Micelárne vody NIVEA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O MICELÁRNU VODU PODĽA TYPU PLETI

 Úplné pravidlá súťaže
 „NIVEA súťaž o Micelárnu vodu podľa typu pleti len pre členov NIVEA klubu" 

– pre Slovenskú republiku -

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej  „NIVEA súťaž o Micelárnu vodu podľa typu pleti len pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na webových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže v uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 


Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167  (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je 

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“).


Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na webovej stránke https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla .

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 01.08.2023 00:00:00 hod. do 28.08.2023 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok https://www.NIVEA.sk/ (ďalej len „súťažný web").


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“). Mladšia osoba sa môže stať súťažiacim, pokiaľ spolu so súťažnou registráciou doručí súhlas osoby vykonávajúcej rodičovský dohľad (t.j. zákonného zástupcu) za účelom účasti v súťaži. V súťaži je možné doručovať len na zadanú adresu na území Slovenskej republiky.

2) Súťažiacim sa môže stať a výhru môže prevziať iba člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo k okamihu registrácie do súťaže a po celú dobu jej konania do okamihu odovzdania výhry. Registrácia člena klubu môže byť urobená na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi „Pravidlami členstva NIVEA klubu“ dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutezi/nivea-klub.

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

4) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne zaregistruje podľa čl. III. týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

a) prihlási sa do svojho NIVEA účtu;

b)   vyplní úplne a pravdivo požadované údaje do registračného formuláru, resp.  tie údaje skontroluje podľa predvyplnených:

- e-mailová adresa,
- meno a priezvisko,
- adresa na území Slovenskej republiky,
- pohlavie.

c) a potvrdí súhlas s týmito pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov kliknutím na tlačidloo "odoslať", čím súčasne potvrdí, že je starší ako 16 okov, prípadne pokiaľ je mladší, tak vyhlasuje, že spolu s registráciou doručuje organizátorovi zároveň súhlas zákonného zástupcu.

2) Záujemca je do súťaže zaregistrovaný, a stáva sa súťažiacim okamihom doručenia úplne a riadne vyplneného formulára (vrátane voľby testovaného, resp. výherného produktu) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia").

3) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz. 


4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali, vyžrebovaných 100 výhercov výhry.

2) Losovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 

3) Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli s registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť  vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, poprípade o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru a/alebo adresy na doručenie výhry na území Slovenskej republiky.  V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, poprípade po kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

4) Súťažiaci je povinný reagovať, resp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní od zaslania výhernej správy. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári (resp. v odpovedi na súťažnú správu), a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

6) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formuláru rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky ostatné podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiach (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži je možné si vybrať jeden produkt (tzn. produkt usporiadateľa súťaže), a to z nižšie uvedených variantov.:

NIVEA UPOKOJUJÚCA MICELÁRNA VODA PRE CITLIVÚ PLEŤ, 400 ml, 1 ks
NIVEA OŠETRUJÚCA MICELÁRNA VODA PRE SUCHÚ PLEŤ, 400 ml, 1 ks
NIVEA HĹBKOVO ČISTIACA MICELÁRNA VODA, 400 ml, 1 ks (ďalej ako „výhra“)

2) Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom, potom získa jeden produkt podľa vlastnej voľby, ktorú vykonal v registračnom formulári z vyššie uvedených možností.

3) Do súťaže je vložených celkovo 100 ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nevyhnutné pre prípadné kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane voľby testovaného a výherného produktu, údaj o členstve súťažiaceho v NIVEA klube, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, resp. o veku nižšom spolu s evidenciou súhlasu zákonného zástupcu; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude počas celej doby trvania súťaže zverejnený na webových stránkach www.nivea.sk


V Bratislave dňa: 21. 07. 2023