Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ!

Pre nás nie je dôležitá len starostlivosť o Vašu pokožku a jej ochrana. Veľkú váhu prikladáme aj ochrane Vašich osobných údajov. Rešpektujeme Vaše súkromie a boli by sme radi, aby ste nám v tomto smere mohli dôverovať, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov, rovnako ako keď ide o starostlivosť o pokožku. Vždy Vás transparentným spôsobom informujeme o tom, na čo Vaše osobné údaje potrebujeme a či a ako dlho ich budeme uchovávať. 

 

Obsah

 

Politika ochrany súkromia

 
1.Všeobecné informácie
1.1. Spracúvanie osobných údajov
1.2. Prevádzkovateľ
1.3. Práva dotknutých osôb
1.4. Príjemcovia


2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy webovej stránky
2.1 Hosting 
2.2 Prihlasovacie funkcie 
2.2.1 Centralizovaný prihlasovací profil
2.2.2 Sociálny login
2.3 Hodnotenie a recenzie
2.4 Cookies/Nástroje
2.4.1 Consentmanager CMP – platforma na získanie súhlasov
2.4.2 Beiersdorf Simplicity
2.4.3 Google Analytics
2.4.4 Google Ads
2.4.5 Inzertné funkcie Google analytics
2.4.6 Adform
2.4.7 Facebook Custom Audiences/ vlastné publikum (webové stránky)/konverzie Facebooku („Facebook Pixel“)
2.4.8 Kde nakúpiť (Swaven)
2.4.9 Sociálne pluginy
2.4.10 YouTube-Videá
2.4.11Google Tag Manager
2.4.12 Chatbot (Loyjoy)
2.4.13 Live Chat (uživatelský chat)
2.4.14 Friendly Captcha
2.4.15 Pinterest Pixel
2.4.16 Floodliht aktivity /DV360
2.4.17 Google Campaign Manager
2.4.19 TikTok Pixel

 

3. Ďalšie ponúkané služby (online a offline)
3.1 Kontakty / Komunikácia / Spolupráca
3.2 Newsletter
3.3 Kampane (napr. súťaže, testovania) 
3.4 Vernostný program NIVEA klub
3.5 Poštové zásielky 
3.6 Prieskumy
3.7 Kontaktovanie prostredníctvom telefónnej linky na otázky
3.8 Použitie fotografií z akcií
3.9 Oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane svojich práv 

 
4. Námietky / odvolanie súhlasu alebo uplatnenie iných práv

 

5. Záverečné informácie


Účelom tejto politiky ochrany súkromia (ďalej len ako „politika“) je poskytnúť Vám informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pri využívaní našej webovej stránky a využívaní súvisiacich služieb.

Webovou stránkou sa rozumie stránka  www.nivea.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava (ďalej len ako „my“ alebo „Beiersdorf“).

 

1.1. Spracúvanie osobných údajov

Osobnými údajmi (skrátene tiež len údaje) v zmysle článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

Spracúvanie prebieha automaticky a čiastočne manuálne. Uchovávanie osobných údajov je elektronické. 

 

1.2. Prevádzkovateľ

Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, info(at)nivea.sk (viď imprint)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

- Telefónne číslo: + 421 650 111 220

- Elektronická adresa: info(at)nivea.sk

- Adresa: Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava 

 

1.3. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt dotknutý spracúvaním osobných údajov (dotknutá osoba) máte vo vzťahu k svojim osobným údajom nasledujúce práva podľa článku 15 a nasl. GDPR:

  • právo na prístup;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz;
  • právo na obmedzenie spracúvania;
  • právo na prenosnosť údajov ; a
  • právo vzniesť námietky.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov. Viac o právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v článku 4 tejto politiky.

V niektorých prípadoch Vás pre uplatnenie Vášho práva môžeme požiadať o identifikáciu, resp. preukázanie, že sa jedná o Vás. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov, ktoré prebieha, v prípade ak sa na nás obrátite, nájdete v odseku 3.1 tejto politiky.

 

1.4. Príjemcovia (všeobecné informácie)

Okrem príjemcov, ktorí sú uvedení v odseku o príjemcoch v každej časti nižšie, odovzdávame zhromaždené údaje príslušným interným oddeleniam na spracovanie a ďalším pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným sprostredkovateľom v súlade s potrebou na daný účel.

Ak je to potrebné, Beiersdorf používa na spracovanie tieto kategórie sprostredkovateľov:

Prepravné spoločnosti
Marketingové spoločnosti
Účtovné spoločnosti
Audítorské spoločnosti
Spoločnosti poskytujúce právne služby
Spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním
Spoločnosti poskytujúce IT služby
Spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom
Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárenských systémov
Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov
Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií
Spoločnosti poskytujúce softvér licenciu na online komunikáciu

Údaje tiež odovzdávame nasledujúcim príjemcom:

-Poskytovatelia platformy/hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa uplatní takéto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

-Poskytovatelia analytických služieb budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje konkrétne rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa potom tiež aplikuje dané rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

-Poskytovatelia služieb IT podpory budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje konkrétne rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa potom tiež aplikuje dané rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Orgány dohľadu: V prípade, že si to vyžaduje zákonná povinnosť, môžu byť údaje, ktoré sú potrebné na splnenie povinnosti, zaslané orgánom dohľadu alebo iným oprávneným autoritám, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie právnej povinnosti).

 

Počas návštevy a používania našej webovej stránky už zhromažďujeme osobné údaje. V tejto sekcii nájdete viac informácií o procesoch a nástrojoch špecifických pre web, najmä od externých partnerov. Ďalšie informácie o procesoch, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v offline kontexte, nájdete v časti 3.

 

2.1 Hosting

Účel/informácie:

Keď navštevujete a využívate našu webovú stránku iba na informačné účely, t.j. pokiaľ sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať iba osobné údaje, ktoré Váš prehliadač odovzdá nášmu serveru, a ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť stabilitu a bezpečnosť.

Používané cookies: typ A. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

-Poskytovatelia platformy/hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti, sa rozhodnutie o primeranosti tiež vzťahuje. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

-Poskytovatelia služieb IT podpory budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje konkrétne rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa potom tiež aplikuje dané rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz: 

Výmaz súborov o pripojení sa k webu prebieha po siedmich dňoch.

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem).

 

2.2 Prihlasovacie funkcie 

Táto webová stránka poskytuje rôzne prihlasovacie funkcie popísané ďalej.

2.2.1 Centralizovaný prihlasovací profil

Účel/informácie:

Táto webová stránka Vám môže poskytnúť centralizovaný prihlasovací profil, ak je táto funkcia na tejto webovej stránke aktivovaná a obsahuje samostatný súhlas počas procesu registrácie: Pri registrácii Vám spoločnosť Beiersdorf AG poskytuje možnosť vytvoriť si účet s heslom (prihlasovací profil) . Tento prihlasovací profil bude vytvorený v centralizovanej databáze prihlasovacích profilov značky a overí, že ste platným vlastníkom účtu a/alebo emailovej adresy. Táto prihlasovacia databáza je všeobecne pripojená iba k službe, do ktorej sa registrujete, a spracováva iba overovaciu časť Vášho prihlasovacieho profilu. Prihlasovací profil bude preto odovzdaný príslušnej miestnej spoločnosti Beiersdorf,, pre ktorú službu požadujete.

Ak požadujete ďalšie služby inej spoločnosti Beiersdorf (napr. registrácia prihlasovacieho profilu pre web v inej krajine), Váš prihlasovací profil vr. hesla je možné voliteľne znovu použiť pre Vašu požadovanú službu v rámci jednej značky.

Použité súbory cookie: Typ A. Viac informácií nájdete v časti „Cookies/Nástroje“.

Prevádzkovateľ:

Za centralizovaný profil zodpovedá Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburg, Nemecko.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov: Dataprotection[at]Beiersdorf.com alebo na poštovej adrese prevádzkovateľa k rukám „zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov“.

Príjemcovia:

Poskytovateľ platformy/hostingu. Prevody do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa takisto vzťahuje toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Váš prihlasovací profil bude automaticky zmazaný, akonáhle zmažete svoj účet na registrovanom webe, pokiaľ to nie je v rozpore s našou právnou povinnosťou alebo nastaveným oprávneným záujmom. V prípadoch, keď ste pomocou tohto prihlasovacieho profilu zaregistrovaní k viac ako jednému účtu miestnej značky, bude Váš prihlasovací profil zmazaný, akonáhle budú zmazané Vaše účty miestnej značky. K automatickému vymazaniu účtov miestnych značiek všeobecne dochádza po 24 mesiacoch nečinnosti.

V prípade, že ste vytvorili iba tento prihlasovací profil bez registrácie k účtu miestnej značky, bude tento prihlasovací profil do jedného dňa automaticky vymazaný.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a)  GDPR (centralizovaný prihlasovací profil) (súhlas).

 

2.2.2 Sociálny login 

Účel/informácie:

Na registráciu a prihlásenie k svojmu účtu máte tiež možnosť autentizácie za pomoci Vášho existujúceho profilu na jednej z nasledujúcich sociálnych sietí Facebook, X, Apple alebo Google a nakoniec sa zaregistrovať alebo prihlásiť.

Na tento účel nájdete na registračnej stránke alebo prihlasovacej stránke zodpovedajúce symboly príslušných sociálnych sietí podporovaných naším webom. Pred nadviazaním pripojenia k sociálnym sieťam musíte výslovne súhlasiť s nižšie popísaným spracovaním a prenosom údajov:

Kliknutím na príslušný symbol sa otvorí nové vyskakovacie okno, do ktorého sa musíte prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi k sociálnej sieti. Po úspešnom prihlásení Vás poskytovateľ sociálnej siete informuje, ktoré údaje nám budú odovzdané na overenie v rámci procesu registrácie alebo prihlásenia. Pokiaľ ste s týmto prenosom dát súhlasili, vyplnia sa nami požadované polia na registráciu odovzdávanými údajmi. Údaj, ktorý potrebujeme na registráciu alebo prihlásenie, je Vaša e-mailová adresa.

