Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Zásady ochrany osobných údajov

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

1. Prevádzkovateľ

Osobou zodpovednou za zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda prevádzkovateľom je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o. 
Bratislava 1, Riznerova 5, 811 01 

IČO: 31380824, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložke č. 7685/B (ďalej len ako "spoločnosť Beiersdorf")


Telefón: +421 650 111 220 
E-mail: 
info@NIVEA.sk

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a dodržiavame príslušné nariadenia EÚ na zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj príslušnú národnú legislatívu  o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracúvania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

 

Účelom Politiky ochrany súkromia je poskytnúť vám informácie týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania a používania (ďalej len „spracúvanie“) osobných údajov. Na tomto mieste môžete zistiť všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnou právnou úpravou na ochranu osobných údajov.


 Vaše osobné údaje spracúvame a využívame výlučne s vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona.

Každá fyzická osoba, ktorá nám udeľuje súhlas ku spracúvaniu osobných údajov je povinná si dokument „Politika ochrany súkromia“ starostlivo prečítať a v prípade, ak je jej niektoré z ustanovení nezrozumiteľné, obrátiť sa na nás za účelom vysvetlenia, a to prostredníctvom našich vyššie uvedených kontaktných údajov. Politiku ochrany súkromia si pozorne prečítajte skôr ako udelíte svoj súhlas ku konkrétnemu spracúvaniu vašich osobných údajov alebo skôr ako uskutočníte akúkoľvek aktivitu, na základe ktorej dôjde zo strany spoločnosti Beiersdorf ku spracúvaniu vašich osobných údajov.  

 

2. Spracúvanie osobných údajov 

Osobné údaje sú informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať, ako napríklad vaše meno, e-mail alebo poštová adresa. Osobným údajom je taktiež taký údaj, na základe ktorého je vás v spojitosti s iným dostupným údajom identifikovať – napríklad mobilný telefón. Spoločnosť Beiersdorf nezhromažďuje vaše osobné údaje s výnimkou prípadov, keď také údaje výslovne poskytnete (napr. pri objednaní e-mailových newsletterov, účasťou v prieskume alebo súťaži, objednaním vzoriek alebo brožúr, či žiadosťou o informácie) a vtedy keď poskytnete súhlas s ich použitím. Súhlas najčastejšie prejavujete začiarknutím /kliknutím na príslušné políčko s informáciou o spracúvaní. Prejaveným súhlasom udeľujete prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu danom konkrétnym prípadom podľa tejto Politiky ochrany súkromia a podmienok v nej uvedených. Najčastejšie ide o meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a e-mailovú adresu. Nikdy nepožadujeme rozsah širší, ako ten, ktorý je nevyhnutný pre daný konkrétny účel. 

Účelom spracúvania osobných údajov je účel uvedený v danom konkrétnom prípade. Môže ísť predovšetkým o poskytnutie odpovede na vaše otázky alebo podnety pre splnenie vašich požiadaviek alebo aby sme vás informovali o výsledkoch súťaže, ďalej tiež ponuku produktov a služieb, poskytovanie informácií a materiálov týkajúcich sa produktov alebo reklamných kampaní a zasielanie pozvánok na akcie, súťaže, informovanie o novinkách, a toto všetko poštou, osobne ako aj elektronickými komunikačnými prostriedkami. Uvedený súhlas zahŕňa i zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

Nemáte povinnosť udeľovať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov je vždy úplne dobrovoľný. V prípade poskytnutia súhlasu máte okrem iného práva uvedené v § 28 zákona, t.j. najmä právo udelený súhlas bezplatne kedykoľvek na vyššie uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa písomne odvolať. Máte tiež právo požiadať nás o informáciu o spracúvaní vašich osobných údajov, t.j. právo tzv. prístupu k osobným údajom, máte právo na opravu osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní vašich práv sa na nás neváhajte obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Kontrolným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov - https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Spoločnosť Beiersdorf spracúva vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom.
Spoločnosť Beiersdorf zaručuje, že vaše osobné údaje nepredá ani neprenajme žiadnej tretej strane v prípadoch stanovených zákonom alebo v prípade požiadavky zo strany štátnych orgánov alebo iných orgánov verejnej moci na základe zákona. Spoločnosť Beiersdorf nebude využívať vami poskytnuté osobné údaje k rozhodovaniu, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní a malo by pre vás právne účinky alebo sa vás inak dotýkalo.

