Podmienky používania

1. Osobné údaje

Odpovede na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v našom Právnom vyhlásení.

 

2. Obsah

Na webových stránkach www.NIVEA.sk (ďalej len „webové stránky“) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text (ďalej len „materiál“). Materiál je majetkom spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s. r.o., IČO: 31380824, Bratislava, Einpark Office, Einsteinova 33/3998, PSČ 851 01, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložke č. 7685/B (ďalej len ako "spoločnosť Beiersdorf"alebo „Beiersdorf“), je chránený ustanoveniami autorského zákona, zákona o ochranných známkach a zákona o priemyslových vzoroch a vychádza z osobných práv existujúcich podľa slovenského a medzinárodného práva. Akékoľvek použitie materiálu nad rámec čisto osobných účelov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Beiersdorf. To isté platí i pre akékoľvek zmeny materiálu, najmä preklady alebo inú formu spracovania, a na odovzdávanie materiálu ďalším osobám. 

Ak je na webových stránkach materiál výslovne poskytovaný na stiahnutie (napríklad v časti určenej pre médiá), vzťahujú sa naň zvláštne podmienky pre použitie, ktoré sú na príslušnom mieste podrobne popísané.

 

3. Obmedzenie zodpovednosti

Ak si užívateľ materiál stiahne alebo ho použije v akejkoľvek inej forme, robí to na svoje vlastné riziko. Spoločnosť Beiersdorf nebude zodpovedná za akékoľvek straty, ktoré užívateľovi v tejto súvislosti vzniknú, najmä čo sa týka dát, hardvéru alebo softvéru. Zodpovednosť za úmyslné konanie či hrubú nedbalosť nebude týmto dotknutá. Beiersdorf neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv tretích strán.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach boli starostlivo zostavené a skontrolované. Spoločnosť Beiersdorf však nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ich presnosť, aktuálnosť a úplnosť. Tieto webové stránky sú určené na poskytovanie všeobecných informácií a žiadnym spôsobom nenahrádzajú rady lekára alebo špecialistu.


4. Hodnotenie

Registrovaní užívatelia majú príležitosť hodnotiť obsah webových stránok s ohľadom na výrobky, pracovné postupy a ďalšie aspekty. Ak užívateľ zadá svoje hodnotenie, poskytuje tým spoločnosti Beiersdorf právo toto hodnotenie na akomkoľvek mieste bezplatne a na neobmedzenú dobu použiť. Beiersdorf môže hodnotenie neobmedzene zverejňovať a distribuovať, t.j. v všetkých formách použitia a prostredníctvom všetkých on-line i off-line médií. Okrem toho bude spoločnosť Beiersdorf oprávnená hodnotenie skrátiť. Ak užívateľ pri hodnotení uvedie svoje meno, bude spoločnosť Beiersdorf oprávnená, nie však povinná, meno užívateľa pri zverejnení hodnotenia uviesť.

Odoslaním hodnotenia a/alebo komentára užívateľ rovnako zaručuje, že vedome neuvedie nepresné hodnotenie, ani že neuvedie hodnotenie, ktoré (a) porušuje slovenský autorský zákon alebo akékoľvek iné práva tretích strán; (b) porušuje ustanovenie zákonov alebo právnych predpisov; (c) bude v rozpore s dobrými mravmi, morálnymi pravidlami, ohováračné, hanlivé, urážajúce či diskriminačné pre akúkoľvek osobu alebo firmu; (d) za ktoré od tretej osoby dostal platbu alebo inú odmenu; (e) obsahuje informácie týkajúce sa iných webových stránok, adresy, e-mailové adresy, kontaktné údaje alebo telefónne čísla; alebo (e) obsahuje počítačové víry, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory. Beiersdorf si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek hodnotenie s nezákonným obsahom, najmä diskriminačné hodnotenia, hodnotenia propagujúce násilie, pornografické či rasistické hodnotenia, alebo hodnotenie obsahujúce reťazové listy, hromadný mailing alebo iné formy spamu, alebo taký obsah na webových stránkach nezverejňovať.

 

5. Právne dôsledky

Beiersdorf si vyhradzuje právo zablokovať prístup užívateľa do užívateľskej zóny v prípade, že užívateľ poruší tieto všeobecné podmienky používania a/alebo akékoľvek zákonné ustanovenie. V takom prípade nebude prístup do tejto oblasti naďalej umožnený a akékoľvek ďalšie používanie tak bude neoprávnené. Beiersdorf si vyhradzuje právo neoprávnené používanie a akékoľvek porušenie práv stíhať a vymáhať prípadné nároky, čo platí najmä pre porušenie osobných práv, ochranných známok, vzorov, autorských práv a ďalších práv z duševného vlastníctva vyplývajúcich z občianskeho alebo trestného práva.

Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v týchto všeobecných podmienkach používania nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení všeobecných podmienok používania.

S ohľadom na technické inovácie a aktualizáciu právnych predpisov sú tieto všeobecné podmienky používania priebežne revidované. Posledná revízia prebehla v marci 2016. Ak nás chcete informovať o akomkoľvek porušení práv na našich webových stránkach, kontaktujte nás, prosím, na adrese Bratislava, Einpark Office, Einsteinova 33/3998, PSČ 851 01, e-mailom: info@NIVEA.sk alebo tel.: +421 417 001 780.