Všeobecné pravidlá súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu

Všeobecné pravidlá súťaží a akcií
pre členov NIVEA klubu

Podrobné pravidlá vyhodnotenia zberu bodov v rámci NIVEA klubu

v znení dodatku č. 3

– pre Slovenskú republiku -1. Úvodné ustanovenia:
1.1. Zmyslom týchto všeobecných pravidiel súťaží a akcií pre členov NIVEA klubu a Podrobných pravidiel vyhodnotenia zberu bodov v rámci NIVEA klubu („pravidlá“) je úprava podmienok akcií pre najaktívnejších členov NIVEA klubu pri zbere bodov na aktivitách v rámci NIVEA klubu („zber bodov“) a všeobecná úprava reklamných spotrebiteľských súťaží a akcií usporiadaných usporiadateľom pre členov NIVEA klubu (všetky akcie vrátane zberu bodov ďalej len ako „súťaž“). 
1.2. Originál pravidiel je k dispozícii pri vstupe do každej aktivity NIVEA klub a je zverejnený na internetovej stránke https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.
1.3. Tieto pravidlá upravujú všeobecne všetky bodové aktivity, spôsob zberu bodov v rámci NIVEA klubu a možné odmeny za nazbierané body.
1.4. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje rozdeľovanie odmien za zber bodov v rámci NIVEA klubu, všeobecné podmienky súťaží členov NIVEA klubu, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim a spotrebiteľom. V prípade rozporu textu na uvedených materiáloch s textom týchto pravidiel majú prednosť tieto pravidlá, okrem prípadov uvedených v nasledujúcom odstavci. 
1.5. Každá konkrétna súťaž/vyhlásená aktivita NIVEA klubu má pri vyhlásení nastavené konkrétne podmienky danej súťaže/akcie („pravidlá čiastkovej súťaže“). V prípade rozporu týchto pravidiel a pravidiel čiastkovej súťaže majú prednosť pravidlá čiastkovej súťaže.
1.6. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené formou písomných dodatkov. Zmena je účinná zverejnením.

Týmto dodatkom č. 3 sa ukončujú súťaže a podujatia na zbieranie bodov v rámci NIVEA klubu k 30.6.2023 - úplné nové znenie pravidiel nájdete nižšie.
1.7. Okamihom zapojenia sa záujemcu do ľubovoľnej súťaže tento prejavuje súhlas s týmito pravidlami, pravidlami čiastkovej súťaže a so spracovaním osobných údajov a zaväzuje sa stanovené podmienky dodržiavať.

 

2. Súťaže pre členov NIVEA klubu zabezpečujú: 
2.1. Súťaže usporadúva spoločnosť Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 7685/B („usporiadateľ“). 
2.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 („organizátor““). 
2.3. Technickým správcom súťaže je spoločnosť Go Digital! Direct s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 („technický správca“).


3. Termín a miesto konania:

3.1. Súťaž prebieha v termíne od 1.1.2023 00:00:00 hod. do 30.06.2023 23:59:59 hod. vrátane („termín konania súťaže").
3.2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok www.nivea.sk v rámci NIVEA klubu („miesto konania súťaže"). 
3.3. Súťaž v rámci zberu bodov je na účely určenia výhercov rozdelená na mesačné, samostatné vyhodnotenia, súťažné kolá, vždy presne v každom kalendárnom mesiaci, napr. 1.kolo = 1. kalendárny mesiac teda január, 1.1.2023 00:00:00 – 31.01.2023 23:59:59, atď.
(ďalej len „súťažné kolo“, spoločne „súťažné kolá“)

 