Iba po Vašom výslovnom súhlase s použitím prenášaných a požadovaných údajov budú Vaše údaje uložené a použité na účely uvedené v tejto Politike ochrany súkromia. Medzi Vaším účtom vytvoreným u nás a Vašim účtom na zodpovedajúcej sociálnej sieti neexistuje žiadne spojenie mimo procesu overenia.

Aby bolo možné vykonať proces overenia registrácie a prihlásenia, je Vaša IP adresa odovzdaná príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete. Nemáme žiadny vplyv na účel a rozsah zhromažďovania údajov a na ďalšie spracovanie údajov príslušnými poskytovateľmi sociálnych sietí.

Prevádzkovateľ:

V prípade, že je táto funkcia poskytovaná v rámci funkcie centralizovaného prihlasovacieho profilu: Za túto funkciu sociálneho prihlásenia zodpovedá Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburg, Nemecko.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov: Dataprotection[at]Beiersdorf.com alebo na poštovej adrese prevádzkovateľa k rukám „zopovednej  osoby na ochranu osobných údajov“. Pre všetky ostatné prípady je prevádzkovateľom osoba podľa článku 1.2 vyššie.

Príjemcovia/Zdroje:

Hlavní poskytovatelia služieb:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko
- X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
- Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane sa tiež aplikuje toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Vymazanie:

Za vymazanie zodpovedajú hlavní poskytovatelia služieb.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).


2.3 Hodnotenia a recenzie

Účel/informácie:

Užívatelia môžu mať možnosť zasielať hodnotenia a recenzie produktov, procesov alebo iné hodnotenia v rámci ponuky webových stránok v súlade s podmienkami použitia. Budeme preto zhromažďovať údaje, ktoré ste nám poskytli pri odoslaní obsahu prostredníctvom hodnotenia a recenzií.

V prípade, že tento web vyžaduje osobitný súhlas na osobitnú kategóriu osobných údajov, budeme spracovávať aj citlivé informácie (napr. prostredníctvom obrázkov alebo popisu obsahu) o Vašom zdraví alebo údajoch prezrádzajúcich rasový či etnický pôvod, najmä v recenziách na produkty vhodné pre kožné problémy.

Je naším oprávneným záujmom, aby používatelia mohli vyjadriť svoj bezplatný názor na produkty a aby sa tieto recenzie mohli objaviť na webových stránkach tretích strán pod pseudonymom.

Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na to, aby sme publikovali a udržiavali Vašu recenziu a hodnotenie na našich webových stránkach v súlade s našimi podmienkami použitia. Vaša recenzia bude zverejnená s Vašou prezývkou/pseudonymom. Recenzia môžu byť pred zverejnením skontrolované, a to na overenie, že sú v súlade s podmienkami použitia. Vyhradzujeme si právo zmazať komentáre, pokiaľ sú tretími stranami namietané ako nezákonné. Viac informácií nájdete v našich podmienkach použitia.

Vaše poskytnuté údaje používame aj v rámci nášho oprávneného záujmu, aby sme zaistili, že Vaša recenzia nebude založená na podvodnom správaní, automatických programoch alebo botoch. Je teda možné, že dostanete overovací e-mail na overenie Vašej e-mailovej adresy.

V súvislosti s Vašou recenziou môžete obdržať e-maily (napr. potvrdenie o schválení/zamietnutí recenzie, komentár k Vašej recenzii). Kedykoľvek máte možnosť sa odhlásiť od príjmu takýchto správ prostredníctvom odkazu v týchto e-mailoch.

Cookie/Nástroje: Typ A. Viac informácií nájdete v časti „Cookies/Nástroje“.

Príjemcovia:

- Poskytovateľ platformy/hostingu
- Poskytovateľ spotrebiteľských služieb
- Poskytovateľ služieb prevencie podvodov (pre zverejnenie na webových stránkach tretej strany),
- Webové stránky tretích strán.

Prenosy do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa takisto aplikuje toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Vymazanie / odvolanie súhlasu / námietka:

Osobné údaje užívateľov budú vymazané alebo anonymizované po vybavení žiadosti o výmaz. Publikované recenzie zvyčajne zostanú viditeľné pod zverejnenou prezývkou/pseudonymom, pokiaľ nepožiadate o vymazanie samostatne.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. a ) GDPR (súhlas).

Článok 6 ods. 1 psím. f) GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa).

 

2.4 Cookies/Nástroje

Okrem vyššie uvedených údajov sú na Vašom počítači počas Vašej návštevy a používania našej webovej stránky ukladané dáta, cookies alebo iné technológie ako pixely (ďalej len „cookies“ alebo „cookies/nástroje“). Cookies sú malé textové súbory ukladané Vaším prehliadačom na Vašom zariadení na účely uloženia určitých informácií alebo obrazových súborov, ako sú pixely. Až nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie uložené v cookies posúdené na Vašom zariadení a následne odovzdané buď na našu webovú stránku (ďalej len „vlastné cookies“ alebo „cookies prvej strany“) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej cookies patria (ďalej len „ cookies tretích strán“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácií príslušná webová stránka môže spoznať, že ste ju už skôr otvorili a navštívili ju prostredníctvom prehliadača, ktorý na tomto zariadení používate. Tieto informácie využívame, aby sme boli schopní danú webovú stránku optimálnym spôsobom vytvoriť a zobraziť, v súlade s Vašimi preferenciami. V tomto ohľade je na Vašom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Nad rámec vyššie uvedeného budú osobné údaje ukladané iba s Vaším výslovným súhlasom alebo ak to bude nevyhnutné, aby ste mohli využívať službu, ktorá je Vám v tejto súvislosti ponúkaná a ktorá je Vami využívaná.

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

• Typ A: Technické cookies – na zabezpečenie požadovanej služby. (Nie je potrebný súhlas podľa zákona o elektronických komunikáciách a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58 ES).
• Typ B: Funkčné a Výkonové – Nástroje na meranie výkonu/atraktivity našich webových stránok a na poskytovanie ďalších dodatočných (personalizovaných) funkcií.
• Typ C: Marketing – Nástroje naprieč webmi pre marketingové profilovanie založené na správaní užívateľov.

Viac informácií o nastavených a používaných typoch cookies nájdete v popise nástrojov implementovaných na našich webových stránkach v tejto politike o ochrane súkromia.

Prosím vezmite na vedomie, že všetky spomínané nástroje nemusia byť nutne používané nepretržite.

 

2.4.1 Consentmaager CMP – Platforma na získavanie súhlasov

Účel/informácie:

Táto webová stránka používa nástroj na správu súhlasov „Consentmanager“ (www.consentmanager.net) na získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a používaním cookies alebo iných podobných nástrojov. S pomocou „Consentmanager“ máte možnosť udeliť súhlas s určitými funkciami našich webových stránok, napr. na účely integrácie externých prvkov, integrácie streamovaného obsahu, štatistickej analýzy, merania a personalizovanej reklamy. S pomocou „Consentmanager“ môžete udeliť alebo odmietnuť svoj súhlas na všetky alebo jednotlivé účely alebo funkcie. Nastavenia, ktoré ste vykonali, je možné tiež následne zmeniť. Účelom integrácie „Consentmanager“ je nechať používateľov našich webových stránok rozhodovať o vyššie uvedených funkciách a v rámci ďalšieho využívania našich webových stránok ponúknuť možnosť zmeny už vykonaných nastavení. Pomocou „Consentmanager“ sa spracovávajú osobné údaje a informácie z Vašich koncových zariadení, ako je IP adresa.

Spracovaním údajov nám consentmanager pomáha plniť naše zákonné povinnosti (napr. povinnosť poskytnúť dôkazy). Naše záujmy pri spracovaní spočívajú v ukladaní užívateľských nastavení a preferencií s ohľadom na používanie cookies a ďalších funkcií. „Consentmanager“ ukladá dáta tak dlho, kým je užívateľské nastavenie aktívne.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požadované na účely plnenia zmluvy alebo situácie obdobnej plneniu zmluvy. Nie ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje. Pokiaľ nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté, nemôžete popisovanú službu využívať. 

Cookies/nástroje: typ A. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavným poskytovateľom služieb je Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz:

Údaje budú vymazané po 13 mesiacoch. Výber, ktorý ste vykonali (súhlas/nastavenie), bude uložený po dobu jedného roka a je možné ho zobraziť prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky. . Svoju voľbu môžete vždy zmazať odstránením súborov cookie v prehliadači.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (situácia podobná plneniu zmluvy). 

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem prevádzkovateľa na preukázaní plnenia zákonnej povinnosti).

 
2.4.2 Beiersdorf Simplicity

Účel/informácie:

Táto stránka používa naše vlastné zariadenie na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Pomáha nám zaistiť správne fungovanie webu najmä kontrolou funkčnosti webu (napr. na zistenie problémov s navigáciou webu alebo zaistenie dostatočnej kapacity servera). Získané štatistiky nám tiež umožňujú vylepšovať naše webové stránky a urobiť ich pre vás ako používateľa zaujímavejšími. Vaša IP adresa bude automaticky anonymizovaná.

Súbory cookie/nástroje: Typ B. Ďalšie informácie nájdete v časti „Cookies“.

Príjemcovia:

Poskytovateľ platformy/hostingu

Prenosy do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2. 

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Zhromaždené osobné údaje budú po jednom dni vymazané. Vaša IP adresa bude okamžite anonymizovaná. Tento nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 
2.4.3 Google Analytics

Účel/Informácie:

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Nastavenie Google Analytics nami bolo zmenené iba na meracie funkcie, pokiaľ nebol udelený separátny súhlas na ďalšie marketingové/reklamné funkcie.

Google Analytics využíva špecifickú formu súborov cookie, ktorý je uložený na Vašom počítači a umožňuje analýzu toho, akým spôsobom používate našu webovú stránku. Súbory cookies nastavené Google Analytics sú cookies prvej strany, čo znamená, že údaje hodnoty cookies budú odlišné pre každého zákazníka (t.j, nie je tu jednotné identifikačné číslo cookies Google Analytics pre všetky weby). Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky generované týmito súbormi cookie sú všeobecne odovzdávané na server Google v Spojených štátoch amerických a tam aj uchovávané.

