Úplné pravidlá súťaží a akcií usporiadaných na sociálnej sieti Instagram

Úplné pravidlá súťaží a akcií
usporiadaných na sociálnej sieti Instagram

 

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Zmyslom týchto úplných pravidiel súťaží a akcií usporiadaných na sociálnej sieti Instagram („pravidlá“) je úprava podmienok spotrebiteľských súťaží a akcií usporiadaných usporiadateľom na tejto sociálnej sieti Instagram („súťaž“).
1.2. Súťaže sú vyhlasované spoločne pre Českú a Slovenskú republiku a sú vyhodnocované zvlášť pre súťažiacich zapojených s českými profilmi a zvlášť pre súťažiacich  zapojených so slovenskými profilmi.
1.3. Originál pravidiel je k dispozícii pri vstupe do súťaže a je zverejnený na internetových stránkach https:/www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla a https:/www.nivea.cz/souteze-a-pravidla.
1.4. Každá konkrétna súťaž má pri vyhlásení (obvykle v rámci postu vyzývajúceho na účasť v súťaži)nastavené doplňujúce konkrétne podmienky danej súťaže („skrátené pravidlá“). V prípade rozporu týchto pravidiel a skrátených pravidiel majú prednosť skrátené pravidlá, a to zvlášť pre každú jednotlivú krajinu.
1.5. Tieto pravidlá a skrátené pravidlá sú jedinými dokumentami, ktoré záväzne upravujú podmienky súťaže vyhlásenej a vyhodnotenej prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Pokiaľ rozpor týchto dokumentov s dokumentami na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom, majú prednosť vždy skrátené pravidlá a pravidlá.
1.6. Tieto pravidlá sú určené pre spotrebiteľov zapájajúcich sa do súťaží na území Slovenskej republiky, pre spotrebiteľov zapájajúcich sa do súťaže na území Českej republiky je dostupný český preklad pravidiel – dostupný tu.
1.7. Okamihom zaslania príspevku, vložením komentára alebo iným zverejnením súťažnej odpovede podľa skrátených pravidiel súťažiaci prejavuje súhlas s pravidlami, skrátenými pravidlami a so spracovaním osobných údajov a zaväzuje sa stanovené podmienky súťaže dodržiavať.

 

2. Súťaž zabezpečujú:

2.1. Súťaž usporadúva spoločnosť Beiersdorf Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B („usporiadateľ“).
2.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167  („organizátor“).
2.3. Technickým správcom súťaže je spoločnosť Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri  vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 („technický správca“).

3. Termín a miesto konania súťaže:

3.1. Súťaž prebieha vždy v termíne určenom skrátenými pravidlami („termín súťaže"). Začiatok súťaže je okamihom zverejnenia súťažného postu vyzývajúceho na účasť v súťaži a obsahujúceho skrátené pravidlá („súťažný post“). Koniec súťaže je stanovený skrátenými pravidlami, pokiaľ je v nich uvedený konkrétny dátum, má sa za to, že je možné súťažiť do 23:59:59 posledného súťažného dňa.
3.2. Tieto pravidlá upravujú súťaže usporadúvané výlučne na sociálnej sieti Instagram, na profile usporiadateľa pre územie Českej a Slovenskej republiky, a to len na profile www.instagram.com/nivea_czsk („súťažný profil").

 

4. Súťažiaci:

4.1. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov. Mladšie osoby sa môžu súťaže zúčastniť len pokiaľ so svojou účasťou doručia usporiadateľovi súhlas zákonného zástupcu. Súťažiaci vstupom do súťaže prehlasuje, že je starší ako 16 rokov, prípadne (pri osobách mladších ako 16 rokov) prehlasuje, že má súhlas zákonného zástupcu a zaväzuje sa ho usporiadateľovi na výzvu predložiť. 
4.2. Súťažiaci je povinný mať na účasť v súťaži počas celej doby účasti v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, ktorý nie je zablokovaný a spĺňa podmienky sociálnej siete Instagram(„záujemca“). Záujemca nie je oprávnený prihlasovať sa do súťaže prostredníctvom viacerých profilov sociálnej siete Instagram. 
4.3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
4.4. Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa pravidiel („súťažiaci“).
4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.
4.6. Osoby konajúce v rozpore s pravidlami, dopúšťajúce sa nekalého konania, obchádzania pravidiel, poškodzovania tretích osôb alebo poskytovania nepravdivých informácií, budú bez náhrady vylúčené z účasti v súťaži. V prípade dôvodného podozrenia na podvodné alebo iné konanie súťažiaceho v rozpore s pravidlami je súťažiaci povinný preukázať, že konal v súlade s nimi.
4.7. Podmienkou účasti v súťaži nie je nákup tovaru.

