Úplné pravidlá súťaže „NIVEA Q10 súťaž“

Úplné pravidlá súťaže
„NIVEA Q10 Face súťaž – iba pre členov NIVEA klubu “

– pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA Q10 Face súťaž – iba pre členov NIVEA klubu“  (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetovýcha stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na
https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 12. 3. 2020 00:00:00 hod. do 19 4. 2020 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web"). 
Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov, ktorá spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). Mladšia osoba sa môže stať súťažiacim, pokiaľ spolu so súťažnou registráciou doručí súhlas zákonného zástupcu na účasť v súťaži. 

2) Súťažiacim sa môže stať a výhru môže prevziať len člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo k okamihu registrácie do súťaže a počas celej doby jej konania do okamihu odovzdania výhry. Registrácia člena klubu môže byť uskutočnená na https://www.nivea.sk/klub a členstvo sa riadi „Pravidlami členstva NIVEA klubu“ dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutazi/nivea-klub

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

4) Výhry nie je možné doručovať mimo územia Slovenskej republiky. Súťažiaci sa zaväzuje spolu so súťažnou registráciou oznámiť daňový domicil mimo územia Slovenskej republiky. 

5) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. (ďalej len „súťažiaci“).

6) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 
a. sa prihlási do svojho NIVEA účtu;
b. z banneru alebo aplikácie sa prostredníctvom odkazu vyzývajúceho na účasť v súťaži preklikne na súťažný formulár a uvedie svoju odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na tu uvedené otázky na vytvorenie anonymnej štatistiky (ďalej len „súťažná otázka“);
c. úplne a pravdivo vyplní do registračného formulára požadované údaje, resp. tieto skontroluje podľa predvyplnených údajov: 
e-mailová adresa,
meno a priezvisko,
pohlavie;
d. a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla „odoslať“, čím súčasne potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov, prípadne že zároveň zasiela súhlas zákonného zástupcu na účasť v súťaži.  

2) Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formuláru technickému správcovi súťaže (vyššie a ďalej len „súťažná registrácia“).
3) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácii do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže sa teda bude počítať vždy len jeho posledná registrácia. 
4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručení, technické problémy pri prenose údajov elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:


1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali, vylosovaných 50 výhercov výhry.

2) Losovanie bude uskutočnené technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol. 

3) Vyžrebovaný súťažiaci bude o vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári(ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný výherca požiadaný vylosovaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie adresy na doručenie výhry, a prípadne: doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vylosovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

4) Súťažiaci je povinný reagovať, popr. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní.  Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol do registračného formulára, a to do 30 pracovných dní od potvrdenia jeho nároku na výhru.

6) Ak sa nepodarí vylosovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu behom prepravy.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formuláru rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o 50 kusov „NIVEA produktu odporúčanej starostlivosti / NIVEA produktov odporúčanej starostlivosti“ (ďalej len “výhra”).

2) NIVEA produkt odporúčanej starostlivosti / NIVEA produktov odporúčanej starostlivosti znamenajú jeden výrobok NIVEA FACE Q10 alebo viac výrobkov NIVEA FACE Q10 individuálne zvolených podľa odporučení poradcu na základe súťažných  odpovedí na súťažné otázky. Každá výhra je unikátna s tým, že sa môže ísť o jeden až štyri produkty vybrané priamo na mieru pre výhercu podľa individuálneho vyhodnotenia poradcu súťažných odpovedí každému súťažiacemu. Doporučení vytvára poradca usporiadateľa. Pokiaľ poradca usporiadateľa odporučí viac ako 4 produkty NIVEA FACE Q10 na základe súťažných odpovedí, usporiadateľ vyberie pre výhru len 4 produkty z odporučených produktov podľa poradcu. Odporučenie poradcu vychádza len zo súťažných odpovedí a nejde sa o odborné poradenstvo.

3) Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 kus výhry.

4) V súťaži sa hrá tiež o body do celoročnej klubovej súťaže o zber bodov v rámci NIVEA klubu podľa „Všeobecných pravidiel súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu“, pričom platí, že:
a. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže riadne registroval (vrátane voľby testovaného a výherného produktu) a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, resp. odovzdania výhier, získava za účasť a výkon v tejto súťaži rovnako body do celoročnej klubovej súťaže o zber bodov v rámci NIVEA klubu podľa „Všeobecných pravidiel súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu “.

b. Počet bodov za účasť v tejto súťaži započítateľných do klubovej súťaže pre členov NIVEA klubu je 20 bodov, bez ohľadu na skutočnosť, či súťažiaci vyhral alebo nie.

c. Súťažiaci registráciou súhlasí so zaradením výsledku do celoročnej klubovej súťaže o zber bodov v rámci NIVEA klubu a jeho uchovaním a spracovaním podľa vyššie uvedených pravidiel.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
- Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
- Účelom spracúvania je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
- Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
- Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
- Rozsah údajov:  pohlavie, e-mail, meno a priezvisko adresa a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
- Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, záujemcom/súťažiacim uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 

VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/súťažiaci.V Bratislave dňa: 9. 3. 2020