4. Mechanika zberu bodov:
4.1. Členovia NIVEA klubu sú oprávnení zúčastniť sa všetkých súťaží vyhlásených usporiadateľom pre členov NIVEA klubu počas celého termínu konania súťaže („čiastkové súťaže“)
4.2. Hlavným princípom odmeňovania účasti v čiastkových aktivitách a mesačnom vyhodnotení najaktívnejších členov podľa týchto pravidiel je, že člen sa zúčastňuje bodovaných aktivít tak, aby v súťažnom kole (kalendárnom mesiaci) získal body, ktoré si môže vymeniť podľa osobitných pravidiel výmeny bodov, pričom výmena bodov znižuje nazbierané body súťažiacich za celé obdobie trvania súťaže.
4.3. Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že sa v termíne konania súťaže: 
4.3.1. prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube (prípadne sa registruje spôsobom uvedeným na www.nivea.sk/klub); 
4.3.2. zároveň sa zapojí do čiastkovej súťaže (apod. vyplnením/splnením súťažného formulára/úlohy/aktivity);
4.3.3. odoslaním súťažného formulára/úlohy/aktivity kliknutím na príslušné tlačidlo udelí súhlas s pravidlami čiastkovej súťaže, s pravidlami tejto súťaže a so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených pravidlami tejto súťaže a čiastkovej súťaže.
4.4. Doručením uvedeného súhlasu spoločne s riadnym splnením súťažnej aktivity technickému správcovi je súťažiaci zaregistrovaný do čiastkovej súťaže („čiastková súťažná registrácia“).
4.5. Za svoju účasť a výsledky dosiahnuté v rámci čiastkovej súťaže získava súťažiaci body do tejto súťaže podľa kľúča uvedeného v čiastkových pravidlách konkrétnej čiastkovej súťaže. V prípade, že je v čiastkových pravidlách súťaže (alebo týchto pravidlách) uvedený maximálny možný počet bodov započítateľných do tejto súťaže, nie je možné za danú čiastkovú súťaž získať viac bodov, ako je stanovené.
4.6. Čiastkové súťaže sú vyhlasované len pre členov NIVEA klubu. V rámci súťaží usporiadateľa, ktoré nie sú viazané na členstvo v NIVEA klube, môže byť rovnako vyhlásené získanie bodového hodnotenia do tejto súťaže, v takom prípade sa časť takejto súťaže považuje za samostatnú čiastkovú súťaž. V prípade ukončenia účasti v čiastkovej súťaži pred vyhlásením výsledkov čiastkovej súťaže sa člen vyraďuje z vyhodnotenia čiastkovej súťaže na účely tejto súťaže.
4.7. Na účely účasti v čiastkovej súťaži sa člen zaväzuje odsúhlasiť pravidlá čiastkovej súťaže, ibaže sú tieto pravidlá obsiahnuté v týchto pravidlách.
4.8. Člen v čiastkovej súťaži zbiera body. 
4.9. Počet bodov sa spočíta ku dňu 30.6.2023 23:59:59 hod.
4.10. Člen bude oprávnený získané body vymeniť za NIVEA odmeny alebo súťažiť o výhry pre súťažné kolo. Samotná výmena bodov za odmeny bude upravená čiastkovými pravidlami, ktoré majú v prípade rozporu ustanovení s týmito pravidlami prednosť. 

 

5. Súťažiaci:
5.1. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov. Mladšia osoba sa môže zúčastniť súťaže, len pokiaľ spolu so svojou účasťou v súťaži doručí usporiadateľovi súhlas zákonného zástupcu. Udelením súhlasu súťažiaci prehlasuje, že je starší ako 16 rokov, resp. mladší a zároveň prikladá súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.
5.2. Súťažiaci je povinný mať na účasť v súťaži počas celej doby jeho účasti v súťaži aktívnu registráciu v NIVEA klube, ktorá nie je prerušená ani ukončená (až do vyhodnotenia – čiastkového) a spĺňa podmienky registrácie NIVEA klubu vyhlásené usporiadateľom („záujemca“). Záujemca nie je oprávnený prihlasovať sa do súťaže prostredníctvom viacerých registrácií NIVEA klubu. Členstvo v NIVEA klube sa riadi pravidlami umiestnenými tu, ktoré sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať. 
5.3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
5.4. Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne zaregistruje (aspoň jedenkrát sa zúčastní čiastkovej súťaže) podľa pravidiel čiastkovej súťaže a zároveň odsúhlasí účasť v súťaži prijatím týchto pravidiel („súťažiaci“). 
5.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  
5.6. Osoby konajúce v rozpore s pravidlami, dopúšťajúce sa nekalého konania, obchádzania pravidiel, poškodzovania tretích osôb alebo poskytovania nepravdivých informácií, budú bez náhrady vylúčené z účasti v súťaži. V prípade dôvodného podozrenia na podvodné alebo iné konanie súťažiaceho v rozpore s pravidlami je súťažiaci povinný preukázať, že konal v súlade.
5.7 Každý súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa každej súťaže len raz, pokiaľ nie je v osobitných pravidlách uvedené inak.

