Úplné pravidlá marketingovej akcie

„Výmena bodov za NIVEA odmenu pre členov NIVEA klubu“

Úplné pravidlá marketingovej akcie

„Výmena bodov za NIVEA odmenu pre členov NIVEA klubu“

Úplné pravidlá marketingovej akcie v znení dodatku č. 2

- pre Slovenskú republiku -

 

 

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Výmena bodov za NIVEA odmenu pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „akcia“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej akcie  na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených účastníkov akcie na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Tento dodatok č. 1 mení pravidlá a prináša predčasné ukončenie marketingovej akcie "Výmena bodov za odmenu NIVEA pre členov klubu" k 11. 9. 2023 - úplné nové znenie pravidiel akcie nájdete nižšie.

Usporiadateľom akcie je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B (ďalej len „usporiadateľ“)

Organizátorom akcie je
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 028 320 20, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 (ďalej len „organizátor“)

Technickým správcom akcie je
Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom: Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“)

Originál Úplných pravidiel bude počas celej doby programu zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania akcie:
1) Akcia prebieha v termíne od 1. 1. 2023 00:00:00 hod. do 11. 9. 2023 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania akcie“) na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok  (ďalej len „miesto konania akcie“).

II. Účastník akcie:
1) Účastníkom akcie sa môže stať výlučne fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá je členom NIVEA klubu a ktorá zároveň nie je v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, spoločnostiam a agentúram, príp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ďalej tiež „záujemca“).

2) Účastníkom akcie sa stane osoba, spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcom bode, ktorá sa v termíne konania akcie zapojí aspoň do jednej čiastkovej aktivity usporiadateľa, v rámci ktorej je možné zbierať body do klubovej súťaže bližšie špecifikované v Úplných pravidlách súťaže „Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „Pravidlá klubovej súťaže“), a ktorá nazbiera v rámci čiastkových aktivít minimálne 200 bodov (ďalej len „účastník akcie“). Na čiastkových aktivitách je možné zúčastniť sa len do 30.6.2023, potom je možné už len vymieňať body, a to až do vyčerpania jednotlivých odmien.

3) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami akcie, nebudú do akcie zaradené. V prípade, že bude zistené, že do akcie bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto akcii, bude táto bez náhrady vylúčená.

III. Odmena a jej odovzdanie
1) Každý mesiac a počnúc 1.7.2023 každý týždeň bude v priebehu doby konania akcie rozdelený určitý druh a počet NIVEA odmien. Množstvo a druh odmeny pre daný týždeň (do 1.7.2023 mesiac) bude vždy uvedený na webových stránkach www.NIVEA.sk  Kategórie odmien sú nasledovné:

- darčekový predmet NIVEA;
- zľavové vouchery na nákup na partnerskom e-shope;
- virtuálne odmeny.
Súhrnne nazývané ako „odmena“.

2) Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o splnení podmienok k účasti na akcii alebo nároku účastníka akcie na odmenu doklady na preukázanie konkrétnych skutočností, príp. na identifikáciu účastníka akcie. Pokiaľ účastník akcie nepredloží na výzvu organizátora, príp. usporiadateľa adekvátne doklady, bude z akcie vyradený. V takom prípade odmena prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa akcie. Záujemca/účastník akcie je povinný reagovať na akékoľvek výzvy organizátora a usporiadateľa v lehote päť pracovných dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy.

3) Odmena bude účastníkovi akcie odoslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu, s ktorou sa účastník akcie zúčastnil akcie (tzn., ktorá je uvedená v jeho členskom účte v rámci NIVEA klubu), a to do 30 pracovných dní od overenia nároku na odmenu. 

IV. Mechanika akcie:
1) Princíp akcie spočíva vo výmene bodov získaných v rámci čiastkových aktivít, t.j. v rámci čiastkových súťaží organizovaných  usporiadateľom v dobe konania tejto akcie, za hodnotenie a recenzie produktov usporiadateľa, tzv. Rate&Review na webe www.nivea.sk uskutočnených v termíne konania akcie, za vyplnenie a odoslanie dotazníkov usporiadateľa a za odporučenie a získanie nových aktívnych členov NIVEA klubu (ďalej len „čiastkové aktivity“), za odmenu/y aktuálne pre daný mesiac, resp. týždeň (od 1.7.2023) v rámci doby konania akcie. Bližšie podmienky zbierania bodov v rámci čiastkových aktivít sú upravené vo Všeobecných pravidlách súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu.  

2) Záujemca sa do akcie zapojí tak, že sa v termíne konania akcie:
a) prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube;
b) nazbiera požadovaný počet bodov potrebný pre smenu v rámci niektorej z čiastkových aktivít (vyplnením / splnením súťažného formulára / úlohy / aktivity a pod.);
c) vyberie si odmenu aktuálne dostupnú na webových stránkach www.NIVEA.sk.
Nazbierané body je možné vymeniť za jednu aktuálne dostupnú odmenu.
Zapojením sa do akcie súhlasí účastník akcie s týmito pravidlami a so spracovaním osobných údajov podľa ustanovenia článku V. týchto pravidiel.