 

a.  NIVEA klub

 

„Súhlasím s vytvorením užívateľského profilu pre poskytovanie personalizovaného obsahu. Začiarknutím udeľujem spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., ako prevádzkovateľovi súhlas k tomu, aby spracúval osobné údaje v uvedenom rozsahu a tieto použil na vedenie užívateľského profilu s personalizovaným obsahom a pre účel prieskumu trhu a zlepšovanie efektivity webových stránok, a to na dobu neurčitú, t.j. do odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že mám práva uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“ a vyhlasujem, že som sa oboznámil (a) s informáciami o spracúvaní tu uvedenými." *
    *Vzorový súhlas 

 

Ak ste pomocou vzorového súhlasu uvedeného v predchádzajúcom rámčeku vyjadrili svoj súhlas s vytvorením užívateľského profilu, budeme vaše údaje používať nasledujúcimi spôsobmi:

V prípade, ak sa zaregistrujete, vytvoríme pre vás užívateľský profil, v rámci ktorého budú zhromažďované všetky vaše doterajšie i budúce aktivity v rámci našich webových stránok (hodnotenia a recenzie produktov, obľúbené produkty, účasť/neúčasť v súťažiach o ceny, body získané v súťažiach, prihlásenie odberu obchodných oznámení NIVEA, informácie o aktivite v rámci účtu a internetových stránkach nivea.sk, informácie o zariadení, IP adresa, atď.).  V prípade, že dôjde k prihláseniu prostredníctvom  účtu v sociálnej sieti Facebook, budú použité vaše údaje vrátane fotografie z facebookového profilu.  K takýmto údajom sme oprávnení pripojiť aj ďalšie vami odovzdané údaje , napríklad údaje o vašich preferenciách, type vlasov, pokožky, spôsobe používania kozmetiky. Vaše poskytnuté osobné údaje budeme používať za účelom správy vášho členského účtu, resp. pre informovanie o novinkách, akciách, zľavách a súťažiach v rámci NIVEA klubu, zasielanie vzoriek a vytvoríme pre vás váš užívateľský profil, ktorý nám poskytne príležitosť ponúknuť vám individuálne prispôsobený obsah webových stránok a obchodných oznámení týkajúci sa našich výrobkov a služieb. Súčasti a obsah vášho užívateľského profilu sú pre vás vždy viditeľné. Ako registrovaný užívateľ môžete tiež hodnotiť naše výrobky. Udelením súhlasu tiež súhlasíte s uvedením vášho krstného mena a vami zadaného hodnotenia na našich webových stránkach. Ako registrovaný užívateľ uvidíte na vašej „homepage“ priamo vaše oslovenie, ponuku zliav a ďalší zaujímavý obsah prispôsobený vašim potrebám podľa nášho vyhodnotenia. Účelom správy tohto užívateľského profilu je tiež ponuka personalizovaného obsahu vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

Vašou registráciou do NIVEA klubu beriete na vedomie, že kvôli plneniu vyššie uvedenému účelu bude dochádzať ku profilovaniu, napríklad s ohľadom na váš vek, vaše predchádzajúce aktivity v spoločnosti Beiersdorf, zistené preferencie a ďalšie obdobné informácie o vás zistené v súvislosti s našimi aktivitami v NIVEA klube a zaradenie do databázy pre priamy marketing.

Vaše osobné údaje pre tento účel sú spracúvané najdlhšie po dobu existencie účtu v NIVEA klube (teda po dobu neurčitú), nie však dlhšie než zrušíte registráciu. Právnym titulom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas resp. registrácia do NIVEA klubu. Zánikom účelu spracúvania vašich osobných údajov, tzn. zrušením NIVEA klubu, bude rovnako tak ukončené aj spracúvanie vašich osobných údajov.