Google Analytics sa používa iba s anonymizáciou IP adries. IP adresy sú v predvolenom nastavení spoločnosťou Google a navyše nami anonymizované.

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v našom zastúpení na analýzu toho, ako užívate túto webovú stránku, a to pre potreby reportingu o aktivite na webe a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

Používame Google Analytics na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Získané štatistiky môžeme využiť na zlepšenie našej ponuky a urobiť ju pre Vás ako používateľa zaujímavejšou. Okrem toho získavame informácie o funkčnosti našich stránok (napríklad na zistenie problémov s navigáciou).

V konfigurácii Google Analytics sme zaistili, že spoločnosť Google prijíma tieto dáta ako sprostredkovateľ, a preto nesmú tieto dáta používať na svoje vlastné účely. Konfigurácia „Inzertná funkcia Google Analytics“ je na tom nezávislá a je popísaná v príslušnej časti nižšie za predpokladu, že je tiež použitá na tomto webe.

Cookies/nástroje: typ B. Pre viac informácií viď oddiel Cookie

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Írsko.

Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodnú ochranu sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. V prípade, že tretia krajina podlieha rozhodnutiu o adekvátnej ochrane, také rozhodnutia sa takisto aplikujú. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť cookies: 12 mesiacov (toto sa vzťahuje iba na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximálna doba uchovávania použitých cookies: až 26 mesiacov.

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).


2.4.4 Google Ads (predtým Google Adwords) 

Účel/informácie:

Konverzia Google Ads Conversion (Konverzia reklám Google)

Využívame služby Google Ads, aby sme Vás upozornili na naše atraktívne ponuky, s využitím reklamných materiálov (tzv. Google Ads) na externých webových stránkach. Vo vzťahu k údajom z reklamných kampaní môžeme určiť, aké úspešné jednotlivé reklamné opatrenia sú. Chceme Vám ukázať reklamy, ktoré Vás môžu zaujímať, aby sme pre Vás našu webovú stránku urobili zaujímavejšou a zaistili spravodlivú kalkuláciu reklamných nákladov.

Reklamné materiály dodáva spoločnosť Google prostredníctvom tzv. „reklamných serverov“. Na tieto účely používame súbory cookies reklamných serverov, prostredníctvom ktorých je možné merať určité parametre na hodnotenie úspechu, napríklad vkladanie reklám alebo kľučky užívateľov. Ak sa na našu stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google (Google ad), uloží Google Ads na Vašom zariadení súbor cookie. Platnosť týchto súborov cookie obvykle po 30 dňoch uplynie, pričom tieto súbory nie sú určené na to, aby Vás osobne identifikovali. Pokiaľ ide o tento súbor cookie, sú ako hodnota na analýzu obvykle ukladané - unikátny identifikátor cookies, počet reklamných zobrazení (impresií) na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie/impresie (relevantné pre postview konverzie / konverzie po zhliadnutí) a informácie o odmietnutí / opt out (označenie toho, že užívateľ si už nepraje byť oslovovaný).

Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google rozpoznať Váš webový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky webu subjektu, ktorý je zákazníkom Ads, a platnosť tohto súboru cookie uloženého na jeho zariadení ešte neuplynula, môžu spoločnosť Google a daný zákazník zistiť, že daný používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi Ads je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemôžu byť sledované prostredníctvom webových stránok zákazníkov Ads. V rámci vyššie uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje. Dostávame iba štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť efektívne. Z užívania reklamných materiálov nedostávame žiadne ďalšie dáta; najmä nemôžeme na základe týchto informácií identifikovať používateľa.

Prostredníctvom týchto použitých marketingových nástrojov Váš prehliadač automaticky začne priame spojenie so serverom Google. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré sú získané použitím tohto nástroja spoločnosťou Google, a informujeme Vás preto podľa nášho najlepšieho vedomia: Integrovaním konverzie Ads získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste si vyvolali príslušnú časť našej internetovej prezentácie alebo klikli na naše oznámenie. Ak ste zaregistrovaní v službe Google, môže si spoločnosť Google vašu návštevu pridružiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste u spoločnosti Google zaregistrovaní alebo ste sa nezalogovali, je možné, že tento poskytovateľ dostane a uloží Vašu IP adresu.

Google Ads Remarketing (remarketing reklám Google)

V službe Google Ads využívame funkciu remarketingu. Táto funkcia nám umožňuje užívateľovi inzerovať webové stránky na základe jeho záujmov na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google (vo vyhľadávaní Google alebo na Youtube, tzv. Google ads alebo na iných stránkach). Na tento účel je analyzovaná interakcia užívateľov na našich webových stránkach, napríklad ponúka užívateľovi to, o čo sa zaujíma, alebo aby bolo možné zobraziť cielenú reklamu užívateľovi po návšteve týchto stránok nasledujúci po prezeraní stránok iných. Aby sme to mohli robiť, Google ukladá cookie do prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby alebo webové stránky Google v reklamnej sieti Google. Táto "cookie", slúži na zaznamenanie návštev týchto užívateľov. Číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača v konkrétnom zariadení a nie na identifikáciu osoby; identifikačné osobné údaje nie sú uložené.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Írsko.

Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa uplatní aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť cookies: 180 dní (uvedené sa použije iba pre cookies nastavené týmito webovými stránkami).

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

2.4.5 Inzertné funkcie Google Analytics

Táto webová stránka tiež využíva rozšírené funkcie Google Analytics (inzertné funkcie Google Analytics). Inzertné funkcie Google Analytics zahŕňa tieto prvky implementované na webovej stránke:

• Prehľady zobrazení v obsahovej sieti Google
• Google Analytics demografické prehľady a prehľady záujmov
• Remarketingové segmenty publika na základe údajov o konkrétnom správaní, demografických údajoch a záujmoch, zdieľanie týchto zoznamov so službou Google Ads
• Integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala dáta na reklamné účely, vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom reklamných súborov cookie a identifikátorov
• Upozornenie Google za účelom získania viac informácií o vás, keď ste prihlásení k svojmu účtu Google v prehliadači, pomocou ktorého k tomuto webu pristupujete. Táto funkcia je aktívna iba v prípade, že ste v nastavení Google dodatočne súhlasili so zdieľaním dát/personalizáciou (spôsobenie na mieru každému užívateľovi) reklám.

V rámci optimalizácie našich webových stránok využívame vlastné súbory cookies (napr. súbory cookies Google Analytics) a cookies a identifikátory Google.

Používané cookies/nástroje: typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Informácie o režime súhlasu Google:

Tento web navyše používa režim súhlasu Google. Režim súhlasu odosiela štatistické údaje prostredníctvom pingov bez súborov cookie o tom, či používateľ klikol na reklamu alebo odkaz a dostal sa na naše webové stránky (konverzie). Štatistické údaje sa potom použijú s matematickým modelovaním na zlepšenie interného výkazníctva. Ping štandardne obsahuje technické informácie, ako je IP adresa, typ platformy alebo rozlíšenie obrazovky. Vzhľadom na to, že tieto dáta alebo ich kombinácie môžu byť teoreticky považované za osobné údaje spoločnosťou Google Ireland Ltd, boli implementované dodatočné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že ping dáta nie sú osobnými údajmi: Niektoré informácie pingu sú našimi servermi nastavené na východiskovú hodnotu pred odoslaním do služby Google Analytics.

Príjemcovia / zdroj:

Hlavný poskytovateľ služby a zdroj: Google Ireland Ltd, Írsko.

Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa uplatní aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť: až 12 mesiacov (uvedené sa vzťahuje iba na cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).


2.4.6  Adform

Informácie/účel:

Tieto webové stránky používajú nástroj Adform pre online marketing od firmy Adform A/S Denmark. Adform používa na našich webových stránkach sledovanie pomocou súborov cookie a podobných technológií sledovania na základe ID (krátky súbor cookie). Súbor cookie Adform je na našich webových stránkach umiestnený, len čo na to udelíte súhlas. Súbor cookie spoločnosti Adform bude umiestnený aj v prípade, že si prostredníctvom spoločnosti Adform zobrazíte našu reklamu umiestnenú na webových stránkach tretích strán a udelili ste súhlas so súbormi cookie na týchto webových stránkach.

Právnym základom na umiestnenie súborov cookies Adform je Váš súhlas. Osobné údaje sú zbierané na analytické účely a na optimalizáciu a personalizáciu reklamných kampaní pre zákazníkov spoločnosti Adform, vrátane nás. Súbor cookie Adform zhromažďuje nasledujúce údaje od nás alebo našich reklamných materiálov: ID súboru cookie, typ zariadenia / ID, čas kliknutia na webovú stránku alebo reklamný nosič, URL webovej stránky alebo reklamného nosiča, informácie automaticky odoslané vašim zariadením (vrátane nastavenia jazyka, IP adresy , demografických údajov) údaje o záujmoch, sociodemografické údaje spojené so súborom cookie alebo iným ID.  

Cookie/Nástroje: Typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Adform A/S, Denmark.

Spoloční prevádzkovatelia

My a spoločnosť Adform sme spoločnými prevádzkovatelia pri zhromažďovaní osobných údajov a ich poskytovaní spoločnosti Adform, a to prostredníctvom súboru cookie Adform, ako spoločnými prevádzkovateľmi. Dohoda medzi nami stanovuje, kto je zodpovedný za dodržiavanie určitých povinností v oblasti ochrany údajov a kto je zodpovedný za následné kroky v súvislosti s vašimi právami na ochranu údajov. Spoločnosť Adform zodpovedá za reakciu na vaše žiadosti a za vaše práva týkajúce sa ochrany údajov (napr. povinnosť poskytovať informácie, vaše právo vzniesť námietku atď.). Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete spoločnosť Adform kontaktovať na nasledujúcom odkaze: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Ohľadom práv môžete kontaktovať aj nás. Svoj súhlas so súbormi cookie môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať, a to tak, že kontaktujete spoločnosť Adform alebo deaktivujete nástroje, ako je uvedené nižšie.

