Pravidlá referral programu NIVEA klubu

Úplné pravidlá 

referral programu pre NIVEA klub

v znení dodatku č. 3

- pre Slovenskú republiku -
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok referral programu organizovaného v rámci NIVEA klubu (ďalej len „program“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky programu na všetkých materiáloch určených spotrebiteľom. V prípade rozporu textu programu na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.
Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa programu formou písomných dodatkov.

Týmto dodatkom č. 3 sa k 30. 6. 2023 ukončuje referral program - úplné nové znenie pravidiel referral programu nájdete nižšie.

Usporiadateľom programu je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B (ďalej len „usporiadateľ“)

Organizátorom programu je
Etnetera Motion s.r.o.,
so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 028 320 20, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 (ďalej len „organizátor“)


Technickým správcom je
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom: Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“)

Originál Úplných pravidiel bude počas celej doby programu zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania programu:

1) Program prebieha v termíne od 1. 1. 2023 00:00:00 hod do 30. 06. 2023 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania programu“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania programu“) prostredníctvom NIVEA klubu na www.nivea.sk (ďalej len „web“).

 

II. Účastník programu:

1) Účastníkom sa môže stať výlučne fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov alebo mladší, pokiaľ spolu s prvou aktivitou doručí súhlas zákonného zástupcu (ďalej tiež „záujemca“). Prípadné výhry doručované poštou jemožné doručovať len na zadanú adresu na území Slovenskej republiky.

2) Z programu sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi a technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, príp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3) Účastníkom sa môže stať a odmenu získať len člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo k okamihu registrácie do programu a počas celej doby konania do okamihu odovzdania odmeny. Registrácia člena klubu môže byť vykonaná na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi „Pravidlami členstva NIVEA klubu“ dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutazi/nivea-klub.


4) Účastníkom sa stane osoba, spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcom bode, ktorá okrem iného splní podmienky podľa čl. III týchto pravidiel. (ďalej len „účastník“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v programe alebo konajúce v rozpore s pravidlami programu nebudú do programu zaradené. V prípade, že bude zistené, že do programu bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tomto programe, bude táto bez náhrady vylúčená. 

 

III. Účasť v programe

1) Predmetom programu je možnosť účastníka (člena NIVEA klubu) pozvať do NIVEA klubu nových členov a pokiaľ sa niektorý z nových členov stane členom, tak možnosť účastníka získať odmenu za pozvaného nového člena. 

2) Záujemca sa programu zúčastní tak, že v dobe a mieste konania programu navštívi web, kde:
- sa prihlási do svojho NIVEA účtu;
- na stránke https://www.nivea.sk/vybrali-sme-pre-vas/local/sk/nivea-klub/pozvite-priatelov-do-klubu (prihlásenie k účtu musí byť stále aktívne) získa unikátny odkaz na možnosť zúčastniť sa referral programu;
- použitím odkazu vyhlási a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami programu vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov, čím súčasne potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov, prípadne zároveň doručí usporiadateľovi na e-mail info(a)nivea.sk súhlas zákonného zástupcu. 

3) Záujemca sa stáva účastníkom programu akonáhle využije vygenerovaný odkaz podľa bodu 2) vyššie, čím sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať. (ďalej len „registrácia“). 

4) Programu sa účastník môže zúčastniť aj opakovane, teda opakovane pozvať nových členov spôsobom popísaným týmito pravidlami, avšak pokiaľ tak urobí viac ako 10x v rámci jedného kalendárneho roka, ďalšie pozvanie je zaradené, ale odmenu účastník získa len za prvých 10 nových členov v jednom kalendárnom roku. 

5) Spôsob zdieľania unikátneho kódu pre nových členov NIVEA klubu alebo spôsob zasielania pozvánok účastníkom tretím osobám je ľubovoľný, podľa preferencií účastníka. Účastník sa zaväzuje pozvať nových členov NIVEA klubu tak, aby nedošlo k porušeniu právnych predpisov, oprávnených záujmov a práv usporiadateľa a tretích osôb. Účastník najmä:

- nešíri osobné údaje tretích osôb (napríklad formou zaslania e-mailu na kópií s viacerými adresátmi),
- nešíri nevyžiadané obchodné správy v rozpore so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
- nešíri pozvánky alebo inú komunikáciu pri účasti v programe v súvislosti s vulgárnym, diskriminačným a iným obsahom v rozpore s dobrými mravmi,
- nešíri pozvánky alebo inú komunikáciu pri účasti v programe v súvislosti s konkurenčnými výrobkami usporiadateľa.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo funkčnosť webu alebo NIVEA klubu.

 

IV. Odmena:

1) Účastník získa odmenu, pokiaľ pozval nového člena NIVEA klubu prostredníctvom unikátneho kódu a tento nový člen sa zaregistruje do NIVEA klubu podľa týchto pravidiel a pravidiel NIVEA klubu. 

2) Účastník je teda odmenený len za nových členov NIVEA klubu, pričom účastník môže pozvať neobmedzený počet osôb počas doby trvania tohto programu, ale odmenený je v jednom kalendárnom roku maximálne za 10 nových členov NIVEA klubu. 

3) Novým členom NIVEA klubu sa rozumie osoba, ktorá:

- využije unikátnu URL adresu účastníka na registráciu do NIVEA klubu, teda na daný odkaz klikne a postupuje ďalej podľa pokynov v rámci registračného formuláru;
- vykoná riadnu registráciu do NIVEA klubu a dodrží Pravidlá členstva NIVEA klubu, ktoré v dobe trvania svojho členstva neporuší;
- riadnu registráciu do NIVEA klubu potvrdí potvrdzujúcim e-mailom;

4) V programe sú odmenou body do súťaže „Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu“.

5) Odmenu môže získať len ten účastník, ktorý sa do programu riadne registroval a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia programu, resp. získania odmien.

6) Účastník za každého nového člena NIVEA klubu, najviac však za desať nových členov v jednom kalendárnom roku, získa odmenu 50 bodov do klubovej súťaže. Najviac môže teda účastník v referral programe získať 500 bodov v kalendárnom roku. 

7) Pripísanie bodov bude vykonané technických správcom, a to do 7 pracovných dní. 

 

V. Spracúvanie osobných údajov a prejavov osobnej povahy:

1) Zapojením sa do programu súhlasí záujemca s pravidlami tohto programu, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
- Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
- Účelom je realizácia programu, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a zápis bodov;
- Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v programe; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť v programe bude ukončená a už pridelené body budú odobrané.
- Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do programu do uplynutia 6 mesiacov po skončení programu, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme na spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
- Rozsah údajov: e-mail a údaj o zapojení sa do programu, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa registrácia vykonala, údaj o zapísaných bodoch, súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov;
- Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 


VI. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v programe. Nebezpečenstvo   ujmy účastníka v súvislosti s účasťou v programe nesie výhradne účastník. 

2) Plnenie bodov si nie je možné nárokovať iným spôsobom alebo alternatívnym plnením.

3) Účastník bude z programu vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania programu predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá programu, alebo program úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, zverejnených, a účinnosť nadobúda zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk

5) O udelení bodov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ programu.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok programu je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude počas konania programu zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/vybrali-sme-pre-vas/nivea-klub/sutaze-a-pravidla.V Bratislave, dňa 04.01.2023, aktualizované dodatkom č. 3 k 01.06.2023.