Ak svoj zákaznícky účet NIVEA nechcete naďalej používať, môžete ho kedykoľvek zrušiť, a to podľa podmienok uvedených v dokumente „Pravidlá členstva NIVEA KLUB“. Za týmto účelom sa, prosím, prihláste do vášho zákazníckeho účtu a vykonajte proces zrušenia registrácie, prípadne nám zašlite odvolanie vášho súhlasu s vedením zákazníckeho účtu (oznámenie o vyradení z databázy) 
e-mailom. Zrušením registrácie bude úplne ukončené spracúvanie osobných údajov pre tento účel a bude uchované len obmedzené množstvo informácií, najdlhšie po dobu 3 rokov, a to za účelom predloženia kontrolnému orgánu z dôvodu preukázania dodržiavania príslušných právnych predpisov.

b. Newsletter NIVEA

Newsletter NIVEA obsahuje informácie o novinkách, ponukách a ďalšie informácie o značke NIVEA a o ďalších značkách spoločnosti Beiersdorf (napr. Labello). V newsletteri NIVEA vám budeme zasielať individuálne prispôsobenú reklamu na naše výrobky a služby, prípadne ponuky na účasť v kampaniach, ako sú spotrebiteľské súťaže alebo testovanie produktov. Obchodné oznámenia budú zasielané aj elektronickými prostriedkami a rovnako tak môžu obsahovať ponuku výrobkov a služieb tretích osôb z oblasti kozmetiky a starostlivosti o telo.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je predovšetkým vaša e-mailová adresa, vaše meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo a adresa, v prípade, ak nám tieto informácie poskytnete.  

Prihlásením k odberu newslettera NIVEA vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby sme za účelom zostavenia personalizovaných ponúk vyhodnocovali vaše správanie na našich webových stránkach tak, aby sme pre vás mohli zostaviť obsah, ktorý bude zodpovedať vaším požiadavkám a záujmom a mohli sme vás zaradiť do marketingovej databázy pre priamy marketing. Vaše osobné údaje poskytnuté pre tento vyššie uvedený účel budú spracúvané po dobu neurčitú, nie však dlhšie ako svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte.


V prípade, ak ďalej nebudete chcieť dostávať newsletter (obchodný oznam) NIVEA , môžete jeho odber kedykoľvek odhlásiť a ich zasielanie zrušiť. Za týmto účelom, prosím, kliknite na odkaz, ktorý je uvedený v každom newslettere (obchodnom ozname). Potom vás prevedieme procesom zrušenia odberu, prípadne nám zašlite odvolanie vášho súhlasu so zasielaním newsletterov (oznámenie o vyradení z databázy)
 e-mailom

 

c. Kontaktný formulár

Rozsah údajov poskytnutých na účely kontaktného formulára je vaše meno, priezvisko, pohlavie, vaša e-mailová adresa, predmet vašej otázky či požiadavky, prípadne pripojená príloha. V prípade, ak je to pre vašu otázku resp. požiadavku nevyhnutné, môžete do kontaktného formulára uviesť tiež vaše telefónne číslo, adresu, doplňujúce adresné údaje a dátum narodenia. Tieto poskytnuté údaje použijeme výlučne za účelom vybavenia vašej otázky či požiadavky. Takto získané vaše osobné údaje budeme spracúvať výlučne po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej otázky resp. požiadavky, prípadne pri súvisiacej komunikácii. Rovnakým spôsobom budú spracúvané vaše osobné údaje aj v prípade, ak nám vašu otázku resp. požiadavku položíte prostredníctvom e-mailu alebo telefónnej linky.

Vami poskytnuté osobné údaje  pre vyššie uvedený účel budú spracúvané po dobu nevyhnutne potrebnú ku vybavenie vašej otázky resp. požiadavky. Osobné údaje poskytnuté pre tento účel sú spracúvané po dobu vybavenia vašej otázky resp. požiadavky a 14 dní potom z dôvodu prípadne nadväzujúcej otázky alebo požiadavky. Niektoré vaše sťažnosti alebo uplatnenia práva (obsahujúce vaše osobné údaje) môžu byť spracúvané po dlhšiu dobu, a to z dôvodu možnej kontroly dozorného orgánu. V týchto prípadoch sa však vždy snažíme o minimalizáciu rozsahu osobných údajov s ohľadom na plnenie konkrétnej povinnosti.