 

6. Čiastkové súťaže – bodové hodnotenie aktivity:
6.1. Usporiadateľ je oprávnený v priebehu termínu konania súťaže vyhlasovať čiastkové súťaže na usporiadateľom určenú dobu.
6.2. Body z čiastkovej súťaže budú súťažiacemu priradené do všeobecného vyhodnotenia mesačných kôl v prípade, že tento dodržuje tieto pravidlá, zapája sa do čiastkových súťaží v rámci svojho jedného aktívneho, riadne založeného profilu v NIVEA klube.
6.3. Čiastkové súťaže budú vždy upravené čiastkovými pravidlami. V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a čiastkových pravidiel majú prednosť čiastkové pravidlá. 
6.4. Usporiadateľ je oprávnený v každom súťažnom kole definovať ľubovoľné čiastkové súťaže (pričom ohlásenie usporiadateľ vykoná ľubovoľnou formou (e-mailom, v rozhraní NIVEA klubu apod.), pričom pôjde napríklad o tieto:
6.4.1. Odmena za registráciu:
* Každý člen (aktuálny alebo nový) obdržia automaticky 40 bodov za registráciu;
6.4.2. Odmena za narodeniny:
* Každý člen obdrží automaticky v deň svojich narodenín 50 bodov; 
6.4.3. Vyplnenie dotazníka:
* za každý riadne a v súlade s čiastkovými pravidlami vyplnený a usporiadateľovi doručený dotazník súťažiaci získa 25 bodov;
* súťažiaci nie je oprávnený vypĺňať opakovane jeden totožný dotazník
6.4.4. Testovanie výrobkov:
* za každý riadne a v súlade s čiastkovými pravidlami vyplnený a usporiadateľovi doručený formulár na testovanie výrobkov súťažiaci získa 15 bodov;
* každý výrobok je súťažiaci oprávnený testovať najviac jedenkrát, pokiaľ to urobí inak, sú body pripísané len za jednu účasť podľa čiastkových pravidiel.
6.4.5. Súťaž o boxy s prekvapením:
* za účasť súťažiaceho v súťaži o boxy s prekvapením, resp. za riadne a v súlade s čiastkovými pravidlami vyplnenú a usporiadateľovi doručenú súťažnú registráciu súťažiaci získa 15 bodov;
* súťažiaci nie je oprávnený sa zúčastniť opakovane v jednej súťaži, pokiaľ to urobí inak, sú body pripísané len za jednu účasť podľa čiastkových pravidiel.
6.4.6. Kvízové súťaže:
* za správnu odpoveď súťažiaceho v kvízovej súťaži na všetky otázky, resp. za doručenie tejto odpovede usporiadateľovi (bez ohľadu na počet pokusov) súťažiaci získa 30 bodov;
* po dosiahnutí správnej odpovede nie je možná opakovaná účasť, pokiaľ tak urobí, sú body pripísané len za jednu účasť podľa čiastkových pravidiel.
6.4.7. Znalostné webové súťaže:
* za účasť súťažiaceho v znalostnej webovej súťaži o správnu odpoveď na zadanú súťažnú otázku, resp. za doručenie tejto odpovede usporiadateľovi (riadne vykonanú súťažnú registráciu) súťažiaci získa 20 bodov;
* po dosiahnutí správnej odpovede nie je možná opakovaná účasť, pokiaľ tak urobí,  sú body pripísané len za jednu účasť podľa čiastkových pravidiel.
6.4.8. Ostatné súťaže:
* za účasť v ostatných súťažiach, resp. za doručenie súťažnej registrácie usporiadateľovi podľa čiastkových pravidiel, môže súťažiaci získať (podľa úpravy v čiastkových pravidlách) buď 5 bodov za účasť v jednom súťažnom dni alebo 30 bodov za účasť v súťaži – bodové hodnotenie aktivity sa vždy riadi čiastkovými pravidlami, resp. pravidlami danej súťaže;
6.4.9. Referral program:
* za zavolanie nového člena podľa podmienok čiastkovej aktivity súťažiaci získa 50 bodov;
* súťažiaci môže takto získať maximálne 500 bodov, teda za kalendárny rok je odmenených maximálne desať nových  členov;
* viac viď Úplné pravidlá referral programu pre NIVEA klub tu. 
6.4.10. Rate & Review:
* za každé hodnotenie, resp. riadne vyplnené hodnotenie podľa týchto pravidiel a pravidiel NIVEA klubu súťažiaci získa 5 bodov;
* súťažiaci takto môže získať maximálne 500 bodov, teda za kalendárny rok je odmenených maximálne sto nových hodnotení;
* čiastkové pravidlá Rate & Review sú obsiahnuté v pravidlách NIVEA klubu a v týchto pravidlách.
6.4.11. Aktivity v rámci Skin Guide:
* za každú selfie, resp. vyfotenie pleti v aplikácii Skin Guide a získanie odporučenia výrobku na mieru podľa podmienok aplikácie a podľa týchto pravidiel získa člen 5 bodov;
* člen takto môže urobiť maximálne jednu selfie za jeden deň, takže denne môže získať maximálne 5 bodov.