5. Registrácia do súťaže:

5.1. Súťažiaci prostredníctvom funkcie sociálnej siete Instagram sleduje súťažný profil a sleduje ho po celý termín konania súťaže až do jej vyhodnotenia.
5.2. Súťažiaci zachytia okamih, kedy je skrátenými pravidlami formou súťažného postu zverejnená výzva na účasť v súťaži a obsahuje súťažnú úlohu.
5.3. Súťažiaci prostredníctvom svojho profilu splnia súťažnú úlohu a vlastným komentárom pod súťažným postom uverejnia požadovanú súťažnú odpoveď (v podobe fotografie, diela, textu alebo iné podľa zadania) a zároveň súťažiaci musí podľa zadania prípadne doplniť príslušný hashtag (#) a označiť súťažný profil.
5.4. Záujemca sa stáva súťažiacim v okamihu nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky podľa skrátených pravidiel a týchto pravidiel.
5.5. Registrácia je dokončená jej úspešným doručením a prijatím zo strany usporiadateľa.
5.6. Súťažiaci registráciou prehlasuje, že spĺňa tieto pravidlá, vrátane veku a udelených súhlasov.
5.7. Súťažiaci sa môže zaregistrovať len jedenkrát. Pokiaľ súťažiaci poruší ustanovenie o počte účastí a využívaní viacerých profilov, bude zo súťaže úplne vylúčený.
5.8. Už raz zaregistrovanú súťažnú odpoveď nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Tato úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži. V tomto prípade môže byť súťažiaci vylúčený.
5.9. Súťažiacim nahratá súťažná odpoveď musí okrem iného zodpovedať téme podľa súťažnej úlohy, týmto pravidlám, môže byť zaslaná len v slovenskom/ českom jazyku, vo formáte do počtu znakov podľa podmienok sociálnej siete Instagram, s veľkosťou súboru podľa podmienok sociálnej siete Instagram a nesmie odporovať dobrým mravom. Pri nedodržaní je súťažiaci vylúčený.
5.10. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

 

6. Súťažná mechanika:

6.1. Súťažná mechanika je vždy stanovená skrátenými pravidlami.
6.2. Najčastejšie súťažné mechaniky:
6.2.1. Znalostné otázky: výherca je vyžrebovaný zo všetkých správnych odpovedí;
6.2.2. Logické úlohy: výherca je vyžrebovaný zo všetkých odpovedí obsahujúcich správne riešenie;
6.2.3. Zaslanie fotografie (alebo iného diela) podľa súťažného zadania: výherca je vyžrebovaný zo všetkých fotografií (diel) spĺňajúcich tieto pravidlá a súťažné zadanie;
6.2.4. Otázky na názor: výherca je vyžrebovaný zo všetkých reakcií vyjadrujúcich relevantný názor na položenú otázku.

6.3. Pri znalostných otázkach objektívnu správnu odpoveď určuje usporiadateľ súťaže.
6.4. Pri logických úlohách je správne riešenie stanovené usporiadateľom súťaže. V prípade , keď sa hľadá v grafike zobrazený konkrétny predmet, správne riešenie vždy obsahuje počet predmetov aj čiastočne zobrazených.
6.5. Pokiaľ súťažiaci vyjadruje svoj názor nie je oprávnený zverejňovať príspevky urážajúce, diskriminačné, hanlivé alebo inak poškodzujúce tretie osoby. V rámci odpovedí súťažiaci nezverejňuje osobné údaje alebo iné chránené prvky osobnosti tretej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu.
6.6. Pokiaľ súťažiaci zasiela súťažnú fotografiu alebo iné dielo, prehlasuje, že je jej jediným autorom. Zároveň súťažiaci nie je oprávnený v diele zachytiť tretie osoby bez ich výslovného a doloženého súhlasu podľa týchto pravidiel. Dielo musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní, nesmie zobrazovať súťažiaceho alebo iné osoby v nebezpečných situáciách alebo akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolunažívania alebo v rozpore s právnymi predpismi alebo právami tretích osôb. Pre diela zachytené na fotografii sa uvedené použije obdobne.

 