Právnym titulom spracúvania vašich osobných údajov je vaša otázka resp. požiadavka uvedená v kontaktnom formulári, prostredníctvom e-mailu alebo telefónnej linky.

 

d. Spotrebiteľské súťaže

V prípade, ak sa zúčastňujete niektorej nami organizovanej marketingovej akcie, zahrňujúcej rovnako tak aj spotrebiteľské súťaže, udeľujete nám súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a to nasledovným spôsobom:

Vaše poskytnuté osobné údaje, ktorými môžu byť predovšetkým vaše meno a priezvisko (prípadne tiež ďalšie údaje, ktorých poskytnutie vyplýva z pravidiel konkrétnej súťaže a registračného formulára, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete do súťaže) budeme spracúvať za účelom konkrétnej marketingovej akcie podľa jej konkrétnych pravidiel. Tento účel spracúvania vašich osobných údajov zahŕňa predovšetkým realizáciu a vyhodnotenie danej súťaže, odovzdanie výhier, prieskum trhu, ponuku tovarov a služieb vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie newsletterov (obchodných oznámení) prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zaradenie do databázy pre priamy marketing, zasielanie personalizovaného obsahu podľa zistených preferencií užívateľov zahrňujúce súvisiace profilovanie. Takto získané osobné údaje budú uložené a spracúvané po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom k vyššie uvedeným účelom spracúvania. Doba spracúvania vašich osobných údajov je určená nasledovne:

 • -vaše osobné údaje poskytnuté za účelom vedenia a vyhodnotenia súťaže budeme spracúvať po dobu trvania súťaže a 90 dní po jej ukončení,
 • -v prípade vašich osobných údajov poskytnutých za iným vyššie uvedeným účelom budeme spracúvať po dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.

Právnym titulom spracúvania vašich osobných údajov je registrácia do súťaže resp. vami poskytnutý súhlas s pravidlami súťaže a touto Politikou ochrany súkromia.

 

  

3. Spôsob spracúvania osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha automatizovane a čiastočne manuálne. Vaše osobné údaje sú uchovávané v elektronickej ako aj listinnej forme, ak je to vhodné v súvislosti s daným účelom spracúvania osobných údajov, resp. prostriedkami spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Beiersdorf zásadne spracúva len tie osobné údaje, ktoré skutočne potrebuje ku stanoveným účelom spracúvania. Spoločnosť Beiersdorf spracúva osobné údaje spôsobom zabezpečujúcim náležité zabezpečenie osobných údajov, minimalizáciu osobných údajov z hľadiska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti. Spoločnosť Beiersdorf dodržuje zásadu zodpovednosti, integrity, dôvernosti, presnosti a obmedzenia uchovávania osobných údajov.

 

4. Obmedzené odovzdávanie údajov

Za účelom spracúvania vašej požiadavky môže byť potrebné, aby spoločnosť Beiersdorf odovzdala vaše osobné údaje iným spoločnostiam v rámci svetovej skupiny Beiersdorf (zoznam spoločností v tejto skupine je uvedený nižšie). Môže byť rovnako potrebné odovzdať osobné údaje sprostredkovateľom, teda externým poskytovateľom služieb na ďalšie spracúvanie. Súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ako je uvedené vyššie, súhlasíte s odovzdaním údajov tretím osobám poskytujúcim služby v podobe sprostredkovateľov a spoločnostiam v rámci svetovej skupiny Beiersdorf. Sprostredkovatelia služieb môžu byť napríklad poverení zasielaním vzoriek výrobkov, distribúciou propagačných materiálov, realizáciou súťaží, či vybavením vašej objednávky zadanej v našom internetovom obchode, expedíciou tovaru, rozosielaním reklamných materiálov alebo inými činnosťami v rámci súťaží. Spoločnosť Beiersdorf vyžaduje, aby sa tieto subjekty zaviazali, že budú osobné údaje spracúvať v súlade s našimi pokynmi a v súlade s oznámením o spracúvaní osobných údajov. 