6.5. Čiastkové pravidlá pre Rate & Review ("R&R"):

6.5.1. súťažiaci sa do R&R zapojí tak, že postupom podľa pravidiel členstva NIVEA klubu vloží svoje hodnotenie a recenziu ku konkrétnemu produktu tak, aby toto odpovedalo pravidlám členstva NIVEA klubu a týmto pravidlám. 
6.5.2. Za každé R&R jedného konkrétneho produktu usporiadateľa na www.nivea.sk  zodpovedajúceho podmienkam uvedeným v Pravidlách členstva „NIVEA klub“ a pravidlám tejto súťaže získa súťažiaci 5 bodov do celkového hodnotenia súťaže. 
6.5.3. R&R je možné splniť len tak, že sa súťažiaci prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube a k vybranému produktu usporiadateľa pripojí tak hodnotenie, ako aj recenziu (tzn. R&R). 
6.5.4. Recenzia, tak aby za R&R mohol súťažiaci získať body do súťaže, musí okrem splnenia podmienok uvedených v Pravidlách členstva „NIVEA klub“ obsahovať podrobnejšie zhodnotenie produktu súťažiacim (musí byť zrejmé, v čom súťažiaci vidí kladné/záporné stránky produktu, v čom mu produkt vyhovuje atď.). 
6.5.5. Posúdiť, či R&R spĺňa podmienky súťaže, a rozhodnúť tak o udelení, alebo neudelení bodov do celkového hodnotení súťaže, je oprávnený výhradne usporiadateľ (popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa). 
6.5.6. Každému jednotlivému produktu usporiadateľa môže konkrétny súťažiaci v termíne konania súťaže pripojiť len jedno R&R (tak aby mu zaň boli pripočítané body). 
6.5.7. Súčasne platí, že každý jednotlivý súťažiaci môže v termíne konania súťaže uskutočniť max. 100 recenzií (teda získať max. 500 bodov do súťaže).
6.5.8. Všetky hodnotenia a recenzie odporujúce dobrým mravom, nerelevantné vo vzťahu k produktu, urážajúce alebo poškodzujúce tretie osoby, v cudzom jazyku, nezrozumiteľné alebo obsahujúce nelegálny obsah alebo obsah navádzajúci na nebezpečné konanie nebudú zverejnené (prípadne budú zmazané) a nebudú zaradené do súťaže. Súčasne pri už zaradených R&R budú tieto body súťažiacim odobrané a tento môže byť úplne vyradený zo súťaže.
6.5.9. R&R za daný mesiac (súťažné kolo) sú vždy vyhodnotené najneskôr do uskutočnenia vyhodnotenia súťaže v rámci daného súťažného kola.

 