Ak spoločnosť Adform spracováva údaje na svoje vlastné účely, je jediným prevádzkovateľom údajov a je výhradne zodpovedná za optimalizáciu reklamných kampaní a cieľových skupín. Spoločnosť Adform bude analyzovať údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a ID, aby mohla v mene zákazníkov spoločnosti Adform (vrátane nás) poskytovať cielené reklamné nákupy, ako je podrobne uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Adform. Kliknite na tento link [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] pre ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Adform, vrátane informácie, kedy spoločnosť Adform vaše údaje vymaže.

 

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Doba životnosti cookie: až 180 dní po poslednej interakcii (uvedené platí len pre cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Maximálna doba uchovania dát: až 13 mesiacov.

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

2.4.7 Facebook Custom Audiences / vlastné publikum (webové stránky) / konverzie Facebooku („Facebook Pixel“) 

Informácie/účel:

Táto webová stránka taktiež využíva „Facebook Pixel“ a tzv. Konverzné API sociálnej siete „Facebook“ na nasledujúce účely:

„Custom Audiences“ (vlastné publikum) spoločnosti Meta („Facebook“)

Používame Facebook pixel a Konverzné API na účely sledovania záujmu o zobrazovanie reklám, ktoré Vás zaujímajú, aby sme Vás mohli znova kontaktovať počas 180 dní. To umožňuje, aby používatelia tejto webovej stránky videli záujmovo orientované reklamy („facebookové reklamy“) pri svojej návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento nástroj taktiež využívajú. Touto cestou sledujeme záujem o zobrazovanie reklám, ktoré Vás zaujímajú aby sme urobili zaujímavejší obsah našej webovej stránky alebo našich ponúk.

Facebook konverzia

Používame Facebook pixel a Konverzné API aby sme zaistili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu užívateľov a nie sú otravné. Pomocou nástroja Facebook Pixel môžeme sledovať účinnosť reklám na Facebooku na účely štatistík a prieskumov trhu tým, že zistíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na náš web (tzv. „konverzie“).

Z dôvodu použitia týchto marketingových nástrojov (Facebook Pixel a Konverzný API) Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku akonáhle súhlasíte s použitím: cookies vyžadujúcich Váš súhlas. V priebehu integrácie Facebook pixel a využitie Konverzného API. Facebook získa informácie o tom, že ste si vyvolali príslušnú webovú stránku z našej internetovej prezentácie alebo po kliknutí na našu reklamu. Ak ste zaregistrovaní v službe Facebook, môže spoločnosť Facebook pridružiť Vašu návštevu k Vášmu účtu.

Spracovanie osobných údajov Facebookom týmto spôsobom prebieha v rámci politiky osobných údajov Facebooku. Špeciálne informácie a podrobnosti o Facebook pixeli,

Konverzii API a ich funkciách môžete tiež nájsť v Centre pomoci Facebook.

Cookie/Nástroje: typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Spoloční prevádzkovatelia:

Sme spoločne zodpovední so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Meta“) za spracovanie osobných údajov a prenos údajov v rámci týchto nástrojov. Toto zahŕňa nasledujúce účely:

• Vytváranie individualizovaných alebo vhodných reklám a ichhttps://www.facebook.com/about/privacy optimalizácia,

• Doručovanie obchodných oznámení a transakčných správ (napr. prostredníctvom messengeru),
Nasledujúce procesy nie sú pokryté spoločnou kontrolou:
• Za proces, ktorý prebieha po zbere a prenose, nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Meta.
• Príprava správ a analýz v agregovanej a anonymizovanej podobe prebieha ako spracovateľská aktivita, a je teda v našej zodpovednosti.

Uzavreli sme zodpovedajúcu dohodu s Meta o spoločnom prevádzkovateľstve, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
Táto dohoda definuje príslušné zodpovednosti za splnenie povinnosti podľa GDPR, pokiaľ ide o spoločné prevádzkovanie.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a zodpovedných osôb na ochranu osobných údajov v Meta nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy

S Meta sme sa dohodli, že Meta môže byť použitá ako kontaktné miesto na výkon práv dotknutých osôb (pozri časť 1.3). Bez ohľadu na uvedené, jurisdikcia práv dotknutých osôb nie je obmedzená.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Meta spracováva osobné údaje, vrátane jej právneho základu a ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: . Údaje prenášame v rámci spoločnej kontroly na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Informácie o podmienkach zabezpečenia údajov nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o spracovaní na základe štandardných zmluvných ustanovení nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Funkcia „Facebook vlastné publikum“ môže byť deaktivovaná prostredníctvom Nastavenia Cookies, ktoré je dostupné v päte úvodnej stránk a pre prihlásených užívateľov https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

Životnosť cookies: do 180 dní od poslednej interakcie (uvedené sa vzťahuje iba na cookies, ktoré sú nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).


2.4.8 Kde nakúpiť (Swaven/MikMak) 

Informácie/účel:

Na našej webovej stránke Vám ponúkame zoznam rôznych predajcov a možnosť kúpiť si naše produkty, a to na webových stránkach týchto online predajcov (napr. použitím symbolu nákupného košíka).

Pre lepší používateľský zážitok a zobrazenie miestnych obchodov používame geografickú lokalizáciu, aby sme prispôsobili službu návštevníkovi. Táto funkcia je zabezpečená čiastočnou analýzou IP adresy na úrovni mesta. Presnejšie geolokačné funkcie sa môžu použiť len vtedy, ak to návštevník potvrdí. Geolokačné funkcie sa používajú len počas trvania relácie.

Tento nástroj používa funkcie najmä na zabezpečenie proti vonkajším útokom prostredníctvom súborov cookie relácie. Poskytuje tiež analytické informácie a súhrnné údaje o nákupoch na analýzu účinnosti nástroja. Neexistuje žiadne sledovanie medzi stránkami, takže nezískavame informácie o tom, či ste si niečo vo vybranom obchode zakúpili.

Používané súbory cookie: Typ B. Pre viac informácií viď oddiel Cookie

Príjemcovia:

Swaven SAS, Paríž, Francúzsko.

Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa uplatní aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz:

IP adresa pre geolokáciu je automaticky anonymizovaná.

Doba životnosti cookie: iba po dobu sedenia (uvedené platí len pre cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

2.4.9  Sociálne pluginy

Informácie/účel:

Na našich webových stránkach sú používané sociálne pluginy („pluginy“) sociálnych sietí (Facebook, X, Pinterest), najmä tlačidlá „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“ Facebooku, ktorého webovú stránku facebook.com prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko. Tieto pluginy sú obvykle označené logom Facebooku.

Okrem Facebooku používame pluginy z „X“ (poskytovateľ: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovateľ: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin , Írsko).

Z dôvodu ochrany osobných údajov sme sa zámerne rozhodli nevyužívať na našich webových stránkach priame pluginy sociálnych sietí. Namiesto toho využívame riešenie „Shariff“. S pomocou Shariff si môžeme sami určiť, kedy a či budú údaje odovzdávané prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Z tohto dôvodu neprebieha v okamihu, keď si našu webovú stránku otvoríte, žiadne automatické odovzdávanie údajov na sociálne siete typu Facebook, X ani Pinterest. Údaje budú odovzdané sociálnym sieťam iba v prípade, že aktívne kliknete na tlačidlo príslušnej sociálnej siete. V takom prípade začne Váš webový prehliadač spájanie na servery príslušnej sociálnej siete. Kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“) súhlasíte, že Váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a odovzdá údaje o používaní príslušnému prevádzkovateľovi danej sociálnej siete a naopak. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť povahu a rozsah údajov, ktoré sú následne zhromažďované týmito sociálnymi sieťami.

Poskytovatelia sociálnej siete uchovávajú údaje, ktoré o Vás zhromaždia, ako profily užívateľov a následne ich využívajú na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo nastavenia vzhľadu svojej webovej stránky orientovaného na dopyt. Toto vyhodnocovanie sa odohráva predovšetkým (aj pre nezalogovaných užívateľov) na účely zastúpenia dopytovo spravodlivej reklamy a za účelom informovania ostatných užívateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo podávať námietky proti vytváraniu týchto užívateľských profilov, pričom toto právo môžete realizovať tak, že sa obrátite na príslušného poskytovateľa pluginu. Prostredníctvom týchto pluginov Vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a inými užívateľmi, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a robiť ju zaujímavejšiu pre Vás ako používateľa.

Príjemcovia:

Hlavní poskytovatelia služieb:

a) Meta Platforms Ireland Limited, Írsko
b) X Corp., USA;
c) Pinterest Inc., USA);

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz:

Výmaz je zodpovednosťou hlavných poskytovateľov služieb.

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).


2.4.10 YouTube-Videá

Informácie/účel:

Súčasťou našej webovej stránky sú aj videá na YouTube, ktoré sú uložené na https://www.YouTube.com a je možné ich prehrať priamo z našej webovej stránky. Všetky tieto videá sú integrované v „rozšírenom móde ochrany údajov“, čo znamená, že pokiaľ nekliknete na videá, aby ste zahájili ich prehrávanie, nebudú YouTube odovzdané žiadne údaje o Vás ako užívateľovi. Až v okamihu, keď videá prehráte, budú údaje uvedené v nasledujúcom odseku odovzdané YouTube. Tento dátový prenos nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť.

Prehraním videa získa YouTube informácie o tom, že ste otvorili zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky a môže umiestniť ďalšie nástroje na marketingové účely. Ak ste zalogovaní na Google, budú Vaše informácie priamo pridružené k Vášmu účtu. 

