Leto podľa teba

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE LETO PODĽA TEBA

Úplné pravidlá súťaže
Leto podľa Teba

– pre Slovenskú Republiku -

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej  „Leto podľa Teba“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na webových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Mikulecky Agency s.r.o., so sídlom Huťská 1350, 272 01 Kladno, IČO: 242 11 079, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 189023 (ďalej len „organizátor““).

Technickým správcom súťaže je 

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“).


Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na webovej stránke https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 01. 06. 2023 00:00:00 hod. do 31. 07. 2023 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok https://www.NIVEA.sk/ (ďalej len „súťažný web").

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). Mladšia osoba sa môže stať súťažiacim, pokiaľ spolu so súťažnou registráciou doručí súhlas osoby vykonávajúcej rodičovský dohľad (t.j. zákonného zástupcu) za účelom účasti v súťaži. 

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje podľa čl. III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže nakúpi v ktorejkoľvek kamennej predajni alebo v e-shope na území Slovenskej republiky akýkoľvek výrobok značky Nivea, Nivea Men alebo Labello v hodnote min. 7,99 EUR s DPH (ďalej len „súťažný výrobok“)a uschová si originálny daňový doklad, resp. účtenku preukazujúcu nákup súťažného výrobku (ďalej len „účtenka“), (ďalej len „súťažný nákup“)

2) Záujemca následne navštívi súťažný web, na ktorom: 

• Do registračného formuláru vyplní úplne a pravdivo požadované údaje:

  - E-mailovú adresa, 
- Meno a priezvisko, 
- Adresa na doručovanie na území Slovenskej republiky,
- Výber aquaparku, ktorý by chcel navštíviť;

• Vyplní stanovené údaje z účtenky a nahrá scan účtenky preukazujúcej súťažný nákup súťažného výrobku v zmysle týchto pravidiel.

• A potvrdí súhlas s týmito pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov kliknutím na príslušné tlačidlo “odoslať”, čím súčasne potvrdí, že je starší ako 16 rokov. 

3) Záujemca je do súťaže zaregistrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a riadne vyplneného formuláru (vrátane scanu účtenky) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia").

4) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak vždy s novou účtenkou preukazujúcou nový súťažný nákup súťažného výrobku, vždy však iba pod podmienkou splnenia všetkých podmienok účasti podľa týchto pravidiel a vždy je povinný uviesť rovnakú e-mailovú adresu.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.

6) Do žrebovania je zaradená každá riadna registrácia súťažného nákupu (resp. registrácia súťažného nákupu aspoň 1 kusu súťažného výrobku pri splnení minimálnej hodnoty je zaradená 1 krát do súťaže). Jeden pokladničný doklad je tak možné v súťaži použiť iba raz. Súťažný nákup však musí byť uskutočnený pred okamihom registrácie pokladničného dokladu. V prípade, že pokladničný doklad preukazuje nákup viacerých súťažných výrobkov, resp. prevyšuje minimálnu hodnotu nákupu, na uvedené sa neprihliada.

7) Záujemca si uchová všetky pokladničné doklady preukazujúce vykonanie nákupu súťažných výrobkov, s ktorými sa zapojil do súťaže. Predloženie pokladničných dokladov môže byť usporiadateľom kedykoľvek vyžadované, a to aj dodatočne po ukončení súťaže na účely kontroly účasti v súťaži, ale aj pre prípadné preukázanie nároku na výhru.

8) Výhercovia budú určení žrebovaním pomocou počítačového algoritmu, a to v lehote 7 pracovných dní od skončenia príslušného Súťažného kola.

9) Záujemca sa môže súťaže zúčastniť len s jednou e-mailovou adresou. Pokladničné doklady sú spojené s jeho e-mailovou adresou. V prípade snahy o opakovanú účasť pod rôznymi e-mailovými adresami môže byť záujemca bez predchádzajúceho varovania zo súťaže vylúčený. 

10) V prípade, že sa do súťaže v  rámci termínu jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

11) Povinnosť súťažiacich uschovať, a prípadne aj na vyzvanie predložiť, originály pokladničných dokladov na účely overenia platnej účasti v súťaži, je jednou zo základných podmienok účasti v tejto súťaži. Všetky takto usporiadateľovi predkladané originály pokladničných dokladov musia preukazovať nákup súťažného výrobku v súlade s týmito pravidlami, byť čitateľné, celé a neporušené. Pokiaľ súťažiaci nepredloží na vyzvanie vo forme ich originálu usporiadateľovi všetky požadované pokladničné doklady, s ktorými sa zúčastnil súťaže a ktoré preukazujú riadne vykonanie súťažných nákupov v počte zhodnom s počtom registrácií do súťaže (resp. predložia iné pokladničné doklady ako tie, ktorých dáta boli do súťaže odoslané, či nečitateľné, duplicitné atp.), bude z akcie vyradený a stráca nárok na výhru. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.