7. Výhry v súťaži o získanie najvyššieho počtu bodov za daný mesiac (súťažné kolo) a ich odovzdanie:
7.1. Pre každé súťažné kolo sú určené iné výhry. Výhry pre každý mesiac budú zverejnené na https://www.nivea.sk/vybrali-sme-pre-vas/local/sk/nivea-klub/prehlad-vyhier. Jún bude posledným mesiacom, v ktorom sa vyhodnotí súťaž o najvyšší počet bodov.
7.2. Usporiadateľ je v prípade potreby oprávnený výhry kedykoľvek vymeniť za výhry obdobné.
7.3. Výherca bude ohľadom získania výhry kontaktovaný na e-mail, ktorý zadal v rámci registrácie do NIVEA klubu najneskôr do 21 dní od vyhodnotenia súťažného kola.
7.4. V každom súťažnom kole môže každý výherca získať len jednu výhru.
7.5. Skutočnosť, že súťažiaci získal najviac bodov (teda umiestnil sa na 1. – 10. mieste) v súťažnom kole (popr. bol vyžrebovaný, viď prísl. ustanovenie týchto pravidiel), bude danému súťažiacemu oznámená, pričom súčasťou informačného e-mailu môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.
7.6. V prípade, že v predchádzajúcom odstavci uvedený súťažiaci nebude reagovať na informáciu o výhre (v lehote piatich kalendárnych dní), nestáva sa výhercom v súťaži. Výhercom sa predmetný súťažiaci stane až okamihom doručenia odpovede na informáciu o výhre na e-mailovú adresu, z ktorej bola informácia o výhre odoslaná, a to v lehote uvedenej vyššie (v prípade, že organizátor usporiadateľ nebudú požadovať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži alebo nároku na výhru. V opačnom prípade sa súťažiaci stáva výhercom až potvrdením zo strany organizátora alebo usporiadateľa). Pokiaľ sa výherca neskôr stane nekontaktovateľným a nebude, s ohľadom na uvedené, možné výhru realizovať, resp. sa s ním ohľadom realizácie spojiť, nárok výhercu na výhru zaniká.  V oboch prípadoch prepadá táto výhra v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej pridelenia náhradnému výhercovi.
7.7. Organizátor aj usporiadateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o splnení podmienok účasti v súťaži súťažiacim alebo nároku súťažiaceho na výhru od takého záujemcu/súťažiaceho príslušné doklady za účelom preukázania konkrétnych skutočností, popr. na identifikáciu výhercu (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Pokiaľ súťažiaci nepredloží na vyzvanie organizátora, popr. usporiadateľa adekvátne doklady, bude zo súťaže vyradený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej pridelenia náhradnému výhercovi. Záujemca/súťažiaci je povinný zareagovať na akékoľvek výzvy organizátora a usporiadateľa v lehote piatich pracovných dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy.
7.8. Výhra, ktorú nie je možné odoslať elektronicky, bude zaslaná prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Pri komunikácii sa postupuje podľa odseku 7.6 týchto pravidiel.
7.9. V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (resp. bude do vyhodnotenia súťažného kola zaradených menej súťažiacich), než je výhier v súťaži, popr. nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súladu s týmito pravidlami alebo právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

 

8. Vyhodnotenie súťaže – zber bodov:
8.1. Princíp súťaže spočíva v zbere bodov. Súťažiaci zbiera body v jednotlivých čiastkových súťažiach. Body sú vždy vyhodnotené (spočítané) len za dobu konania súťažného kola, za ktoré je uskutočnené vyhodnotenie (v rámci každého mesiaca zvlášť). 
8.2. Celkový stav bodov nazbieraných súťažiacim v jednom súťažnom kole je na účely vyhodnotenia súťažného kola (daného mesiaca) znížený o body, ktoré súťažiaci využil na výmenu za NIVEA odmenu (výmena bodov za NIVEA odmenu je upravená zvláštnymi podmienkami).
8.3. Každé súťažné kolo obdrží definované výhry tých 10 súťažiacich, ktorí splnili tieto pravidlá a čiastkové pravidlá a ktorí majú zároveň najviac bodov nazbieraných v rámci čiastkových súťaží za dané súťažné kolo. V prípade zhody v počte bodov na prvých desiatich pozíciách rozhodne o 10 výhercoch žreb.
8.4. Bodové hodnotenie čiastkových súťaží určuje usporiadateľ čiastkovými pravidlami.
8.5. Všeobecné hodnotenie základných čiastkových aktivít je rovnako uvedené v článku 6 týchto pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený (bez ďalšieho) hodnotenie meniť čiastkovými pravidlami.
8.6. Usporiadateľ je oprávnený vyhlásiť akúkoľvek bodovo hodnotenú aktivitu v podobe čiastkovej súťaže.
8.7. Každé súťažné kolo bude vyhodnotené najneskôr do 7 kalendárnych dní po jeho skončení. 
8.8. Výhercami výhry pre každé súťažné kolo (každý mesiac) sa stane 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, pravidlami jednotlivých čiastkových súťaží a dotazníkov, do ktorých sa zapojili, a Pravidlami členstva „NIVEA klub“, a zároveň získali k momentu ukončenia súťaže najviac bodov (umiestnili sa na 1. – 10. mieste v počte bodov nazbieraných v termíne konania súťaže) zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zaregistrovali. V prípade, že podľa kritéria uvedeného v predchádzajúcej vete nebude možné výhercu v súťaži určiť (viac súťažiacich získa rovnaký počet bodov tak, že nie je podľa uvedeného kritéria možné určiť 10 súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 1. – 10. mieste podľa počtu bodov), rozhodne o výhercoch v súťaži žreb (s tým, že bude o lepšie poradie žrebované vždy len medzi súťažiacimi, ktorí získali konkrétny zhodný počet bodov).  Uvedené žrebovanie vykoná technický správca súťaže do 7 kalendárnych dní od jej skončenia s tým, že o ňom bude vyhotovený písomný protokol.