Medzi spracúvateľov patria tieto kategórie spoločností:

Prepravné spoločnosti

Marketingové spoločnosti

Účtovné spoločnosti

Audítorské spoločnosti

Spoločnosti poskytujúce právne služby

Spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelaním

Spoločnosti poskytujúce IT služby

Spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárenských systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií

Spoločnosti poskytujúce software licenciu pre online komunikáciu

 

V súčasnej dobe ide napr. o tieto spoločnosti:

 • Lion Teleservices SK, spol. s r.o., Murgašova 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 723
 • Consultix GmbH., Wachtstrasse 17-24, 28195 Bremen, Nemecko, No: HRB 15 5 48
 • Etnetera Motion s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Čeká republika, IČ: 02832020

 


Akékoľvek iné ako vyššie uvedené odovzdávanie vašich osobných údajov vopred si vyžaduje váš výslovný súhlas. Spoločnosť Beiersdorf vyžaduje, aby všetky spriaznené spoločnosti v rámci skupiny Beiersdorf Group i externí poskytovatelia služieb uchovávali vaše osobné údaje výhradne podľa našich špecifikácií a v súlade s týmto dokumentom Politiky ochrany súkromia a ďalej v súlade so zákonnými požiadavkami na spracúvanie údajov o objednávkach.

Ak nie je v tejto Politike ochrany súkromia uvedené inak, vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neodovzdávame tretím osobám, ani ich nepredávame a neprenajímame. Vyhradzujeme si však právo údaje o vás poskytnúť v prípadoch, keď k tomu budeme právne viazaní, prípadne ak budeme o ich odovzdanie požiadaní legitímne konajúcimi úradmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.


 

5. Informácie ukladané automaticky pri návšteve našich webových stránok/používanie súborov cookies

 1. Cookies Pre uľahčenie používania našich webových stránok používame súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé dátové súbory ukladané na pevný disk vášho počítača, ktoré sú nevyhnutné pre používanie našich webových stránok. Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť spôsobu, akým sú naše internetové stránky používané a aby bolo možné zlepšiť navigáciu v rámci týchto stránok. Súbory cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či už bola určitá stránka, ktorá je súčasťou nášho webu, zobrazená. Súbory cookies nám môžu tiež povedať, či ste naše webové stránky už v minulosti navštívili, alebo či ste novým návštevníkom. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby s výnimkou IP adresy. Ak si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z pevného disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení.

  Ako registrovaný užívateľ máte možnosť prihlásiť sa na našich webových stránkach pomocou vašich registračných údajov. Pre tieto účely rovnako používame súbory cookies, pomocou ktorých vás pri opätovnej návšteve našich webových stránok počas 28 dní identifikujeme ako registrovaného užívateľa a vďaka tomu môžete zostať prihlásení.

   

 2. Súbory cookies pre on-line reklamu vychádzajúce z používania

  Dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť zhromažďuje informácie o vašom použití našich stránok prostredníctvom cookies za účelom marketingu. Máte možnosť cookies odmietnuť. V prípade, že také spracúvanie neodmietnete, použijeme získané informácie na analýzu užívateľského správania návštevníkov našich webových stránok a tiež pre zobrazovanie špecifickej reklamy niektorých našich výrobkov na našich vlastných webových stránkach. Sme presvedčení, že táto funkcia je pre vás ako pre užívateľa prospešná, pretože vám budeme zobrazovať reklamy alebo obsah, u ktorých na základe vášho užívateľského správania dôvodne predpokladáme, že zodpovedajú vašim záujmom, a vám tak bude zobrazované menšie množstvo náhodne vyberanej reklamy alebo niektorý obsah, ktorý by vás nemusel natoľko zaujímať.

   

 3. Akým spôsobom môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies na váš pevný disk, alebo ako môžete tieto súbory zmazať

  Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby súbory cookies nemohli byť ukladané na váš pevný disk a/alebo aby vám vždy bola položená otázka, či si prajete súbory cookies povoliť. Povolené súbory cookies môžete tiež kedykoľvek vymazať. Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v návode na použitie vášho internetového prehliadača. Vysvetlenie vo forme textu s obrázkami nájdete pod nasledujúcimi odkazmi: pre prehliadače Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies, Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookiesie=ie-11 a Google Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs  Ak nepovolíte ukladanie súborov cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.