IV. Určenie výhercov:

1) Na účely určenia Výhercov je Súťaž rozdelená do týchto 4 (štyroch)  súťažných kôl („Súťažné kolá“):

Súťažné kolo Obdobie trvania Súťažiaci Výhra

Súťažné kolo Obdobie trvania Súťažiaci Výhra
1. súťažné kolo od 01.06.2023 00:00:00 hod. do 16.06.2023 23:59:59 hod. do 1. súťažného kola sa môžu zapojiť len tí Súťažiaci, ktorí riadne zaregistrujú svoju Súťažnú účtenku v 1. Súťažnom kole 25 kusov poukážok v hodnote 120,- EUR s DPH do vybraného aquaparku
2. súťažné kolo Od 17.06.2023 00:00:00 hod. do 30.06.2023 23:59:59 hod. do 2. súťažného kola sa môžu zapojiť len tí Súťažiaci, ktorí riadne zaregistrovali svoju Súťažnú účtenku v tomto 2. súťažnom kole 25 kusov poukážok v hodnote 120,- EUR s DPH do vybraného aquaparku
3. súťažné kolo Od 01.07.2023 00:00:00 hod. do 14.07.2023 23:59:59 hod. do 3. súťažného kola budú zapojení len tí Súťažiaci, ktorí riadne zaregistrovali svoju Súťažnú účtenku v 3. Súťažnom kole 25 kusov poukážok v hodnote 120,- EUR s DPH do vybraného aquaparku
4. súťažné kolo Od 15.07.2023 00:00:00 hod. do 31.07.2023 23:59:59 hod. do 4. súťažného kola budú zapojení len tí Súťažiaci, ktorí riadne zaregistrovali svoju Súťažnú účtenku v 4. Súťažnom kole 25 kusov poukážok v hodnote 120,- EUR s DPH do vybraného aquaparku


2) V každom zo súťažných kôl uvedených v tabuľkách v predchádzajúcom bode Pravidiel sa hrá iba o tie Výhry, ktoré sú v tejto tabuľke uvedené pri danom Súťažnom kole. 

3) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 dní pracovných dní od ukončenia daného Súťažného kola súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

4) Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli s registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť  vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, poprípade o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru a/alebo adresy na doručenie výhry na území Slovenskej republiky.  V taktom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, poprípade kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní od zaslania výhernej správy. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári (resp. v odpovedi na súťažnú správu), a to do 21 dní po overení jeho nároku na výhru.

7) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

8) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formuláru rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

9) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o nasledovné výhry:

100 x poukážka na vstup do aquaparku v hodnote 120,- EUR s DPH do jedného z nasledovných aquaparkov:

poukážka v hodnote 120,- EUR do Aquacity Poprad (možné použiť na vstupy do aquaparku, poukážku je potrebné si vymeniť v pokladni za kartu, z ktorej sa následne môžu čerpať);

poukážka v hodnote 120,- EUR do Thermalpark Corvinus, Veľký Meder (je možné využiť na zakúpenie vstupeniek na kúpalisko a služby ako masáže, kozmetika, stravovanie v reštaurácii; poukážku je možné čerpať postupne počas doby platnosti);

poukážka v hodnote 120,- EUR do Vadaš Štúrovo (je možné použiť na nákup vstupeniek vo Vadaš Thermal Resort – vonkajšie bazény alebo wellness centrum; výherca po predložení poukážky obdrží 12 pouážok v hodnote 10,- Eur, ktoré môže čerpať postupne počas doby platnosti);

poukážka v hodnote 120,- EUR do Thermalpark Šírava (Celodenný vstup do všetkých zón – Vodný svet, Relax zóna    a wellness 18 plus, poukážku je možné čerpať postupne počas doby platnosti);

poukážka na 4 vstupy v hodnote 120,- EUR (4 x 30,- EUR)  do Tatralandie, Liptovský Mikuláš (je možné využiť počas doby platnosti aj postupne);

poukážka na 4 vstupy v hodnote 120,- EUR (4 x 30,- EUR) do Bešeňovej (je možné využiť počas doby platnosti aj postupne);

Poukážky nie je možné použiť na ubytovanie v uvedených aquaparkoch. Poukážky sú platné do 31.12.2023 a je možné ich použiť len v rozsahu v akom je to špecifikované pri jednotlivých aquaparkoch.

(ďalej ako „výhra“)

2) Výber aquaparku z vyššie uvedených je možné urobiť len v rámci súťažnej registrácie. Po dokončení súťažnej registrácie už nie je možné zmeniť výber aquaparku, nakoľko táto voľba je záväzná a súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný, získa poukážku do toho aquaparku, ktorý uviedol v rámci výhernej súťažnej registrácie. 

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

– Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
– Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
– Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
– Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nevyhnutné pre prípadné kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
– Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel, doručovaciu adresu a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
– Viac informácií o spracúvaní, príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, s tým, že účinnosť nadobúda zverejnením na webových stránkach NIVEA.sk.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Súťažiaci berú na vedomie, že v prípade ak hodnota výhry presiahne 350,- EUR, je súťažiaci - výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení, a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení.


V Bratislave dňa: 16.05.2023