 

9. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:
9.1. Záujemca / súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov zo svojho členského účtu NIVEA klubu v rozsahu: pohlavie, meno a priezvisko, adresa, e-mail, dátum narodenia, a ďalej údajov poskytnutých v termíne konania súťaže v rozsahu: hodnotenie a recenzie produktov usporiadateľa, odpovede na súťažné otázky, informácie z dotazníkov, body z čiastkových aktivít usporiadateľa, údaj o zapojení do súťaže, dátum a čas súťažnej registrácie, dátum a čas vykonania jednotlivých čiastkových aktivít, IP adresa zariadenia, z ktorého bola uskutočnená registrácia, IP adresa zariadenia, z ktorého bola uskutočnená čiastková aktivita, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia. Osobné údaje budú spracúvané na účely vedenia, organizácie súťaže a jej vyhodnotenia vrátane doručenia výhier vrátane organizácie, realizácie a kontroly čiastkových súťaží. Prevádzkovateľom je usporiadateľ, pričom kontaktné údaje vrátane údajov na zodpovednú osobu sú uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  Sprostredkovateľmi sú organizátor a technický správca a ďalšie osoby (vrátane príjemcov) uvedené v Politike ochrany súkromia. Právnym základom spracúvania je dobrovoľný súhlas súťažiaceho. Doba spracúvania je doma trvania súťaže (všetkých súťažných kôl) až do okamihu vysporiadania všetkých výhier v súťaži, resp. do odvolania súhlasu. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na adrese info(et)nivea.sk, čím dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov za týmto účelom a ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah údajov počas obmedzenej doby troch rokov na účely obrany proti nárokom a ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánov dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa (viac o oprávnenom záujme viď dokument Politika ochrany súkromia), ďalej len pri výhercoch, pokiaľ to vyžaduje osobitný právny predpis. Podrobné podmienky spracúvania, informácie o ochrane osobných údajov a o príjemcoch sú uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“, kde sú rovnako uvedené práva súťažiaceho, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť súhlas na spracovanie osobných údajov odvolaný a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
9.2. Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 10. Záverečné ustanovenia:
10.1. Usporiadateľ, popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor ani usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a tieto nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 
10.2. Usporiadateľ, popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa, je oprávnený súťaž kedykoľvek meniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá, ak si to vyžadujú okolnosti konania súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou dodatku k týmto pravidlám, a zverejnené na adrese https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.
10.3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ, popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne v prípade, že im výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.  
10.4. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou, nie je možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami doručiť, prepadajú bez ďalšieho usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.  
10.5. Organizátor súťaže ani jej usporiadateľ a technický správca nie sú zodpovední za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svoju účasťou v súťaži alebo v súvislosti s užívaním výhier.  
10.6. Organizátor, technický správca ani usporiadateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade, pochybností usporiadateľa alebo organizátora o splnení podmienok súťaže súťažiacim, je dôkazné povinnosti na súťažiacom.  
10.7. Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistia alebo budú mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 
10.8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  
10.9. Súťažiaci berú na vedomie, že v prípade, ak hodnota výhry presiahne 350 eur, je súťažiaci - výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení, a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení.

V Bratislave dňa: 04.01.2023, aktualizované dodatkom č. 3 k 01.06.2023