 4. Nami používané súbory cookies

(1) Google Analytics
Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva špecifický formát súborov „cookie“, t.j. textový súbor, ktorý je uložený vo vašom počítači a umožňuje analýzu vášho používania našich webových stránok. Informácie o používaní týchto webových stránok vygenerované súborom cookie sú bežne prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. Radi by sme zdôraznili, že služba Google Analytics bola na týchto webových stránkach rozšírená tak, aby zahŕňala kód „gat._anonymizeIp();“ na zaistenie anonymného záznamu IP adries (takzvané maskovanie IP adresy). Vzhľadom na anonymizáciu IP adries na týchto webových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci EÚ a štátov EHS skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google do USA prenášaná úplná IP adresa a až tam dochádza k jej skráteniu.

Spoločnosť Google tieto informácie v našom mene využíva na analýzu spôsobu, akým tieto naše webové stránky používate, a na základe týchto údajov spracúva prehľady o aktivitách na našich webových stránkach a poskytuje prevádzkovateľovi webových stránok dodatočné služby týkajúce sa používania našich webových stránok a používania Internetu. IP adresu prenášanú vaším prehliadačom do služby Google Analytics spoločnosť Google nekonsoliduje s ďalšími dátami. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť vhodným nastavením vášho internetového prehliadača - pozri časť 5 c) vyššie. Okrem toho môžete spoločnosti Google v zaznamenávaní dát o vašom používaní webových stránok generovaných súborom cookie (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov zabrániť stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového plug-in modulu, ktorý je dostupný pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie informácie o podmienkach použitia a o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach
http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en alebo 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(2) Google AdWords
Tieto webové stránky využívajú Google AdWords, čo je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, a to vrátane sledovania konverzie, ktorá je súčasťou Google AdWords. Ako toto riešenie funguje: ak kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, služba Google AdWords na pevný disk vášho počítača uloží súbor cookie na sledovanie konverzie („konverzné cookie“). Platnosť takýchto súborov cookies vyprší po 30 dňoch a pomocou týchto súborov vás nie je možné osobne identifikovať. Ak navštívite určité stránky v rámci našich webových stránok, my i spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že ste predtým klikli na reklamu, pomocou ktorej ste boli na túto stránku prenesení.

Informácie získané prostredníctvom konverzných cookies slúžia na účely vygenerovania štatistík pre zákazníkov služby AdWords, ktorí využívajú sledovanie konverzie. Na základe tejto štatistiky sme schopní zistiť celkový počet užívateľov, ktorí klikli na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google a navštívili stránku s tagom na sledovanie konverzie.

Službu Google Analytics využívame tiež na analýzu dát z AdWords a súborov cookies z „DoubleClick“ na štatistické účely. Ak nechcete, aby vo vašom prípade boli tieto činnosti vykonávané, môžete túto funkciu deaktivovať v správcovi nastavenia reklám (Ad Preferences Manager) (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated).

S marketingovou funkciou spoločnosti Google môžeme osloviť užívateľov, ktorí už naše webové stránky navštívili. Môžeme tak napríklad zobrazovať reklamu našim cieľovým skupinám, ktoré už prejavili záujem o naše výrobky alebo služby. Okrem toho AdWords na základe užívateľského správania na našich webových stránkach zaradených do reklamnej siete Google („obsahová sieť”) počas posledných 30 dní a s pomocou kontextového vyhľadávacieho nástroja určuje, ktoré spoločné záujmy a vlastnosti užívatelia webových stránok zdieľajú. Na základe týchto informácií následne AdWords pre marketingové účely vyhľadáva nových potenciálnych zákazníkov, ktorých záujmy a charakteristiky sú podobné užívateľom našich webových stránok. Remarketing špecifický pre cieľovú skupinu je vykonávaný na základe kombinovaného používania súborov cookies, ako sú cookies Google Analytics, a cookies Google DoubleClick. 

