SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Newsletter NIVEA Baby

Prihlásením sa k odberu newslettra NIVEA Baby vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby, sme spracúvaliVaše osobné údaje podľa tohto dokumentu (ďalej len „politika NIVEA Baby“). Pre úplné informácie o prístupe spoločnosti Beiersdorf k spracúvaniu osobných údajov si prosím prečítajte Politiku ochrany súkromia, ktorá je prístupná tu. (ďalej len „politika“)


Prevádzkovateľ


Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7685/B (ďalej ako „Beiersdorf“).

 

Zodpovedná osoba

Úplné kontaktné údaje prevádzkovateľa a prípadne zodpovednej osoby, ak je vymenovaná, sú uvedené v politike.

Účel

Spracúvanie je vykonávané za účelom zasielania newsletteru NIVEA Baby, teda za účelom priameho marketingu na podporu značky NIVEA Baby. Newsletter NIVEA Baby obsahuje individuálne prispôsobený obsah, informácie o novinkách, ponukách a ďalšie informácie o značke NIVEA Baby a o ďalších značkách spoločnosti Beiersdorf (napr. Labello). V newsletteri NIVEA Baby Vám budeme zasielať individuálne prispôsobenú reklamu na naše výrobky a služby, prípadne ponuky k účasti v kampaniach, ako sú spotrebiteľské súťaže alebo testovanie produktov. 

Tento účel spracovania zahŕňa nasledujúce spracovateľské operácie:

Zaradenie do databázy NIVEA Baby;
Zasielanie obchodnej komunikácie s ponukou tovaru a služieb prevádzkovateľa a tretích osôb z oblasti kozmetiky a starostlivosti o telo všetkými prostriedkami podľa poskytnutých kontaktných údajoch, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie;
Zasielanie vybranej obchodnej komunikácie s tým, že za účelom zostavenia preferovaných ponúk budeme vyhodnocovať Vaše chovanie na našich webových stránkach, Váš vek, pohlavie, vek dieťaťa (to všetko za účelom voľby vhodných produktov NIVEA Baby);
Vyhodnocovanie reakcií na newsletter NIVEA Baby.

 

Rozsah

Rozsah takto spracovávaných údajov je meno a priezvisko rodiča, ktorý sa k newsletteru prihlasuje, pohlavie rodiča, email rodiča, údaj o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa/detí.

Pri využívaní newsletteru NIVEA Baby dochádza tiež k vyhodnocovaniu a uchovávaniu Vašich aktivít pre voľbu vhodných tém newslettera (profilovanie).

 

Právny základ a doba spracúvania

Právnym základom pre spracúvanie je  Váš súhlas, ktorý je dobrovoľný a informovaný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Rovnako môžete kedykoľvek podať námietky proti spracúvaniu za účelom vykonávania priameho marketingu. 

Doba spracúvania je doba neurčitá obmedzená podaním relevantnej námietky proti spracúvaniu, odvolaním súhlasu.

Príjemcovia Vašich osobných údajov a sprostredkovatelia

Príjemcovia Vašich osobných údajov a sprostredkovatelia sú uvedení v politike

 

Vaše práva

Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, prenosnosť osobných údajov a ďalšie práva uvedená v politike. Máte rovnako právo podať akúkoľvek žiadosť na email spôsobom podľa politiky.

Ste oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu nad spracúvaním osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.