7. Výhry:

7.1. Výhry a počet výhercov je vždy stanovený skrátenými pravidlami. Skrátené pravidlá sú vyhlásené zvlášť pre územie Českej republiky a zvlášť pre územie Slovenskej republiky. 
7.2. Výhry sú neprenosné a nikdy netvoria skutočné peniaze.
7.3. Po skončení termínu súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali správne na položenú otázku, resp. riadne splnili súťažnú úlohu a dodržali tieto pravidlá a skrátené pravidlá, vyžrebovaný stanovený počet výhercov.
7.4. Súťaž sa usporadúva spoločne pre súťažiacich zapájajúcich sa na území Slovenskej a Českej republiky na sociálnej sieti Instagram, avšak výhercovia sú určovaní zvlášť pre Českú republiky a zvlášť pre Slovenskú republiku. Skrátené pravidlá stanovia počet výhercov zapájajúcich sa na území Slovenskej republiky a počet výhercov zapájajúcich sa na území Českej republiky, a to zvlášť pre každú jednotlivú krajinu podľa jazykovej mutácie skrátených pravidiel. Usporiadateľ určí miesto zapojenia sa podľa profilu, či je slovenský alebo český.
7.5. Pokiaľ je výhier viac, vyžrebujú sa výhercovia postupne podľa výhier stanovených skrátenými pravidlami.
7.6. Výhry sa doručujú len na platné a riadne označené adresy na území Českej a Slovenskej republiky prostredníctvom usporiadateľom zvoleného poskytovateľa poštových služieb.
7.7. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať len raz. Bez toho, aby bolo obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich má rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje a ich doručovacia adresa, považujú sa takí súťažiaci ta členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať len jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá len tomu, ktorý bol vyžrebovaný najskôr.
7.8. Výhra sa doručuje len jedenkrát, náhradné doručenie nie je možné.
7.9. Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
7.10. Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojej výhre informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od žrebovania, a to prostredníctvom účtu na sociálnej sieti, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď)(„výherná správa“).V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, e-mail, adresa na doručenie výhry), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.
7.11. Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady / informácie najneskôr do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky, a bol vyžrebovaný ako náhradník.
7.12. Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu doručiť výhru alebo si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.
7.13. V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané  výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

8. Spracúvanie osobných údajov:

8.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ.
8.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia dostupnom na https://www.nivea.cz/  a https://www.nivea.sk/ („Politika“).
8.3. Účelom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier.
8.4. Právnym základom na spracovanie je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do súťaže ako aj marketingovej akcie. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie súťaže a odvolaním súhlasu účasť súťažiaceho v súťaži končí.
8.5. Doba spracúvania osobných údajov je obdobie termínu konania súťaže až do odovzdania výhier a 6 mesiacov potom z dôvodu kontroly. Následne budú uchovaný iba obmedzený rozsah údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a pre prípad kontroly orgánu dozoru. Viac o oprávnenom záujme na ochrane práv a plnení zákonných povinností je uvedené v Politike.
8.6. Rozsah údajov: údaje z profilu súťažiaceho na sociálnej sieti Instagram (meno a priezvisko, príp. prezývka), súťažná odpoveď ( text, dielo, fotografia), údaje uvedené v rámci registrácie do súťaže, údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, e-mail, doručovacia adresa) podľa týchto pravidiel, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov.
8.7. Príjemcovia údajov: sprostredkovatelia v podobe osôb zabezpečujúcich súťaž a ďalší sprostredkovatelia a príjemcovia uvedený v Politike.
8.8. Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby, vrátane spôsobu ich uplatnenia sú k dispozícii v Politike.
8.9. Viac informácií o spracovaní osobných údajov pre marketingové akcie je uvedený v článku 3.3 Politiky.
8.10. Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

9. Licencia k súťažným dielam:

9.1. Súťažná odpoveď (fotografie, text alebo iná odpoveď podľa súťažného zadania) („dielo“) nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.
9.2. Usporiadateľ, resp. organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také odpovede (diela), ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorých šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.
9.3. Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné odpovede (diela), ktoré:
9.3.1. nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
9.3.2. nie sú relevantné vo vzťahu k súťažnej otázke;
9.3.3. vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas na použitie v rámci tejto súťaže;
9.3.4. nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
9.3.5. zachytávajú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie, inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám;
9.3.6. obsahujú náboženský alebo politický podtext;
9.3.7. majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
9.3.8. zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.
9.4. Nahratím súťažnej odpovede (diela) do súťaže (registráciou) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený dielo súťažiaceho využívať všetkými spôsobmi použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa, oficiálnej stránke sociálnych sietí usporiadateľa alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k dielu. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený dielo na svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona na akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahratím diela do súťaže. 
9.5. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje diela (súťažné odpovede), a za dôsledky ich zverejnenia, t.j. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

10. Záverečné ustanovenia:
10.1. Usporiadateľ je oprávnený termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel, resp. skrátených pravidiel sa uskutoční písomne (elektronicky) a nadobúda účinnosť zverejnením.
10.2. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Instagram. So správou súťaže nie je sociálna sieť Instagram žiadnym spôsobom spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna pomoc. Záujemcovia sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, nie sociálnej sieti. Sociálna sieť Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za legálny priebeh súťaže, hlavne za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky na splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) a dodržiavania príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa k súťaži a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie nevyhnutných regulačných povolení). Zapojením sa do súťaže záujemcovia berú na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálnej siete Instagram, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Instagram sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.
10.3. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
10.4. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.
10.5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

V Bratislave dňa: 14. 04. 2023