Ďalšie informácie o všeobecných podmienkach používania a o ochrane osobných údajov v rámci Google AdWords nájdete na adrese: 
https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/ads/

(3) Google DoubleClick
Funkciu Google DoubleClick na našich webových stránkach používame za účelom vyhodnocovania použitia webových stránok a na to, aby sme vám spoločne so spoločnosťou Google a s ďalšími zadávateľmi reklamy spolupracujúcimi s DoubleClick mohli predkladať užívateľsky relevantnú reklamu. Za týmto účelom je na pevný disk vášho počítača inštalovaný súbor cookie. Pomocou takýchto súborov cookies je vášmu prehliadaču priradené anonymné identifikačné číslo a je tak možné sprístupniť a zhromažďovať informácie o reklame zobrazované vo vašom prehliadači. Informácie o vašom používaní našich webových stránok vygenerované súborom cookie sú obvykle odovzdávané na server Google v USA, kde sú ukladané. Na základe získaných informácií sú vášmu prehliadaču priradené záujmové kategórie. Tieto kategórie sa používajú na zobrazovanie reklamy na základe záujmov konkrétneho užívateľa.

Okrem zmeny nastavenia vášho prehliadača môžete súbor cookie služby DoubleClick deaktivovať tiež pomocou plug-in modulu prehliadača. Pri použití plug-in modulu je vaša deaktivácia pre tento prehliadač zachovaná i v prípade, že všetky súbory cookies vymažete. Modul plug-in pre váš prehliadač, ktorým vykonáte trvalú deaktiváciu, je k dispozícii.
Použitím našich webových stránok súhlasíte s inštaláciou súboru cookie služby DoubleClick a teda tiež s tým, aby údaje o vašom používaní boli zhromažďované, ukladané a používané vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedený účel. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše údaje zostanú v súboroch cookies uložené i po skončení danej relácie prehliadača, a že môžu byť znovu sprístupnené napríklad pri ďalšej návšteve webových stránok. Tento súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať zmazaním súboru cookie služby DoubleClick a jeho trvalou deaktiváciou.

 

(4) Optimizely (A/B testovanie)
Aby sme mohli zobrazovať ideálne údaje a ponúkať ideálne funkcie, je príprava našich ponúk založená na A/B testoch a na variantných analýzach, ktoré sú implementované formou webovej analytickej služby Optimizely spoločnosti Optimizely Inc. Táto služba pomocou súborov cookies identifikuje prehliadač návštevníka a analyzuje používanie týchto webových stránok. Podrobnejšie informácie o spôsobe, akým Optimizely spracováva vaše osobné údaje, nájdete tu. Sledovanie pomocou služby Optimizely môžete kedykoľvek deaktivovať podľa pokynov uvedených na stránke 
http://www.optimizely.com/opt_out alebo kliknutím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Ak budete kedykoľvek v budúcnosti chcieť Optimizely znovu aktivovať, kliknite, prosím, na tento odkaz: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

(5) Bunchbox
Aby sme mohli zobrazovať ideálne údaje a ponúkať ideálne funkcie, je príprava našich ponúk založená na A/B testoch a na variantných analýzach, ktoré sú za určitých okolností implementované pomocou optimalizačného nástroja „Bunchbox“. Táto služba pomocou súborov cookies identifikuje prehliadač návštevníka a optimalizuje používanie týchto webových stránok. Sledovanie pomocou služby Bunchbox môžete kedykoľvek deaktivovať kliknutím na tento odkaz: 
http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Ak budete kedykoľvek v budúcnosti chcieť Bunchbox znovu aktivovať, kliknite, prosím, na tento odkaz: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.

 

6. Plug-in moduly sociálnych sietí / integrácia prostredníctvom Shariff

Na našich webových stránkach používame plug-in moduly sociálnych sietí predovšetkým tlačidlá „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“ poskytovateľa „Facebook“, ktorého webové stránky www.facebook.com sú prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.  Plug-in moduly sú zvyčajne označené logom Facebook. Okrem služby Facebook využívame tiež plug-in moduly služieb  „Google+“ (Poskytovateľ: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „Twitter“ (Poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (Poskytovateľ: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Z dôvodov ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nepoužiť na našich webových stránkach priame plug-in moduly sociálnych sietí. Namiesto toho využívame riešenie „Shariff“. Pomocou riešenia Shariff sme schopní sami určiť, či a kedy majú byť dáta prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete odovzdané. Z tohto dôvodu nedochádza pri návšteve našich webových stránok k prakticky žiadnemu automatickému prenosu dát do sociálnych sietí, ako sú Facebook, Google+, Twitter alebo Pinterest. Iba v prípade, keď sami aktívne kliknete na príslušné tlačidlo (napr. „Odovzdať“, „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“) váš webový prehliadač nadviaže spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete, t.j. kliknutím na dané tlačidlo súhlasíte s tým, že váš internetový prehliadač nadviaže spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a prenesie údaje o vašom používaní prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete.