3) Záujemca/účastník je oprávnený vymieňať body v rámci jedného mesiaca vždy iba tak, že získa najviac jeden kus každého druhu odmeny mesačne. S účinnosťou od dňa 1.7.2023 je možné získať iba jednu odmenu na jedného člena. Akékoľvek obchádzanie úplných pravidiel akcie či čiastkových aktivít/súťaží je zakázané. V priebehu doby konania akcie je záujemca/účastník oprávnený vymieňať body získané výhradne za unikátne hodnotenia a recenzie. Unikátnosť hodnotenia a recenzií posudzuje zásadne usporiadateľ a v prípade, že bude zistené kopírovanie hodnotení a recenzií, budú záujemcovi/účastníkovi všetky body za takto okopírované texty (príp. s minimálnymi úpravami) zrušené s konečnou platnosťou. V prípade opakovaného porušenia tohto ustanovenia je usporiadateľ oprávnený záujemcu/účastníka z akcie úplne vylúčiť.  

 

V. Spracúvanie osobných údajov a prejavov osobnej povahy:
1) Účastník akcie súhlasí so spracovaním osobných údajov zo svojho členského účtu NIVEA klubu v rozsahu: pohlavie, meno a priezvisko, adresa, e-mail, dátum narodenia; a ďalej údajov poskytnutých v dobe konania akcie v rozsahu: body z čiastkových aktivít usporiadateľa, IP adresa zariadenia, z ktorého bola uskutočnená výmena bodov za odmenu, údaj o odmene, odovzdanie odmeny a súvisiaca komunikácia. Osobné údaje budú spracované na účely vedenia, organizácie akcie vrátane doručenia odmeny. Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ, pričom kontaktné údaje vrátane údajov na zodpovednú osobu sú uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  Sprostredkovateľmi sú organizátor a technický správca a ďalšie osoby (vrátane príjemcov) uvedených v Politike ochrany súkromia. Právnym základom spracovania je dobrovoľný súhlas účastníka akcie. Doba spracovania je doba trvania akcie až do okamihu vysporiadania všetkých odmien v rámci akcie, resp. do odvolania súhlasu. Účastník akcie môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na adrese info(et)nivea.sk , čím dôjde k ukončeniu spracovania osobných údajov na tento účel a ukončeniu účasti účastníka akcie na akcii. Ďalej bude spracovávaný len obmedzený rozsah údajov počas obmedzenej doby troch rokov na účely obrany proti nárokom a ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodov prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa (viac o oprávnenom záujme viď dokument Politika ochrany súkromia), ďalej len, pokiaľ to ukladá zvláštny právny predpis. Podrobné podmienky spracovania, informácie o ochrane osobných údajov a o príjemcoch sú uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“, kde sú rovnako uvedené práva účastníkov akcie, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas na spracovanie osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracovaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov.

2) Účastník akcie výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže a organizátor sú oprávnení bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia akcie.

 

VI) Záverečné ustanovenia:
1) Usporiadateľ, popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto akcie. Organizátor ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
2) Usporiadateľ, popr. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa, je oprávnený akciu kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá, ak si to vyžadujú okolnosti akcie. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude to uskutočnené písomne, formou dodatku k týmto pravidlám, a zverejnené na adrese https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla .
3) Usporiadateľ, popr. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované odmeny odmenami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania odmien, a to najmä v prípade, že im odmeny nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť účastníkom akcie odovzdané v súlade s pravidlami akcie. 
4) Výmena odmien alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné odmeny, ako aj vymáhanie účasti na akcii alebo odmien právnou cestou, nie je možné. Odmeny, ktoré nebolo možné účastníkom akcie v súlade s pravidlami doručiť, prepadajú bez ďalšieho usporiadateľovi akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 
5) Organizátor ani usporiadateľ a technický správca nie sú zodpovední za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú účastník akcie prípadne utrpí svojou účasťou na akcii alebo v súvislosti s používaním odmien. 
6) Organizátor, technický správca ani usporiadateľ akcie nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade, pochybností usporiadateľa alebo organizátora o splnení podmienok akcie účastníkom akcie, sú dôkazné povinnosti na účastníkovi akcie. 
7) Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor, technický správca alebo usporiadateľ zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov akcie alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi akcie k získaniu výhry.
8) Účasťou na akcii prejavuje každý účastník akcie súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

V Bratislave, dňa 04. 01. 2023, aktualizované dodatkom č. 2 k 17. 7. 2023