Cookie/Nástroje: Typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Výmaz je zodpovednosťou hlavného poskytovateľa služby. Nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 
2.4.11 Google Tag Manager 

Informácie/účel:

Táto webová stránka využíva nástroj Google Tag Manager. Táto služba umožňuje správu webových tagov prostredníctvom rozhrania. Nástroj Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená, že nie sú využívané žiadne súbory cookie a nie sú zhromažďované žiadne identifikačné osobné údaje. Nástroj Google Tool Manager spúšťa iné tagy, ktoré v prípade potreby následne údaje zhromažďujú. Google Tag Manager však k týmto údajom prístup nemá. Ak došlo k vypnutiu (deaktivácii) na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva toto vypnutie v platnosti pre všetky sledovacie tagy, ak sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Cookie/Nástroj: Typ B. Viac informácií nájdete v sekcii Cookie/Nástroje.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Írsko.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Google Tag Manager neuchováva žiadne osobné údaje.

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 
2.4.12 Chatbot (Loyjoy)

Informácie / účel:

Táto webová stránka poskytuje funkciu, pomocou ktorej sa s nami môžete dostať do personalizovaného (na mieru prispôsobeného) dialógu. S naším chatbotom sa môžete zúčastniť prieskumov alebo súťaží a prihlásiť sa na odber newslettera alebo sa stať súčasťou vernostného programu. Zhromažďujeme preto rôzne dáta o komunikácii/interakcii, ktoré nám poskytnete. To nám tiež dáva možnosť analyzovať dáta a vyhodnotiť ich na štatistické účely.

Použité cookies: typ B. Viac informácií nájdete v sekcii Cookies.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Loyjoy GmbH, Muenster Nemecko.

Transfer do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Dialógy chatu v chatbote budú automaticky mazané po 365 dňoch. Užívateľ má možnosť vymazať dáta skôr v ponuke chatbotu a použiť ďalšie práva na ochranu súkromia. V závislosti od vybraných služieb (súťaže, prieskumy, informačný bulletin atď.) platia doby uchovávania údajov uvedené v zodpovedajúcom kontexte (pozri nižšie).

Pokiaľ prebieha chat so zástupcom, chaty sa po 7 dňoch zmažú. V závislosti od otázky môžu byť chaty použité na splnenie vašej požiadavky, ako je popísané v časti 3.1 (kontaktovanie/komunikácia/spolupráca). V takýchto prípadoch sa lehota na výmaz aplikuje zodpovedajúcim spôsobom.

Nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť cookies: až 24 mesiacov (to platí iba pre cookies nastavené týmito webovými stránkami)

Právny základ: 

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

2.4.13 Live Chat (užívateľský chat)

Účel/informácie:

Táto webová stránka používa live chat na základe softvéru Userlike. Userlike používa cookies na to, aby bol obsah chatu dostupný pri prehliadaní webu a aby vás pri ďalšom chatovaní pokiaľ možno spojil s rovnakým operátorom. Ak sa má správa používateľa počas chatu preložiť do jazyka operátora a správa operátora do jazyka koncového používateľa, tento preklad možno dosiahnuť pomocou softvéru pre strojový preklad. Zhromaždené údaje neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníka tohto webu a nezlučujú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu, pokiaľ nie sú osobné údaje poskytnuté dobrovoľne počas používania živého chatu.

Poskytnutie vašich osobných údajov je vyžadované na plnenie zmluvy alebo situácie obdobnej zmluve. Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Pokiaľ nebudú vaše osobné údaje poskytnuté, nemôžete popisovanú službu využívať.

Súbory cookie/Nástroje: Typ A. Viac informácií nájdete v časti „Súbory cookie/Nástroje“.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služieb: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Nemecko.

- Poskytovateľ prekladateľských služieb
- Poskytovateľ spotrebiteľských služieb

Prevody do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku štandardnej zmluvnej doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti, sa rozhodnutie o primeranosti tiež vzťahuje. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Vymazanie:

Vaše údaje budú vymazané 60 dní po poslednom použití živého chatu, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou uchovávania alebo premlčaním.

Životnosť cookie: až 365 dní.

Právny základ:

Situácia podobná zmluve podľa článku 6 ods.1 písm. b) GDPR.


2.4.14 Friendly Captcha

Informácie/účel:

Tento web používa v špecifických prípadoch Friendly Captcha, aby sa zabránil používaniu textových polí automatickými programami/topánkami. Pomáha podporovať bezpečnosť našich webových stránok a vyhnúť sa SPAMu pre užívateľov. Je to aj náš oprávnený záujem a plníme tým našu povinnosť.

Ďalšie informácie: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Cookie/Nástroj: Typ A. Pre viac informácií viď. oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služieb: Friendly Captcha GmbH, Nemecko.

Ďalší príjemca nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/námietky:

IP adresa bude ihneď po zbere anonymizovaná.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (situácia podobná zmluve).


2.4.15 Pinterest Pixel

Informácie/účel:

Táto webová stránka používa pixel Pinterest sociálnej siete „Pinterest“ na účely remarketingu, aby mohla osloviť Vás alebo iné webové stránky aj pomocou tejto metódy.
Vzhľadom na používané marketingové nástroje Váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom Pinterest, akonáhle súhlasíte s používaním cookies vyžadujúcich súhlas. Prostredníctvom integrácie pixelu Pinterest dostane Pinterest informáciu, že ste vyvolali príslušnú webovú stránku nášho webu alebo klikli na našu reklamu. Ak ste zaregistrovaní na Pintereste, Pinterest môže návštevu priradiť k Vášmu účtu.

Okrem IP adresy a marketingového identifikátora získava Pinterest aj informácie o použitom koncovom zariadení, navštívenej webovej stránke a čase a môže tieto dáta priradiť k vášmu Pinterest účtu. Pinterest spracováva tieto dáta na vlastnú zodpovednosť. Nemáme žiadny vplyv na zhromažďovanie a ďalšie spracovanie dát Pinterestom.

Cookie/Nástroje: Typ C. Viac informácií nájdete v časti „Cookies/Nástroje“ .

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služieb: Pinterest Europe Limited, Írsko.

Prevody do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku štandardnej zmluvnej doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti, sa rozhodnutie o primeranosti tiež vzťahuje. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalší príjemca nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Tento nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť súborov cookie: až 180 dní po poslednej interakcii (toto platí iba pre súbory cookie nastavené prostredníctvom tejto webovej stránky).

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

2.4.17 Floodlight aktivity/ DV360

Informácie/účel:

Táto webová stránka používa DV360 Floodlight Tag na meranie účinnosti našich reklamných kampaní, na obmedzenie frekvencie zobrazovania určitých reklám a na zobrazovanie len takých reklám, ktoré sú relevantné pre vás a vaše záujmy. Zhromažďujú a ukladajú sa najmä informácie o reklamách, na ktoré klikáte, a o vašom správaní používateľa na webových stránkach tretích strán v minulosti. Spoločnosť Google používa identifikátor cookie na zaznamenanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže tak zabrániť ich ďalšiemu zobrazovaniu. Okrem toho môže spoločnosť Google používať ID súborov cookie na zaznamenávanie tzv. konverzií súvisiacich s reklamnými požiadavkami. Ide napríklad o prípad, keď si používateľ zobrazí reklamu Google a neskôr v tom istom prehliadači vyvolá našu webovú stránku a niečo si tam kúpi. Súbory cookie neobsahujú žiadne identifikačné a/alebo kontaktné osobné údaje, ako sú e-mailové adresy, mená alebo adresy.  

Vzhľadom na použité marketingové nástroje váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Začlenením značky Floodlight získava spoločnosť Google informáciu, že ste vyvolali príslušnú časť našej webovej stránky alebo klikli na našu reklamu.   

Okrem toho nám použité floodlight tagy umožňujú pochopiť, či ste na našej webovej lokalite vykonali určité akcie po vyvolaní alebo kliknutí na jednu z našich zobrazovaných reklám/videoreklam na inej platforme (sledovanie konverzií). Spoločnosť Google používa tento súbor cookie na pochopenie obsahu, s ktorým ste na našej webovej lokalite interagovali, aby vám neskôr mohla posielať cielenú reklamu.

Súbory cookie/nástroje: typ C. Ďalšie informácie nájdete v časti "Súbory cookie/nástroje".   

Príjemcovia

Hlavným poskytovateľom služieb je spoločnosť Google Ireland Ltd, Írsko. Prenos do tretích krajín (krajina mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) je možný. Ako vhodné ochranné opatrenie sme zvolili štandardné zmluvné doložky podľa článku 46 GDPR uzatvorené s poskytovateľmi. Pre viac informácií (napríklad získanie kópií záruk) nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ostatní príjemcovia sú uvedení v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Vymazanie/odstúpenie od zmluvy:

Tento nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť súborov cookie
do 180 dní od poslednej interakcie (platí len pre súbory cookie, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou)

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

2.4.18 Google Campaign Manager

Informácie/účel:

Táto webová stránka využíva aj online marketingový nástroj Campaign Manager od spoločnosti Google. Campaign Manager používa súbory cookie na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľa, na zlepšenie vykazovania výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi opakovane zobrazovali rovnaké reklamy. Spoločnosť Google používa identifikátor súboru cookie na sledovanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a na zabránenie ich opakovanému zobrazovaniu. Okrem toho môže Campaign Manager používať ID súborov cookie na zhromažďovanie konverzií súvisiacich s požiadavkami na reklamu. Ide napríklad o prípad, keď používateľ zobrazí reklamu Campaign Manager a neskôr navštívi webovú lokalitu inzerenta v tom istom prehliadači a niečo si tam kúpi.

Váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Google, keď navštívite našu webovú lokalitu. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Google zhromažďuje prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás podľa nášho najlepšieho vedomia informujeme: keď zapojíte nástroj Campaign Manager, Google získa informácie o tom, že ste navštívili príslušnú časť našej webovej stránky alebo klikli na našu reklamu. Ak ste zaregistrovaní v niektorej zo služieb Google, spoločnosť Google môže vašu návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v službe Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovatelia môžu získať a uložiť vašu IP adresu.