Na povahu a rozsah dát, ktoré následne sociálne siete zhromažďujú, nemáme žiadny vplyv. Podrobnejšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a ďalšieho spracovania a používania dát príslušnými sociálnymi sieťami a o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromného priestoru v tomto ohľade si, prosím, preštudujte pravidlá ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí – pre Facebook na adrese 
http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Ďalšie informácie o používaní dát v službách „Google+“ alebo „Twitter“ nájdete na stránkach http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ alebo http://twitter.com/privacy, a pre službu Pinterest na stránke http://about.pinterest.com/privacy/.

 

7. Prihlásenie prostredníctvom sociálnych sietí

Pri registrácii alebo prihlásení k zákazníckemu účtu NIVEA máte tiež možnosť sa autentizovať, a teda zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou vášho existujúceho profilu na jednej z nasledujúcich sociálnych sietí: Facebook, Twitter alebo Google+.

Pre tento účel nájdete na registračnej alebo prihlasovacej stránke príslušné symboly jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí podporovaných našimi webovými stránkami. Pred nadviazaním spojenia s poskytovateľom musíte výslovne potvrdiť, že súhlasíte so spracúvaním a prenosom osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a údajov z vášho profilu na sociálnej sieti.

Za účelom vykonania procesu autentizácie v rámci registrácie či prihlásenia je príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete odovzdaná vaša IP adresa. Na účel a rozsah zhromažďovania a ďalšieho použitia údajov prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete nemáme žiadny vplyv. Podrobnejšie informácie súvisiace s touto problematikou nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa.


Pravidlá ochrany osobných údajov služby Facebook - 
https://www.facebook.com/about/privacy/
Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google+ - 
http://www.google.com/policies/privacy/
Pravidlá ochrany osobných údajov služby Twitter - 
https://twitter.com/privacy?lang=en

 

8. Kontakt, žiadosť o informácie, odvolanie súhlasu, zablokovanie, zmazanie

Kedykoľvek v budúcnosti môžete bezplatne vzniesť námietku proti spracúvaniu  vašich osobných údajov, požiadať o ich čiastočné alebo úplné vymazanie či zablokovanie, prípadne si vyžiadať informácie o údajoch o vašej osobe, ktoré sú u nás uložené, a požiadať o opravu týchto údajov. Pre tento účel nie je nevyhnutné používať žiadny konkrétny formulár. Môžete nám napríklad zaslať e-mail na adresu info@nivea.sk alebo použiť náš kontaktný formulár na našich webových stránkach. 

 

Všetky vaše požiadavky spracujeme bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najdlhšie do 30 dní.

Odvolanie vášho súhlasu so zasielaním newsletterov resp. obchodných oznámení bude vybavené bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní. O ukončenie zasielania newsletterov resp. obchodných oznámení môžete kedykoľvek požiadať tiež v každom jednotlivom newsletteri resp. obchodnom oznámení.

Orgánom dozoru pre spracúvanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Tomuto orgánu máte právo podať sťažnosť.

9. Bezpečnosť údajov

Prijali sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, zmenou alebo pred ich sprístupnením akoukoľvek treťou osobou. Nami používané bezpečnostné postupy sú pravidelne vylepšované s ohľadom na technologický vývoj.

 

10. Aktualizácia a doplnenie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme dopĺňať alebo aktualizovať bez toho, aby sme vás o tejto skutočnosti vopred informovali. Pred použitím našich webových stránok si vždy prečítajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste získali informácie o aktuálnom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách.

 

Verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov: február 2018.