ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O SÉRUM LUMINOUS630

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"NIVEA súťaž o Sérum Luminous630 podľa typu pleti - len pre členov NIVEA klubu"

- pre Slovenskú republiku –

 
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej súťaže nazvanej "NIVEA súťaž o Sérum Luminous630 podľa typu pleti - len pre členov NIVEA klubu" (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7685/B (ďalej tiež ako "usporiadateľ").

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len "organizátor")

Technickým správcom súťaže je

Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom: Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len "technický správca").

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na www.nivea.sk

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1801. 0985. 2023 00:00:00 hod do 1528. 1085. 2023 23:59:59 hod vrátane (ďalej len "čas konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže" ), výhradne prostredníctvom webových stránok www.nivea.sk  (ďalej len "súťažný web").

II. Účastníci súťaže:

1. Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov, mladší len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude doručený spolu s registráciou,  ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca"). V súťaži je možné doručovať len na zadanú adresu na území Slovenskej republiky. 

2. Súťažiacim sa môže stať a výhru môže prevziať iba člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo k momentu registrácie do súťaže a po celú dobu jej trvania až do odovzdania výhry. Registrácia člena klubu môže byť uskutočnená na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi "Pravidlami členstva NIVEA klubu" dostupnými na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutaze/nivea-klub.

3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

4. Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. (ďalej len "súťažiaci").

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez akejkoľvek kompenzácie vylúčená.

III. Účasť v súťaži:

1.   Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

a. sa prihlási do svojho NIVEA účtu;

b. vyplní úplne a pravdivo požadované údaje do registračného formulára, resp. tieto údaje skontroluje podľa predvyplnených:

e-mailová adresa,
meno a priezvisko,
adresa na území Slovenskej republiky,
pohlavie;

c. a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla "odoslať", čím súčasne potvrdí, že je starší ako 16 rokov, prípadne ak je mladší, tak prehlasuje, že spolu s registráciou doručuje organizátorovi zároveň súhlas zákonného zástupcu.

2. Záujemca je do súťaže registrovaný a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane voľby testovaného a výherného produktu) technickému správcovi súťaže (ďalej len "súťažná registrácia").

3. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz.

4. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web, či funkčnosť súťažného webu.

IV. Určenie výhercov:

1. Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali, vyžrebovaných 100 výhercov výhry.

2. Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3. Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci v stanovenej lehote požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, po doručení požadovaných informácií, príp. po kontrole požadovaných dokladov a ich odsúhlasení organizátorom súťaže.

4. Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť organizátorovi súťaže dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní odkedy bol na ich predloženie vyzvaný organizátorom súťaže. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek náhrady, pričom usporiadateľ  je oprávnený rozhodnúť o ďalšom využití výhry, vrátane jej udelenia inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

5. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom poštového prepravcu, ktorým je Slovenská pošta, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú súťažiaci uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní po overení splnenia podmienok pre vznik jeho nároku na výhru organizátorom súťaže.

6. Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si výhru neprevezme do 5 dní od doručenia výzvy organizátora súťaže na jej prevzatie, nárok súťažiaceho na výhru zaniká bez nároku súťažiaceho na poskytnutie akejkoľvek náhrady a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.

7. Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenej platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu preklopený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu pobytu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky súvisiace podmienky stanovené týmito pravidlami) skôr.

8. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky pre získanie výhry) než je počet výhier v súťaži, príp. ak nie je možné výhry rozdeliť z iného relevantného dôvodu (v súlade s právnymi predpismi a pravidlami tejto súťaže), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži je možné vybrať jeden produkt (tzn. produkt usporiadateľa súťaže), a to z nižšie uvedených variantov jednotlivých produktov:

NIVEA SÉRUM PROTI PIGMENTOVÝM ŠKVRNÁM CELLULAR LUMINOUS630, 30 ml, 1 ks
NIVEA OMLADZUJÚCE SÉRUM PROTI PIGMENTOVÝM ŠKVRNÁM CELLULAR LUMINOUS630, 30 ml, 1 ks
NIVEA SÉRUM PROTI TMAVÝM ŠKVRNÁM PO AKNÉ CELLULAR LUMINOUS630, 30 ml, 1 ks

(ďalej len "výhra").

2. Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom, potom získa jeden produkt podľa vlastnej voľby, ktorú vykonal v registračnom formulári z vyššie uvedených možností.
3. Do súťaže je vložených celkom 100 ks výhry.


VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1. Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím tiež súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ;

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas záujemcu ako dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu je nevyhnutné pre účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;

Doba spracúvania osobných údajov je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len dokumenty nevyhnutné pre splnenie si zákonnej povinnosti usporiadateľa v prípade kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv usporiadateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov viď. dokument "Politika ochrany súkromia";

Rozsah spracúvaných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane voľby testovaného a výherného produktu, údaj o členstve súťažiaceho v NIVEA klube a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre a o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,  resp. o veku nižšom spolu s evidenciou súhlasu zákonného zástupcu.

viac informácií o spracúvaní, príjemcoch osobných údajov a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemcov nájdete v dokumente "Politika ochrany súkromia".

2. Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne udeľujú svoj súhlas v súlade s ustanoveniami § 12 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, s tým, že môžu byť usporiadateľom, organizátorom a/alebo technickým správcom súťaže vyhotovované a zverejňované zvukové a obrazové záznamy súťažiacich súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), alebo iným spôsobom zverejňované písomnosti alebo prejavy osobnej povahy týkajúce sa súťažiaceho v rozsahu súťažiacim uvedené krstné meno a bydlisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, ,a to bezplatne po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

VII.  Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v iným plnením. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Žiaden súťažiaci nemá na výhry právny nárok.

3. Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov k týmto úplným pravidlám súťaže.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je záujemca / súťažiaci povinný tieto pochybnosti vyvrátiť (a predmetná skutočnosti riadne preukázať).

7. Originál úplných pravidiel bude počas celej doby súťaže zverejnené na internetových stránkach www.nivea.sk


V Bratislave, 6. 9. 2023