Okrem toho nám súbory cookie Campaign Manager (napr. DoubleClick Floodlight) umožňujú zistiť, či ste po zobrazení alebo kliknutí na jednu z našich zobrazovaných reklám/videoreklam na Google alebo iných platformách prostredníctvom Campaign Mangera (sledovanie konverzií) vykonali určité akcie na našej webovej lokalite. Campaign Manager používa tento súbor cookie na pochopenie obsahu, s ktorým ste interagovali na našej webovej lokalite, aby vám neskôr mohol posielať cielenú reklamu.

Súbory cookie/nástroje: Typ C. Viac informácií nájdete v časti "Súbory cookie/nástroje".

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služieb:  Google Ireland Ltd, Írsko.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné ochranné opatrenie sme zvolili štandardné zmluvné doložky podľa článku 46 GDPR uzatvorené s poskytovateľmi. Pre tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane uplatní aj ako vhodné ochranné opatrenie na odovzdanie do takejto tretej krajiny. Pre viac informácií (napríklad získanie kópií záruk) nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ostatní príjemcovia sú uvedení v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Vymazanie/zrušenie

Nástroj môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky. 

Životnosť súborov cookie: do 180 dní od poslednej interakcie (platí to len pre súbory cookie, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas)

 

2.4.19 TikTok Pixel 

Informácie/účel:

Táto webová stránka používa tzv. „TikTok Pixel“ sociálnej siee „TiTok“ (TikTok Technology Limited, Írsko). To umožňuje opätovné kontaktovanie používateľov našej webovej stránky pri návšteve sociálnej siete "TikTok".

Prostredníctvom "TikTok pixel" váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti TikTok po tom, čo ste súhlasili s používaním súborov cookie vyžadujúcich súhlas. Pixel získava informácie o tom, že ste navštívili konkrétnu stránku našej webovej lokality alebo ste klikli na jednu z našich reklám.

TikTok potom tieto údaje používa na zobrazovanie cielenej a personalizovanej reklamy svojim používateľom a na vytváranie profilov používateľov založených na záujmoch. Údaje získané od používateľov sú pre nás anonymné a používajú sa len na meranie účinnosti reklám.

TikTok tiež získava vašu IP adresu a ďalšie informácie o zariadení používateľa, ako napríklad marketingový identifikátor, používané zariadenie, navštívené webové stránky a čas.

TikTok používa tieto údaje na identifikáciu používateľov našich webových stránok a na prepojenie ich činností s ich používateľským účtom "TikTok". Spoločnosť TikTok spracúva tieto údaje na vlastnú zodpovednosť od okamihu ich odoslania. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou TikTok nemáme žiadny vplyv.

Informácie o tom, ako spoločnosť TikTok zhromažďuje, používa a chráni informácie zozbierané prostredníctvom pixelu TikTok, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov používateľov TikTok, kde sú uvedené podrobnosti: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Súbory cookie/nástroje: typ C. Ďalšie informácie nájdete v časti "Súbory cookie/nástroje".

Príjemcovia: 

Spoloční sprevádzkovatelia:

Spoločnosti TikTok Technology Limited, Írsko a TikTok Information Technologies UK Limited, Veľká Británia (TikTok) sú spoločne zodpovedné za zhromažďovanie a prenos osobných údajov. Toto sa vzťahuje na nasledujúce účely:

- Meranie a prehľadové správy
- Zhromažďovanie a prenos údajov o vývojároch a/alebo udalostiach
Spoločné spracovanie sa nevzťahuje na nasledujúce spracovateľské operácie:
- Nastavenie a vývoj reklám relevantných pre jednotlivcov.
- Optimalizácia zobrazení reklám pomocou TikTok.
- Vývoj v oblasti bezpečnosti, výskum, vývoj s cieľom zachovať a zlepšiť integritu produktov a služieb TikTok.

So spoločnosťou sme uzavreli príslušnú zmluvu o spoločnej kontrole, ktorá je k dispozícii tu: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Táto dohoda definuje príslušné zodpovednosti za dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR, pokiaľ ide o spoločné prevádzkovanie spracovania osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov a  spoločnosti TikTok nájdete tu: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.
So spoločnosťou TikTok sme sa dohodli, že spoločnosť TikTok môže byť použitá ako kontaktné miesto na uplatnenie práv dotknutej osoby. Bez toho, aby bola dotknutá táto skutočnosť, možnosť uplatnenia práv dotknutých osôb nie je obmedzená.

Údaje prenášame v rámci spoločného prevádzkovania na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné ochranné opatrenie sme zvolili štandardné zmluvné doložky podľa článku 46 GDPR uzatvorené s poskytovateľmi. Pre viac informácií (napríklad získanie kópií záruk) nás môžete kontaktovať na kontakte uvedenom v bode 1.2.

Ďalší príjemcovia sú uvedení v odseku 1.4.

Vymazanie:

Nástroj môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookies. Nastavenie Cookies je dostupné v päte úvodnej stránky.

Životnosť súborov cookie: do 180 dní od poslednej interakcie (platí len pre súbory cookie, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas)

 

 

 
 

 


Okrem online používania našej webovej stránky ponúkame rôzne iné aktivity/služby, pre ktoré spracovávame Vaše osobné údaje (v offline kontexte).

Na rozdiel od článku 1.2 tejto politiky, spoločnosť Beiersdorf nie je v niektorých prípadoch prevádzkovateľom osobných údajov pre služby, kedy Vám už bolo oznámené iným spôsobom, o ktorú osobu sa jedná alebo je tu odkaz na konkrétnu službu, kde je uvedený iný prevádzkovateľ. Pokiaľ odkazujeme na ktorúkoľvek časť tejto politiky, avšak v rámci danej služby (napríklad spotrebiteľské akcie, marketingové aktivity, súťaže a pod.) je uvedený iný prevádzkovateľ, je táto osoba prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR.

Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme Vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise služby nižšie.

Tieto webové stránky a všetky služby sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov bez súhlasu osoby vykonávajúcej rodičovský dohľad, s čím dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí.

Ak je udelený súhlas pre niektorú z nižšie uvedených aktivít, dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí a vyhlasuje, že je riadne oboznámená s ďalej uvedenými informáciami.

 

3.1 Kontaktovanie / Komunikácia / Spolupráca

Účel/informácie:

Keď sa na nás obrátite, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, budeme údaje, ktoré nám poskytnete (Vašu e-mailovú adresu, prípadne voliteľne, ak nám uvedené poskytnete: Vaše meno, priezvisko, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, dátum narodenia, obsah správy, prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky, s čím odoslaním dotazu či vyplnením formulára súhlasíte. 

S ohľadom na spoluprácu s našimi dodávateľmi sme zaviedli proces interného hodnotenia, ktorý má v našom oprávnenom záujme zlepšiť obchodný vzťah vytvorením „akčného plánu“. Spravidla spracovávame iba informácie o spoločnosti, ale je možné vyvodiť závery o Vás ako o kontaktnej osobe, pokiaľ je komunikácia s dodávateľmi preverovaná s ohľadom na reakčné doby, spoľahlivosť a transparentnosť.

Pokiaľ sa na nás telefonicky obrátite, môžeme Vás požiadať o súhlas s nahrávaním hovoru na účely zlepšenia našich služieb a školenia našich zamestnancov. Pokiaľ budete súhlasiť, budeme spracovávať všetky informácie, ktoré s nami budete zdieľať v priebehu nášho hovoru (obsah komunikácie, prípadné citlivé dáta, ktoré nám oznámite (osobitnú kategóriu osobných údajov – napr. údaje o zdravotnom stave), rovnako tak ako Vaše telefónne číslo a iné osobné údaje – viac tiež viď článok 3.5.

Pri spracovaní údajov vzniknutých v priebehu komunikácie máme oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s právnymi požiadavkami, pre vnútorné overenie alebo v súlade s príslušnou žiadosťou o komunikáciu.

Poskytnutie vašich osobných údajov je vyžadované na plnenie zmluvy alebo pri situácii obdobnej zmluve.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nebude možné na otázku/požiadavku reagovať, vybaviť ju alebo poskytnúť požadovanú službu, uzatvoriť zmluvu a pod.

Príjemcovia a zdroje:

Ďalej spracovávame Vaše údaje v skupine Beiersdorf na účely prevencie a vyšetrovania trestných činov a iných pochybení, hodnotení a riadenia rizík, na internú komunikáciu a na zodpovedajúce administratívne účely. Pokiaľ niektorá sesterská spoločnosť nahlási potrebu s Vami spolupracovať ako s dodávateľom, podelíme sa o naše skúsenosti zo spolupráce s Vami so sesterskou spoločnosťou.

Ak ste obchodným partnerom, budeme údaje o Vás porovnávať oproti zverejnenému zoznamu klamlivých dodávateľov (napr. varovné zoznamy Svetovej organizácie duševného vlastníctva) aby sme urobili informované rozhodnutie o spolupráci a prípadnej platbe. V takýchto prípadoch budeme tiež priebežne kontrolovať bonitu pre vybrané prípady (napr. uzatváranie zmlúv). Našim oprávneným záujmom je minimalizácia finančných rizík. Za týmto účelom spolupracujeme s úverovými agentúrami, od ktorých získavame potrebné údaje. Za týmto účelom odovzdávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje úverovým agentúram. Proti tomuto spracovaniu môžete podať námietku v súlade s článkom 4 tejto politiky.

V prípade otázok spotrebiteľov prostredníctvom interného nástroja na správu spotrebiteľov budú osobné údaje po dvoch rokoch vymazané. Výnimočne budú údaje uchovávané dlhšie, pokiaľ sú údaje nevyhnutné na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, nie však dlhšie ako tri roky.

Pokiaľ ste obchodným zákazníkom alebo partnerom, môže byť nutné v rámci transakcie spoločnosti odovzdať Vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim. V priebehu due diligencie sú obvykle spracovávané anonymizované údaje. V konkrétnych jednotlivých prípadoch však môže byť potrebné spracovávať osobné údaje. Náš oprávnený záujem spočíva v prevedení transakcie spoločnosti.

