 10 rokov povinnosť uchovávať dôkazy o kozmetických tvrdeniach podľa nariadenia o kozmetike) a pre prípad kontroly orgánu dozoru. Viac o oprávnenom záujme na ochrane práv a oprávnených záujmov je uvedené v Politike.
8.6. Rozsah údajov: údaje z profilu účastníka na danej sociálnej sieti (meno a priezvisko, príp. prezývka), registrácia do akcie a odpoveď (text, dielo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrácie do akcie, údaje uvedené v dotazníku a pri komunikácii o odovzdaní sady výrobkov na testovanie (meno, priezvisko, e-mail, doručovacia adresa, spätná väzba k výrobkom a celý obsah dotazníka) podľa týchto pravidiel, ďalej údaj o zapojení sa do akcie, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiace komunikácie, údaj o veku nad 16 rokov. Spracovávané údaje môžu zahŕňať aj osobitné kategórie údajov vo forme údajov o problematickej pleti a súvisiace údaje. Účasťou v akcii a zaslaním dotazníka účastník udeľuje súhlas aj na spracovanie týchto osobitných kategórií údajov, ak nám ich odovzdáva.
8.7. Príjemcovia údajov: spracovatelia v podobe osôb zabezpečujúcich akcie a ďalší spracovatelia a príjemcovia uvedení v Politike.
8.8. Práva účastníka ako dotknutej osoby, vrátane spôsobu ich uplatnenia sú k dispozícii v Politike.
8.9. Viac informácií o spracovaní osobných údajov pre marketingové akcie a testovanie je uvedené v článku 3.3 Politiky.
8.10. Záujemcovia (resp. účastník) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť a zverejniť účastníkom uvedené informácie v dotazníku a komentári (bez identifikačných údajov účastníka) v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a jeho výrobkami či službami.

9. Licencie, použitie dotazníkov:
9.1. Účastník akcie v rámci akcie poskytuje usporiadateľovi komentáre, fotografie, vyjadrenia a vyplnené dotazníky („dielo“).
9.2. Účastník akcie udeľuje usporiadateľovi licenciu na použitie všetkých diel podľa týchto pravidiel a tohto ustanovenia.
9.3. Poskytnutím diela (nahraním komentára, odoslaním dotazníka a pod.) udeľuje účastník usporiadateľovi nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený dielo účastníka využívať na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa, oficiálnej stránke sociálnych sietí pre usporiadateľov či iných weboch , komunikačných kanáloch či materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) počas doby trvania autorskoprávnej ochrany k dielu. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas účastníka, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním diela do akcie.
9.4. Účasťou v akcii účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje diela, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva alebo inak porušil účinnú právnu úpravu, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takého porušenia a zároveň účastníkovi zaniká právo na účasť v akcii a zaradenie diel do akcie.
9.5. Dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie. Usporiadateľ, resp. organizátor má súčasne právo nezaradiť do akcie alebo z akcie vyradiť také odpovede (diela), ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.
9.6. Do akcie nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä odpovede (diela), ktoré:
9.6.1. nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
9.6.2. nie sú relevantné vo vzťahu k otázke;
9.6.3. vytvorila iná osoba ako účastník;
9.6.4. nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
9.6.5. zachytávajú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie, inak nezodpovedajú podmienkam akcie a týmto pravidlám;
9.6.6. obsahujú náboženský alebo politický podtext;
9.6.7. majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
9.6.8. spomínajú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa akcie.

 

10. Záverečné ustanovenia:
10.1. Usporiadateľ je oprávnený termín konania akcie predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá akcie, či akcie úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel, príp. skrátených pravidiel bude realizovaná písomne (elektronicky) a nadobúda účinnosť zverejnením.
10.2. Táto akcia nie je nijako sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Instagram alebo Facebook. So správou akcie nie je sociálna sieť nijako spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna pomoc. Záujemcovia sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie sociálnej sieti. Sociálna sieť nenesie žiadnu zodpovednosť za legálny priebeh akcie, najmä za oficiálne pravidlá, podmienky akcie a požiadavky na splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) a dodržiavanie príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa na akciu a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie potrebných regulačných povolení). Zapojením sa do akcie záujemcovia berú na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi či vlastníkovi sociálnej siete, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.
10.3. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s testovaním výrobkov usporiadateľa.
10.4. Účastník si nemôže nárokovať iné plnenia ako tie, ktoré mu budú vydané podľa týchto pravidiel a nemá nárok produkty reklamovať. Žiadne plnenie nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Plnenie či účasť na akcii nie je možné vymáhať súdnou cestou, na produkty a účasť na testovaní nie je právny nárok.
10.5. O podmienkach akcie a ich naplnení a postupoch v rámci akcie konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ. 


V Bratislave dne 15. 3. 2023