Okrem toho odovzdávame údaje nasledujúcim príjemcom:

- Poskytovatelia zákazníckych/spotrebiteľských služieb,

- Poskytovatelia platforiem/hostingu.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/námietky:

Údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov od poslednej zaslanej správy), alebo obmedzíme spracovanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania či oprávneného záujmu podľa tejto politiky.

Doba uchovania nahrávok telefonických rozhovorov je maximálne 90 dní.

K tomuto spracovaniu môžete podať námietku v súlade s článkom 4 tejto politiky.

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (vrátane prípadného súhlasu s uchovaním nahrávky telefonického rozhovoru);

Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak to vyplýva z obsahu rozhovoru);

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR;

Spracovanie je nevyhnutné na účely uvedených oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 
3.2 Newsletter

Účel / Informácie:

Pokiaľ sa prihlásite na odber newslettera, budete dostávať informácie prispôsobené na mieru Vašej osobe o produktoch, službách alebo ponukách účasti v propagačných akciách, napríklad súťažiach alebo testoch produktov, a to e-mailom.

Registráciou na odber newslettera dostanete newsletter prispôsobený Vašim osobným potrebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupné správanie a klikanie na našich webových stránkach alebo v newsletteri, aby sme zhromaždili informácie, ktoré pre Vás budú relevantné.

V prípade, že táto webová stránka ponúka vernostný program, tento newsletter je súčasťou vernostného programu.

Príjemcovia:

Poskytovateľ platformy/hostingu, Poskytovateľ zákazníckych/spotrebiteľských služieb, externé agentúry pre podporu newsletteru.
Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Doba uchovania / výmaz:

Tieto zhromaždené údaje môžu byť automaticky mazané po uplynutí 18 mesiacov, pokiaľ už na newsletter nebudete reagovať, napríklad otvorením (nečinnosť). Údaje môžu byť taktiež automaticky mazané, pokiaľ nebude newsletter 3x úspešne doručený.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať postupom uvedeným tu, avšak účasť na aktivite bude ukončená.

Pokiaľ si už neželáte newsletter dostávať, môžete sa z jeho odberu kedykoľvek odhlásiť. Kliknite na odkaz obsiahnutý v každom newsletteri a my Vás následne prevedieme procesom odhlásenia alebo nám svoje odhlásenie zašlite e-mailom.

Proti tomuto spracovaniu môžete podať námietky alebo súhlas kedykoľvek odmietnuť – viď tu

Pokiaľ nebol potvrdený príslušný odkaz v e-maile pre potvrdenie požiadavky na odber newslettera, osobné údaje budú zmazané najneskôr do šiestich mesiacov od zaslania požiadavky na potvrdenie žiadosti o odber newslettera.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 
3.3 Kampane (napr. súťaže, testovanie) 

Účel / Informácie:

Pokiaľ sa zúčastňujete súťaží, marketingových akcií alebo obdobných aktivít, využívame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, pre potreby realizácie danej aktivity.
Odovzdanie osobných údajov je dobrovoľné, na základe Vášho súhlasu. V prípade, že osobné údaje na stanovený účel spracovania nemáte záujem poskytnúť, nie je možné sa súťaže, marketingovej akcie alebo inej takejto aktivity nemôžete zúčastniť.

Ďalšie informácie o účeloch a podmienkach v prípade súťaží nájdete v príslušných pravidlách.

Príjemcovia:

- Poskytovatelia platforiem/hostingu,
- poskytovatelia spotrebiteľských služieb,
- dodávatelia a poskytovatelia prepravy,
- externé agentúry na podporu kampaní,
- dodávatelia platobných služieb (napr. cashback)

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Vaše údaje budú vymazané po ukončení sprocesovania súťaže, akcie či aktivity (viď pravidlá), ak to nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov alebo úpravou premlčania alebo stanoveným oprávneným záujmom podľa tejto politiky.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vedenie súťaže, akcie. Svoje osobné údaje nie ste povinní poskytnúť. Pokiaľ svoje údaje neposkytnete, nemôžete sa súťaže/akcie zúčastniť. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Pokiaľ bude udelený súhlas odvolaný, súťažiaci bude zo súťaže vyradený.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 
3.4 Vernostný program NIVEA klub

Účel/informácie:

Účelom programu je poskytovanie obsahu na mieru každému členovi. Po registrácii do nášho vernostného programu NIVEA klub budete dostávať exkluzívny a personalizovaný (na mieru prispôsobený a vybraný) obsah, okrem iného informácie z NIVEA sveta, vzorky produktov alebo špeciálne ponuky, napr. prostredníctvom e-mailu, pošty, SMS alebo on-line reklamy v našich vlastných kanáloch alebo kanáloch tretích strán, ako sú sociálne médiá (napr. Facebook) vrátane obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, s čím vyjadrujete súhlas (podľa zákona o službách informačnej spoločnosti). Na tento účel používame poskytnuté kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo) a všetky kontaktné údaje spojené s Vašimi profilmi v sociálnych médiách. Tieto kontaktné údaje budú v kódovanej podobe priradené k poskytovateľom sociálnych médií.

Na účely poskytovania relevantných individualizovaných služieb – t.j. v zodpovedajúci čas, prostredníctvom zodpovedajúceho kanálu, s relevantným obsahom a so zodpovedajúcim, personalizovaným (na mieru prispôsobeným) oznámením – k Vašim údajom vložíme odkazy a obohatíme ich o ďalšie informácie, napr. geodáta a profilové údaje zo všetkých kontaktných miest, vrátane webových stránok a kanálov sociálnych médií.

Na tento účel tiež vyhodnocujeme Vaše (predchádzajúce) kliknutia, otvorenie e-mailov a nákupné a surfovacie správanie v rámci našich a iných webových stránok/aplikácií, na webových stránkach sociálnych sietí (napr. v súvislosti s umiestnenými reklamami) alebo v rámci newslettera, pričom cieľom je zaistiť Vám relevantný obsah. Na základe vyššie uvedeného môžeme tiež odvodiť Vašu aktivitu a v prípade nečinnosti Váš účet automaticky zmazať (viď nižšie). Tieto údaje navyše používame na individuálne kontaktovanie Vašej osoby na základe začatých alebo vykonaných nákupných transakcií. Pre kompiláciu personalizovaného obsahu preto vytvárame užívateľský profil.
V rámci NIVEA klubu máte možnosť písať recenzie, súťažiť, zúčastniť sa našich prieskumov a ankiet a celoročných bodovaných súťaží. Pravidlá NIVEA klubu sú dostupné tu. Pravidlá týkajúce sa aktuálnych súťaží a akcií pre členov klubu sú dostupné tu.

Vaše údaje ďalej používame na analýzu a zlepšenie efektivity našich služieb. Vaše údaje preto budú uložené a použité na účely produktových informácií a analýzy trhu. Súčasťou používaných údajov sú aj informácie, ktoré poskytujete v rámci kampaní/akcií. Svoje osobné údaje nie ste povinní poskytnúť, pokiaľ ich neposkytnete, nemôžete sa zúčastniť vernostného programu alebo jednotlivých akcií pre členov. Registrovaní užívatelia majú možnosť zasielať hodnotenia (ratingy) a recenzie produktov, procesov alebo iné hodnotenia v rámci ponúk webovej stránky, a to v súlade s podmienkami použitia. Vaše hodnotenie bude zverejnené s Vaším krstným menom, odoslaním hodnotenia s týmto vyslovujete súhlas a poskytujete právo hodnotenia zverejniť a využiť. Vaše hodnotenie pred ich zverejnením nerecenzujeme. Vyhradzujeme si právo komentáre zmazať, ak budú proti nim zo strany tretích osôb vznesené námietky nezákonnosti. Komentáre sú mazané podľa prihlasovacieho účtu. Pokiaľ sa zúčastňujete akejkoľvek aktivity v rámci vernostného programu, udeľujete súhlasom s danou aktivitou aj súhlas pre súvisiace spracovanie osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Hodnotenie a recenzie budú na základe Vášho súhlasu zverejnené a uchované po neobmedzenú dobu, pričom pokiaľ vyplníte kolónku "meno", môže tiež toto byť zverejnené.
Pokiaľ využívate aktivity, kde dochádza k súhlasu s využitím údajov, ktoré môžu byť údajmi o zdravotnom stave (napr. alergia pleti, apod.), súhlasíte výslovne s použitím týchto údajov na poskytnutie na mieru prispôsobeného obsahu, napríklad odporúčanie možných vhodných produktov.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, poskytovatelia spotrebiteľských služieb, dodávatelia a poskytovatelia prepravy, externé agentúry na podporu kampaní.
Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu/námietky:

Bezprostredne potom, čo zmažete účet/profil, vykonáme výmaz Vašich údajov, s výnimkou prípadov, kedy by bol tento výmaz v rozpore s povinnosťami zákonného uchovávania alebo premlčania. Pre výmaz údajov sa prosím prihláste k svojmu účtu a použite príslušnú funkciu zmazania alebo nám e-mailom zašlite odvolanie súhlasu na spracovanie údajov. Proti jednotlivým spôsobom kontaktovania môžete tiež v rámci svojho účtu/profilu vzniesť námietku, a to deaktiváciou spôsobu kontaktovania. Ďalšou možnosťou je o vyššie uvedené požiadať prostredníctvom kontaktného formulára. Po 24 mesiacoch nečinnosti vykonáme výmaz Vašich osobných údajov automaticky. Máte právo podať kedykoľvek námietku proti vykonávaniu priameho marketingu a odvolať udelený súhlas. Príjem obchodných oznámení elektronickými prostriedkami môžete tiež odmietnuť v rámci každej jednotlivej správy.

Pokiaľ nebol potvrdený príslušný odkaz v e-maile pre potvrdenie požiadavky na registráciu, osobné údaje budú zmazané najneskôr do šiestich mesiacov od zaslania požiadavky na potvrdenie žiadosti o registráciu.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa na analýze).

 
3.5 Poštové zásielky

Účel / Informácie:

Ako vybraný zákazník, obchodný partner, testovacia osoba a/alebo spotrebiteľ od nás tiež môžete poštou (listom) dostávať jednotlivé produktové informácie, ponuky, novinky a vzorky produktov.

o špeciálnu formu priameho marketingu, ktorá je zároveň našim oprávneným záujmom a umocňuje lojalitu poskytovaním exkluzívnych informácií vyššie uvedeným osobám.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, Poskytovatelia komunikačných služieb, dodávatelia, prepravné a poštové služby.
Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/námietky:

Vaše údaje budú vymazané, len čo požiadate o ukončenie príjmu týchto zásielok, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami ukladania alebo nami nastavenými oprávnenými záujmami na ochranu našich práv. Môžete sa odhlásiť alebo vzniesť námietku proti ďalšiemu zasielaniu poštou, ako je uvedené v liste alebo spôsobom popísaným v časti námietka nižšie. Vaše osobné údaje ďalej mažeme automaticky najneskôr po 24 mesiacoch nečinnosti (napr. keď nevyužijete zaslané kupóny).

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). 

 

3.6 Prieskumy

Účel / Informácie:

Pokiaľ sa zúčastňujete prieskumu alebo inej obdobnej aktivity, využívame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v súlade s účelom popísaným v príslušnom súhlase. Pozbierané osobné údaje zahŕňajú otázky týkajúce sa nastaveného účelu prieskumu a tiež sociálno-demografické informácie o Vás. Môžete sa výskumu zúčastniť bez konkrétnej identifikácie Vašej osoby, pokiaľ to nie je súčasťou udeleného súhlasu.

V prípade, že to požaduje daný prieskum, môžeme Vás požiadať o súhlas na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov či iných citlivých informácií (napr. údaje o zdravotnom stave, dáta týkajúce sa typu pokožky na posúdenie pleti, fotografie a pod.).

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné.

Je našim oprávneným záujmom, u používateľov, ktorí dobrovoľne poskytli svoje názory či hodnotenia ohľadom produktov, zobrazenie takých názorov/hodnotenie v pseudonymizovanej podobe – zverejnenie na webe.

Všetky dáta budú zverejňované v súlade s podmienkami použitia a pod užívateľským menom/pseudonym. Všetky hodnotenia/názory môžu byť z našej strany skontrolované pred zverejnením a prípadne upravené, skrátené alebo odstránené.

Môžeme hodnotenie odstrániť pokiaľ by boli dotknuté práva tretích strany alebo účinné právne predpisy. Viac informácií nájdete v Podmienkach použitia.
Máme tiež oprávnený záujem overiť, že obsah nie je vytváraný automatizovane, v rozpore s dobrými mravmi alebo účinnými právnymi predpismi. Je možné, že dostanete e-mail pre potvrdenie Vašej e-mailovej adresy, než budete prihlásený do užívateľského účtu.

Využité cookies: typ B. Viac informácií nájdete tu.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, poskytovatelia spotrebiteľských služieb, externé agentúry na podporu výskumu.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Vaše osobné údaje budú po ukončení výskumu úplne anonymizované do anonymných štatistík (pozri podmienky účasti vo výskume), ak to nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov alebo úpravou premlčania alebo stanoveným oprávneným záujmom podľa tejto politiky. Dáta budú odstránené obvykle po uplynutí dvoch rokov. U registrovaných užívateľov budú údaje zmazané alebo anonymizované s výmazom užívateľského účtu alebo na základe žiadosti o výmaz. Osobné údaje užívateľov, ktorí dostali e-mail na potvrdenie e-mailovej adresy alebo nemajú užívateľský účel budú vymazané alebo anonymizované na základe požiadavky na vymazanie. Už zverejnené hodnotenia sú obvykle viditeľné pod zadanou prezývkou/pseudonymom pokiaľ nie je špeciálne žiadaný výmaz.

Životnosť cookies: najdlhšie 180 dní (toto sa aplikuje iba na cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 
3.7 Kontaktovanie prstredníctvom telefónnej linky na otázky

Účel / Informácie:

Keď sa na nás obrátite telefonicky - prostredníctvom telefónnej linky pre otázky, budeme údaje, ktoré nám poskytnete (Vašu e-mailovú adresu, prípadne voliteľne, pokiaľ nám uvedené poskytnete: Vaše meno, priezvisko, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, dátum narodenia , obsah správy, prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky. Zároveň budeme uchovávať záznam uskutočneného hovoru za účelom skvalitnenia našich služieb.

Spracovanie osobných údajov je robené na základe Vášho súhlasu, s tým, že nie ste povinní osobné údaje odovzdať a súhlas poskytnúť. Pokiaľ nesúhlasíte s týmto spracovaním, môžete sa na nás obrátiť písomne prostredníctvom kontaktných údajov.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, poskytovatelia spotrebiteľských služieb, dodávatelia a poskytovatelia prepravy, externé agentúry na podporu kampaní.
Transfer do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Pre viac informácií (ako napríklad získanie kópií záruk), nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku 1.2.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov od poslednej zaslanej správy), alebo obmedzíme spracovanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania či oprávneného záujmu podľa tejto politiky.

Záznam uchováme najdlhšie po dobu 90 dní.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našich kontaktoch.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

 

3.8 Použitie fotografií z akcií

Účel / Informácie:

Beiersdorf uchováva urobené fotografie či audiovizuálne záznamy (ďalej len „záznam), pokiaľ je o tom dotknutá osoba informovaná v rámci vstupenky na akciu/vstupe na akciu alebo napríklad pri propagačnom stánku príslušným oznámením a akceptáciou tejto informácie s tým prejaví súhlas s použitím záznamu podľa ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Pri použití fotografií nedochádza k špecifickému a systematickému spracovaniu osobných údajov, k fotografiám nie sú žiadne ďalšie údaje priraďované.

Účelom vyhotovenia záznamu je zachytenie danej akcie pre zverejnenie, vytvorenie fotografie pre návštevníkov akcie, možnosť účastníkov sa na fotkách a videách nájsť a označiť sa v rámci sociálnych sietí, možnosť účastníkov si svoju fotografiu stiahnuť a uložiť, a zverejnenie reportáže a galérie fotografií z akcií.

Súhlas s vyhotovením záznamu zahŕňa oprávnenie Beiersdorf záznam zverejniť a použiť na propagačných materiáloch (najmä nie však výlučne letáky, noviny, plagáty, tlačená propagácia, katalóg partnerom a ďalšie), na sieti Internet, zahŕňajúce okrem iného webové stránky www.nivea.cz a sociálne siete Instagram, Youtube a Facebook, to všetko na verejnú prezentáciu danej akcie. Z akcie bude zhotovený zostrihaný audiovizuálny záznam, ktorý bude Beiersdorf prezentovaný partnerom NIVEA akcie. Súhlas zahŕňa oprávnenie Beiersdorf záznam premietať na plátno, zobraziť na ďalších akciách a iných akciách Beiersdorf a ďalej záznam uchovávať na interné evidenčné účely Beiersdorf, vrátane vyhodnotenia danej akcie a prezentácie partnerom.

Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v zázname robiť nevyhnutné úpravy a retuše, a záznam v pôvodnej aj v takto spracovanej podobe použiť vo vyššie uvedenom rozsahu aj v spojení/v súbore s inými autorskými dielami a ďalšími prvkami. Beiersdorf má právo, nie však povinnosť záznam použiť. Beiersdorf má tiež právo, nie však povinnosť, spoločne s použitím záznamu užiť v analogickom rozsahu aj Vaše meno a priezvisko, pokiaľ ho oznámite.

Doba:

Súhlas je udelený na dobu 5 rokov. Podľa § 12 Občianskeho zákonníka platí, že ak bolo povolenie udelené na určitú dobu odvolané bez toho, aby to odôvodňovalo podstatná zmena okolností alebo iný rozumný dôvod, nahradí odvolávajúcu škodu z toho vzniknutú osobe, ktorej súhlas udelil.

Právny základ:

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 3.9 Oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane svojich práv

Účel / Informácie:

Beiersdorf uchováva v obmedzenom rozsahu udelenie súhlasu, urobené právne úkony dotknutých osôb a prípadnú ďalšiu potrebnú dokumentáciu na ochranu svojich práv, teda vymáhanie svojich práv (vrátane pohľadávok), obranu proti nárokom dotknutých osôb alebo tretích osôb a pre obranu pri kontrolných konaniach zo strany orgánu dozoru.
Uchovanie potrebnej dokumentácie na tento účel prebieha vždy oddelene a bezpečne.

Môže sa tiež stať, že odvoláte už udelený súhlas a Beiersdorf bude musieť aj spätne preukázať, že spracovanie bolo do odvolania súhlasu vykonávané na základe právneho titulu.
Beiersdorf napríklad musí preukázať orgánu dohľadu, že aj v minulosti uskutočnené aktivity boli vykonávané v súlade s právnou úpravou.

Doba uchovania / výmaz:

Na tento účel je doba uchovávania najviac tri roky od ukončenia spracovania podľa pôvodného právneho titulu a potom iba, ak je aktívne súdne či iné konanie (po dobu trvania daného konania).

Proti tomuto spracovaniu je možné podať námietky podľa článku 4 tejto politiky.

Doba sa odvíja od všeobecnej premlčacej doby a tiež možnosti orgánu dohľadu urobiť kontrolu spätne až tri roky.

Právny základ:

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (oprávnený záujem).

 


Túto politiku môžeme doplniť alebo aktualizovať bez toho, aby sme Vás o tejto skutočnosti vopred informovali. Pred použitím našich webových stránok si vždy preštudujte túto politiku, aby ste získali informácie o najnovšom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách.

Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v prípade potreby politiku zmeniť, avšak toto nemá vplyv na podmienky spracovania už odsúhlaseného, resp. začatého na základe iného právneho titulu. V prípade, že dôjde k zmenám ovplyvňujúcim spracovanie Vašich osobných údajov do budúcnosti, vždy Vám to vopred ohlásime a pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo takéto zmeny odmietnuť a odvolať Váš súhlas s účinkami do budúcnosti. O všetkých právach Vás vždy budeme informovať. 

Verzia politiky: máj 2024.